Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Vzory

Rozhodnutie o povolení používať miestnu komunikáciu obce na parkovacie účely

Kategória: Vzory Autor/i: Nové ASPI

Obec pri výkone samosprávy zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce.
Verejným priestranstvom sú všetky verejne prístupné pozemky vo vlastníctve obce, miestne komunikácie, ktorými sú všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve obce.
Miestnymi komunikáciami sú všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve obcí a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií [§ 4b zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)].
 
Rozhodnutie musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní. Odôvodnenie nie je potrebné, ak sa všetkým účastníkom konania vyhovuje v plnom rozsahu. Zákon so zreteľom na logickú štruktúru rozhodnutia ustanovuje poradie jednotlivých častí v jeho písomnom vyhotovení. Jednotlivé časti musia byť aj formálne oddelené, aby nedošlo k situácii, že rozhodnutie by bolo nepreskúmateľné. V rozhodnutí sa bližšie určia podmienky, za ktorých bolo povolené používanie verejného priestranstva na parkovacie účely.
 
Pri podávaní žiadosti o vyhradené parkovanie je žiadateľ povinný preukázať sa preukazom totožnosti a preukázať vlastníctvo alebo iný právny vzťah k osobnému motorovému vozidlu, napr. preukazom o evidencii vozidla, dokladom lízingovej spoločnosti a pod. V prípade držiteľa preukazu ZŤP, ZŤP - S je žiadateľ povinný k žiadosti poskytnúť kópiu preukazu ZŤP, ZŤP - S a poskytnúť originál preukazu k nahliadnutiu.
 
Popri obsahových náležitostiach písomné vyhotovenie rozhodnutia musí obsahovať aj predpísané formálne náležitosti. Tieto náležitosti slúžia najmä na identifikáciu správneho orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, a účas
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.