Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Vzory

Pracovná zmluva hlavného kontrolóra samosprávneho kraja

Kategória: Pracovné právo Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

Hlavného kontrolóra samosprávneho kraja volí a odvoláva zastupiteľstvo samosprávneho kraja v zmysle § 11 ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 302/2001 Z. z.“).

Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra samosprávneho kraja je ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa ekonomického, právnického alebo technického smeru.

Po zvolení vzniká hlavnému kontrolórovi samosprávneho kraja nárok na uzatvorenie pracovnej zmluvy so samosprávnym krajom. Svoju funkciu vykonáva v pracovnom pomere a považuje sa za ostatného vedúceho zamestnanca podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Hlavný kontrolór samosprávneho kraja je volený zastupiteľstvom samosprávneho kraja až na šesť rokov. Jeho funkčné obdobie začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce. Ak hlavný kontrolór vykonávajúci funkciu v deň voľby je kandidátom na funkciu hlavného kontrolóra a nebol zastupiteľstvom opäť zvolený do funkcie, má nárok na odstupné v sume dvoch mesačných platov.

Predseda samosprávneho kraja je povinný so zvoleným hlavným kontrolórom uzatvoriť pracovnú zmluvu najneskôr v deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra. Pracovná zmluva hlavného kontrolóra nie je povinne zverejňovanou zmluvou.

Výkon funkcie hlavného kontrolóra samosprávneho kraja zaniká:

a)          vzdaním sa funkcie,

b)          odvolaním z funkcie,

c)          uplynutím jeho funkčného obdobia,

d)          smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,

e)          dňom právoplatnosti rozsudku, ktorým bol zbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená,

f)            dňom právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo právoplatne odsúdený za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,

g)          dňom, keď začal vykonávať funkciu podľa § 19 ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z.

 PRACOVNÁ ZMLUVA

uzatvorená podľa § 42 a nasl. zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“),

podľa § 19 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov a

zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

medzi

 

Zamestnávateľom:

............... samosprávnym krajom

So sídlom:                               

IČO:                                         

Zastúpený predsedom samosprávneho kraja:     

(ďalej len „zamestnávateľ“)

 

a

 

Zamestnancom:

Meno a priezvisko, titul:          

Adresa trvalého pobytu:          

Dátum narodenia:                    

(ďalej len „zamestnanec“)

 

Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení:

 <

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.