Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Zmeny v zákone o účtovníctve pre rok 2022

Publikované: Autor/i: Ing. Ľudmila Novotná

Cieľom tohto príspevku je upozorniť na najdôležitejšie zmeny zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) platné pre rok 2022.

Zákonom č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len „zákon č. 198/2020 Z. z.“) došlo pre rok 2022 k zvýšeniu veľkostných kritérií pre overovanie účtovnej závierky audítorom.

Pri overovaní účtovnej závierky (ďalej len „ÚZ“) audítorom sa posudzujú dve po sebe idúce účtovné obdobia, t. j. pri ÚZ zostavenej k 31. 12. 2022 je to za rok 2022 a za rok 2021.

Veľkostné kritériá platné pre rok 2022

Podmienky overenia účtovnej závierky audítorom

Účinné od 1. 1. 2022

Celková suma majetku

4 000 000 €

Čistý obrat

8 000 000 €

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

50

 

Veľkostné kritériá platné na rok 2021

Podmienky overenia účtovnej závierky audítorom

Účinné od 1. 1. 2021

Celková suma majetku

3 000 000 €

Čistý obrat

6 000 000 €

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

40

 

Ak účtovná jednotka (ďalej len „ÚJ“) v každom roku osobitne splní dve z uvedených podmienok, musí mať ÚZ za rok 2022 overenú audítorom. Ak tieto podmienky v jednom roku splní, v druhom nesplní, alebo nesplní podmienky ani v jednom roku, potom ÚZ za rok 2022 nemusí mať overenú audítorom.

Od 1. 1. 2022 vstúpil do platnosti zákona č. 456/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. a ktorá prináša tieto najdôležitejšie zmeny:

Zmeny v zákone o účtovníctve v nadväznosti na novelu Obchodného zákonníka

V § 1 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve sa spresňuje vymedzenie osôb, ktoré sa považujú za ÚJ. Ide o:

• právnické osoby, ktoré majú sídlo na území SR,

• zahraničné PO, ak na území SR podnikajú alebo vykonávajú inú činnosť podľa osobitných predpisov;

• zahraničné FO a slovenské FO, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov, t. j. ak vedú účtovníctvo.

Pri zahraničných FO zákon o účtovníctve odkazuje na § 21 ods. 4 písm. a) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p. (ďalej len „Obchodný zákonník“) a pri zahraničných PO na § 21 ods. 4 písm. b) Obchodného zákonníka. Oprávnenie zahraničnej osoby podnikať na území SR vzniká ku dňu:

• vzniku živnostenského oprávnenia alebo iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, a to v rozsahu predmetu podnikania zapísaného v živnostenskom registri alebo inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom – ide o zahraničnú FO, alebo

• zápisu podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej PO do obchodného registra, a to v rozsahu zapísaného predmetu podnikania; návrh na zápis podáva zahraničná PO.

Od 1. 1. 2022 sa zákon o účtovníctve vzťahuje aj na fyzické osoby, ktoré nie sú ÚJ:

• ktoré majú trvalý pobyt na území SR, ak im vzniknú povinnosti v súvislosti s uchovávaním účtovnej dokumentácie ÚJ, ktorá zaniká bez právneho nástupcu alebo končí podnikanie alebo inú zárobkovú činnosť, alebo

• ktorým vznikla povinnosť uloženia dokumentov do registra ÚZ podľa § 23a ods. 10 zákona o účtovníctve, t. j. účtovné dokumenty je povinný do registra ÚZ uložiť štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu zapísaný v obchodnom registri pred výmazom obchodnej spoločnosti z obchodného registra.

Zmeny týkajúce sa účtovnej dokumentácie

Podľa § 4 ods. 6zákona o účtovníctve účtovnými záznamami sú najmä účtovné doklady (napr. faktúra, príjmový pokladničný doklad, výdavkový pokladničný doklad, a pod.), účtovné zápisy, účtovné knihy, odpisový plán, inventúrne súpisy, účtový rozvrh, účtovná závierka, výročná správa. Jednotlivé účtovné záznamy sa môžu zoskupovať do účtovných záznamov obsahujúcich súhrnnú informáciu (súhrnný účtovný

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Interné smernice v obciach a mestách N

Publikované:

Predmetom príspevku je prehľad povinných a odporúčaných interných smerníc v podmienkach obcí a miest. Práve interné smernice bývajú často predmetom vnútorných a vonkajších kontrol. Najmä Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky preveruje v rámci svojej pôsobnosti aj subjekty územnej samosprávy (obce, mestá, vyššie územné celky a nimi zriadené príspevkové a rozpočtové organizácie). 

Zverejňovanie zmlúv cez Centrálny register zmlúv N

Publikované:

Príspevok sa venuje novelizovanému zverejňovaniu zmluvných zabezpečení (zmlúv, dodatkov a dohôd a ich príloh, či podkladov) v oblasti verejnej správy a samosprávy  s ohľadom na pravidlá a podmienky transparentného konania voči verejnosti v zmysle  novelizovaného zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o slobodnom prístupe k informáciám). Príspevok je teda vhodný pre obecné úrady, rozpočtové a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, mesta, mestskej časti, či vyššieho územného celku. Bližšie sa venuje  povinnosti pre samosprávu obcí a vyšších územných celkov a zriadených organizácií – povinné zverejňovanie zmlúv výlučne cez Centrálny register zmlúv (ďalej len CRZ), pričom sa ruší správnosť zverejňovania cez webové sídlo.

Interné smernice v materskej škole N

Publikované:

Predmetom nášho príspevku je prehľad povinných a odporúčaných interných smerníc v podmienkach materských škôl školy (bez ohľadu na zriaďovateľskú pôsobnosť, respektíve právnu subjektivitu). Práve interné smernice bývajú často predmetom vnútorných a vonkajších kontrol. Najmä Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky preveruje v rámci svojej pôsobnosti aj subjekty územnej samosprávy (obce, mestá, vyššie územné celky a nimi zriadené príspevkové a rozpočtové organizácie). 

Novela zákona o slobode informácií N

Publikované:

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 251/2022 Z.z. v čiastke 81/2022

Novela Zákonníka práce N

Publikované:

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 248/2022 Z. z. v čiastke 79