Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Vzory

VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka a poslucháčav ZUŠ, JŠ,MŠ a ŠZ - vzor

Kategória: Pracovné právo Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) je obec povinná určiť všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) pre zriaďovateľov cirkevnej a súkromnej základnej umeleckej školy, cirkevnej a súkromnej jazykovej školy, cirkevnej a súkromnej materskej školy, cirkevného a súkromného školského zariadenia a pre základné umelecké školy (ďalej len „ZUŠ“), jazykové školy (ďalej len „JŠ“), materské školy (ďalej len „MŠ“) a školské zariadenia (ďalej len „ŠZ“) v zriaďovateľskej pôsobnosti obce výšku finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, poslucháča JŠ, dieťa MŠ alebo ŠZ.

 

Všeobecné záväzné nariadenie o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka a poslucháčav základnej umeleckej škole, jazykovej škole, materskej škole a školskom zariadení

  Obecné zastupiteľstvo obce ......................podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods.12 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

 § 1

Účel všeobecne záväzného nariadenia

Účelom všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je určenie výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti obce ........................................, ktorých zriaďovateľom je:

  1. obec,
  2. štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, alebo iná právnická osoba a fyzická osoba a ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. Toto VZN ďalej určuje podrobnosti financovania základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení, lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bude obec financovať základné umelecké školy, jazykové školy, materské školy a školské zariadenia, lehotu a spôsob poskytnutia finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku.

 § 2

Príjemca finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku

Príjemcom finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku podľa tohto VZN sú:

  1. základné umelecké školy, jazykové školy, materské školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce,
  2. obec za materské školy a školské zariadenia bez právnej subjektivity,

štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť alebo iná právnická osoba a fyzická osoba ako zriaďovateľ základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré majú sídlo na území obce, ak o dotáciu požiada (ďalej len „zriaďovateľ

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.