Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Na čo nezabudnúť pri vedení pokladnice v samospráve

Publikované: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Príspevok sa bližšie venuje agende vedenia pokladnice a pokladničnej hotovosti v spojitosti s účtovným rokom 2023 a zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a inými normatívnymi právnymi predpismi, na ktoré by účtovná jednotka nemala zabudnúť v dennej praxi. V záverečnej časti je spracovaný pre čitateľov prehľad frekventovaných otázok z územnej samosprávy.

Úvodom treba spomenúť, že pre celú územnú samosprávu sú od 1. 1. 2023 v účinnosti nové a samostatné postupy účtovania, a to na základe Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 12. 12. 2022 č. MF/014454/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie.

Lehota na vykonanie inventarizácie zásob a pokladničnej hotovosti je stanovená v zákone o účtovníctve obligatórne, a to v termíne minimálne raz za účtovný rok (k termínu 31. 12.). Frekventovanejšie inventarizácie a inventúry v pokladnici sa realizujú v praxi:

  • na základe mimoriadnej inventarizácie majetku, záväzkov a ich rozdielov,
  • na základe požiadavky kontrolného orgánu alebo podľa prijatého opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou,
  • v zmysle príkazu štatutára účtovnej jednotky v územnej samospráve (starosta, riaditeľ alebo primátor a podobne).

V praxi treba dodržiavať aj pravidlá definované v osobitnom predpise - zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“).Podľa Zákonníka práce sa teda inventarizuje pokladničná hotovosť (teda finančný majetok určený na obeh alebo obrat) v týchto prípadoch:

  1. pri uzatvorení dohody o hmotnej zodpovednosti,
  2. pri jej zániku,
  3. pri preradení zamestnanca na inú prácu alebo na iné pracovisko, a tiež
  4. pri skončení pracovného pomeru.

Spôsob takejto inventarizácie môže byť realizovaný:

  1. zápisom v pokladničnej knihe (s uvedením dátumu a zostatku),
  2. evidovaním v elektronickej pokladničnej knihe,
  3. písomným zápisom (spolu s mincovkou).

Upozornenie: V praxi sa vykonáva i inventarizácia pokladničnej hotovosti pri odovzdaní pokladnice zastupujúcemu zamestnancovi (pozn. autora: postačí zápis v pokladničnej knihe, t. j., s akým zostatkom sa pokladnica odovzdáva).

Kontrola pokladničnej hotovosti (súlad fyzického a účtovného stavu)

Vzor: SPRÁVA o kontrole pokladničnej hotovosti – tematická kontrola

Podľa zámeru vykonania námatkovej kontroly vykonal hlavný kontrolór ...... kontrolu pokladničnej hotovosti ako pravidelnú kontrolu, a to v náhodne vybraný pracovný deň v mieste sídla subjektu .......... (pokladnice v hlavnej pokladnici ...., lístkové pokladnice) dňa ...... k evidenčnému stavu .....

Cieľom kontroly bolo preverenie dodržania ustanovení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov vzhľadom na dodržanie zásady súladu účtovného a skutočného stavu pokladničnej hotovosti podľa hlavnej knihy, pokladničnej knihy v predmetný deň a zostatku pokladničnej hotovosti (bankoviek a mincí vo fyzickej forme). Ku kontrole bola vyžiadaná súčinnosť účtovného úseku v rámci zistenia účtovného stavu pokladničnej hotovosti – konto účtu 211 01 00.

Bolo zistené, že pokladničnú agendu spravujú zamestnankyne podľa vopred podpísanej dohody o hmotnej zodpovednosti, čo je v súlade s ustanoveniami § 182 a nasl. zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

Predmetná kontrola bola vykonaná s použitím mincovky a to nasledovne:

Pokladnica č. 1:

Menovitá hodnota

Počet ks

Spolu

0,01

-

-

0,02

-

-

0,05

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Vysporiadanie finančných vzťahov obce k svojim rozpočtovým organizáciám N

Publikované:

Akým spôsobom sa vysporiadajú vzťahy obce voči svojej rozpočtovej organizácii – škole, z ktorých finančných výkazov sa bude vychádzať pri zostavení záverečného účtu?

Hlavný kontrolór ako zamestnanec príspevkovej organizácie obce N

Publikované:

Môže byť zamestnanec príspevkovej organizácie, ktorú zriadila obec, hlavným kontrolórom tej istej obce?

Viacročný rozpočet N

Publikované:

Rozpočet je definovaný ako strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce a VÚC, v ktorom sú vyjadrené zámery rozvoja územia obce a VÚC a potrieb ich obyvateľov. Z uvedeného titulu a v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obec a VÚC zostavujú rozpočet ako viacročný rozpočet.

Zvýšenie sumy životného minima a dopad na mzdové veličiny N

Publikované:

Od 1. 7. 2023 sa zmenila výška životného minima. Je to dôležitý parameter vo finančnej oblasti, pretože od neho sú odvodené viaceré mzdové veličiny. Suma životného minima má priamy dopad aj na dávky v hmotnej núdzi, vybrané peňažné príspevky a štátne sociálne dávky, napr. rodičovský príspevok. Od sumy životného minima sú závislé aj nepostihnuteľné sumy, ktoré majú priamy dopad na výšku zrážok realizovaných zo mzdy zamestnanca na základe núteného výkonu rozhodnutia.

Materská, otcovská a rodičovská dovolenka z hľadiska zdravotného a sociálneho poistenia N

Publikované:

V súvislosti s nástupom a ukončením čerpania materskej, či otcovskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, spojených s poskytovaním hmotného zabezpečenia počas tohto obdobia, má zamestnávateľ voči príslušnej zdravotnej poisťovni zamestnanca a Sociálnej poisťovni oznamovacie povinnosti, ktoré mu ukladajú príslušné zákony. Ide o zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení zákona č. 718/2004 Z.z.) v z. n. p. (ďalej len (zákon o zdravotnom poistení“) a zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v z. n. p. (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“).