Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Súhlas obce na zriadenie súkromnej materskej školy

Dátum: Autor/i: Mgr. Ladislav Briestenský Rubrika: Naša poradňa

Ktorý orgán obce má kompetenciu na udelenie súhlasu so zriadením súkromnej materskej školy – starosta alebo obecné zastupiteľstvo? Nevieme sa zhodnúť a spôsobuje to zbytočné napätie.

Hranica medzi pôsobnosťou obecného zastupiteľstva a pôsobnosťou starostu je vymedzená v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len "zákon o obecnom zriadení"). V aplikačnej praxi dochádza v súvislosti s rozličným vnímaním tejto hranice veľmi často k nedorozumeniam, ktoré spravidla vyústia do porúch komunikácie a spolupráce medzi volenými orgánmi miestnej samosprávy.
Z formálnoprávneho hľadiska možno dospieť k pomerne jednoznačnému výkladu, ak vnímame vo vzájomných súvislostiach nasledujúce ustanovenia zákona o obecnom zriadení:
-
§ 11 ods. 4, v ktorom je pozitívne vymedzená pôsobnosť obecného zastupiteľstva, a
-
§ 13 ods. 4 písm. e), v ktorom sa nachádza negatívne vymedzenie pôsobnosti starostu.

Zákon o obecnom zriadení – výňatok

§ 11

Obecné zastupiteľstvo

(4) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené ...

(Poznámka autora: Nasleduje pomerne rozsiahly výpočet kompetencií obecného zastupiteľstva v konkrétnych veciach, ktorý na účely tohto článku nie je účelné citovať.)

§ 13

(4) Starosta

e)  rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

Z hľadiska formálnej logiky je tak celok všetkých pôsobností obce rozdelený na tie, ktoré pozitívne vymedzuje zákon o obecnom zriadení do pôsobnosti obecného zastupiteľstva, a ich zvyšok, ktoré patria starostovi. Inak povedané, ak v konkrétnej situácii nenájdeme v zákone alebo v štatúte obce oporu, že ide o vyhradenú pôsobnosť obecného zastupiteľstva, ide o vec v pôsobnosti starostu.
Čiastkový záver č. 1
Na základe platných právnych pravidiel možno konštatovať, že ak pôsobnosť k udeleniu súhlasu na zriadenie súkromnej materskej školy nie je vyhradená obecnému zastupiteľstvu v štatúte obce, ide o pôsobnosť starostu.
Problémy však generuje
-
kvalitatívne kritérium v uvádzacej vete § 11 ods. 4 zákona o obecnom zriadení ("základné otázky života obce"), ktoré prirodzene môže byť v konkrétnych súvislostiach vnímané odlišne, a
-
demonštratívnosť výpočtu pôsobností obecného zastupiteľstva podľa § 11 ods. 4 zákona o obecnom zriadení, ktorá zas otvára priestor pre názory, čo ďalšie by ešte mohlo patriť do jeho kompetencie.
Ak zohľadníme význam vzťahov medzi orgánmi miestnej samosprávy a zodpovednosť volených orgánov k miestnej komunite, môžeme dospieť k preventívnemu riešeniu podobných nedorozumení. V miestnej komunite sa opakovane vyskytujú situácie, že ak miestna samospráva (aj z veľmi vážnych a objektívnych dôvodov) dospeje k rozhodnutiu o zrušení materskej školy alebo obmedzení jej prevádzky, dotknutí rodičia a ich sympatizanti demonštrujú proti takémuto rozhodnutiu silný odpor. Je preto užitočné pôsobnosť vo vzťahu k materským školám rozdeliť na zásadné veci, ktoré je vhodné v štatúte obce vyhradiť obecnému zastupiteľstvu, a veci operatívneho riadenia, ktoré zostanú - na základe § 13 ods. 4 písm. e) zákona o obecnom zriadení - v pôsobnosti starostu.
Príklad: Obecné zastupiteľstvo si vyhradzuje rozhodovať o zriadení, organizácii a základných otázkach fungovania materských škôl a školských jedální pri materskej škole; otázky operatívneho fungovania a riadenie zamestnancov sú v právomoci starostu ako štatutárneho orgánu obce.
Takéto riešenie vhodne rozkladá zodpovednosť za nepopulárne rozhodnutia a je tak účinnou prevenciou proti neopodstatneným útokom na starostu.
Čiastkový záver č. 2
Ak sa v podobných otázkach pôsobnosti obecného zastupiteľstva vyskytujú nedorozumenia, bude vhodné venovať sa presnému vymedzeniu pôsobnosti, ktorá nie je riešená zákonom, jej vyhradením obecnému zastupiteľstvu v štatúte obce.
Poznámka autora: Vyhradenie pôsobnosti v prospech obecného zastupiteľstva v štatúte obce nesmie prekročiť hranicu, ktorá spočíva v pôsobnostiach priznaných starostovi priamo zo zákona - ide napríklad o tie, ktoré vyplývajú z jeho právomocí upravených v § 13 ods. 4 zákona o obecnom zriadení.
Záver:
Všeobecne záväzné právne normy neposkytujú oporu pre názor, že súhlas so zriadením súkromnej materskej školy je v pôsobnosti obecného zastupiteľstva a v takom prípade ide na základe § 13 ods. 4 písm. e) zákona o obecnom zriadení o pôsobnosť starostu.
Ak sa v otázkach pôsobnosti orgánov obce, ktoré nie sú riešené zákonom, vyskytujú vážnejšie nedorozumenia, je možné preventívne im zabrániť kvalitnou úpravou príslušnej časti štatútu obce.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.