Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Zmeny v zákone o účtovníctve pre rok 2022

Publikované: Autor/i: Ing. Ľudmila Novotná

Cieľom tohto príspevku je upozorniť na najdôležitejšie zmeny zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) platné pre rok 2022.

Zákonom č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len „zákon č. 198/2020 Z. z.“) došlo pre rok 2022 k zvýšeniu veľkostných kritérií pre overovanie účtovnej závierky audítorom.

Pri overovaní účtovnej závierky (ďalej len „ÚZ“) audítorom sa posudzujú dve po sebe idúce účtovné obdobia, t. j. pri ÚZ zostavenej k 31. 12. 2022 je to za rok 2022 a za rok 2021.

Veľkostné kritériá platné pre rok 2022

Podmienky overenia účtovnej závierky audítorom

Účinné od 1. 1. 2022

Celková suma majetku

4 000 000 €

Čistý obrat

8 000 000 €

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

50

 

Veľkostné kritériá platné na rok 2021

Podmienky overenia účtovnej závierky audítorom

Účinné od 1. 1. 2021

Celková suma majetku

3 000 000 €

Čistý obrat

6 000 000 €

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

40

 

Ak účtovná jednotka (ďalej len „ÚJ“) v každom roku osobitne splní dve z uvedených podmienok, musí mať ÚZ za rok 2022 overenú audítorom. Ak tieto podmienky v jednom roku splní, v druhom nesplní, alebo nesplní podmienky ani v jednom roku, potom ÚZ za rok 2022 nemusí mať overenú audítorom.

Od 1. 1. 2022 vstúpil do platnosti zákona č. 456/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. a ktorá prináša tieto najdôležitejšie zmeny:

Zmeny v zákone o účtovníctve v nadväznosti na novelu Obchodného zákonníka

V § 1 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve sa spresňuje vymedzenie osôb, ktoré sa považujú za ÚJ. Ide o:

• právnické osoby, ktoré majú sídlo na území SR,

• zahraničné PO, ak na území SR podnikajú alebo vykonávajú inú činnosť podľa osobitných predpisov;

• zahraničné FO a slovenské FO, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov, t. j. ak vedú účtovníctvo.

Pri zahraničných FO zákon o účtovníctve odkazuje na § 21 ods. 4 písm. a) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p. (ďalej len „Obchodný zákonník“) a pri zahraničných PO na § 21 ods. 4 písm. b) Obchodného zákonníka. Oprávnenie zahraničnej osoby podnikať na území SR vzniká ku dňu:

• vzniku živnostenského oprávnenia alebo iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, a to v rozsahu predmetu podnikania zapísaného v živnostenskom registri alebo inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom – ide o zahraničnú FO, alebo

• zápisu podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej PO do obchodného registra, a to v rozsahu zapísaného predmetu podnikania; návrh na zápis podáva zahraničná PO.

Od 1. 1. 2022 sa zákon o účtovníctve vzťahuje aj na fyzické osoby, ktoré nie sú ÚJ:

• ktoré majú trvalý pobyt na území SR, ak im vzniknú povinnosti v súvislosti s uchovávaním účtovnej dokumentácie ÚJ, ktorá zaniká bez právneho nástupcu alebo končí podnikanie alebo inú zárobkovú činnosť, alebo

• ktorým vznikla povinnosť uloženia dokumentov do registra ÚZ podľa § 23a ods. 10 zákona o účtovníctve, t. j. účtovné dokumenty je povinný do registra ÚZ uložiť štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu zapísaný v obchodnom registri pred výmazom obchodnej spoločnosti z obchodného registra.

Zmeny týkajúce sa účtovnej dokumentácie

Podľa § 4 ods. 6zákona o účtovníctve účtovnými záznamami sú najmä účtovné doklady (napr. faktúra, príjmový pokladničný doklad, výdavkový pokladničný doklad, a pod.), účtovné zápisy, účtovné knihy, odpisový plán, inventúrne súpisy, účtový rozvrh, účtovná závierka, výročná správa. Jednotlivé účtovné záznamy sa môžu zoskupovať do účtovných záznamov obsahujúcich súhrnnú informáciu (súhrnný účtovný

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Kontrola vyplatenia odmien pre zamestnancov obecného úradu N

Publikované:

Obecné zastupiteľstvo svojím uznesením uložilo hlavnej kontrolórke vykonať kontrolu vyplatenia odmien pre zamestnancov obecného úradu. Hlavná kontrolórka pri tejto príležitosti chce skontrolovať dodržiavanie zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Má oprávnenie na tento postup? Môže sa hlavná kontrolórka oboznamovať s údajmi o platoch a odmenách jednotlivých zamestnancov?

Vysporiadanie finančných vzťahov obce k svojim rozpočtovým organizáciám N

Publikované:

Akým spôsobom sa vysporiadajú vzťahy obce voči svojej rozpočtovej organizácii – škole, z ktorých finančných výkazov sa bude vychádzať pri zostavení záverečného účtu?

Hlavný kontrolór ako zamestnanec príspevkovej organizácie obce N

Publikované:

Môže byť zamestnanec príspevkovej organizácie, ktorú zriadila obec, hlavným kontrolórom tej istej obce?

Viacročný rozpočet N

Publikované:

Rozpočet je definovaný ako strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce a VÚC, v ktorom sú vyjadrené zámery rozvoja územia obce a VÚC a potrieb ich obyvateľov. Z uvedeného titulu a v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obec a VÚC zostavujú rozpočet ako viacročný rozpočet.

Zvýšenie sumy životného minima a dopad na mzdové veličiny N

Publikované:

Od 1. 7. 2023 sa zmenila výška životného minima. Je to dôležitý parameter vo finančnej oblasti, pretože od neho sú odvodené viaceré mzdové veličiny. Suma životného minima má priamy dopad aj na dávky v hmotnej núdzi, vybrané peňažné príspevky a štátne sociálne dávky, napr. rodičovský príspevok. Od sumy životného minima sú závislé aj nepostihnuteľné sumy, ktoré majú priamy dopad na výšku zrážok realizovaných zo mzdy zamestnanca na základe núteného výkonu rozhodnutia.