Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Na čo nezabudnúť pri vedení pokladnice v samospráve

Publikované: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Príspevok sa bližšie venuje agende vedenia pokladnice a pokladničnej hotovosti v spojitosti s účtovným rokom 2023 a zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a inými normatívnymi právnymi predpismi, na ktoré by účtovná jednotka nemala zabudnúť v dennej praxi. V záverečnej časti je spracovaný pre čitateľov prehľad frekventovaných otázok z územnej samosprávy.

Úvodom treba spomenúť, že pre celú územnú samosprávu sú od 1. 1. 2023 v účinnosti nové a samostatné postupy účtovania, a to na základe Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 12. 12. 2022 č. MF/014454/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie.

Lehota na vykonanie inventarizácie zásob a pokladničnej hotovosti je stanovená v zákone o účtovníctve obligatórne, a to v termíne minimálne raz za účtovný rok (k termínu 31. 12.). Frekventovanejšie inventarizácie a inventúry v pokladnici sa realizujú v praxi:

  • na základe mimoriadnej inventarizácie majetku, záväzkov a ich rozdielov,
  • na základe požiadavky kontrolného orgánu alebo podľa prijatého opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou,
  • v zmysle príkazu štatutára účtovnej jednotky v územnej samospráve (starosta, riaditeľ alebo primátor a podobne).

V praxi treba dodržiavať aj pravidlá definované v osobitnom predpise - zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“).Podľa Zákonníka práce sa teda inventarizuje pokladničná hotovosť (teda finančný majetok určený na obeh alebo obrat) v týchto prípadoch:

  1. pri uzatvorení dohody o hmotnej zodpovednosti,
  2. pri jej zániku,
  3. pri preradení zamestnanca na inú prácu alebo na iné pracovisko, a tiež
  4. pri skončení pracovného pomeru.

Spôsob takejto inventarizácie môže byť realizovaný:

  1. zápisom v pokladničnej knihe (s uvedením dátumu a zostatku),
  2. evidovaním v elektronickej pokladničnej knihe,
  3. písomným zápisom (spolu s mincovkou).

Upozornenie: V praxi sa vykonáva i inventarizácia pokladničnej hotovosti pri odovzdaní pokladnice zastupujúcemu zamestnancovi (pozn. autora: postačí zápis v pokladničnej knihe, t. j., s akým zostatkom sa pokladnica odovzdáva).

Kontrola pokladničnej hotovosti (súlad fyzického a účtovného stavu)

Vzor: SPRÁVA o kontrole pokladničnej hotovosti – tematická kontrola

Podľa zámeru vykonania námatkovej kontroly vykonal hlavný kontrolór ...... kontrolu pokladničnej hotovosti ako pravidelnú kontrolu, a to v náhodne vybraný pracovný deň v mieste sídla subjektu .......... (pokladnice v hlavnej pokladnici ...., lístkové pokladnice) dňa ...... k evidenčnému stavu .....

Cieľom kontroly bolo preverenie dodržania ustanovení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov vzhľadom na dodržanie zásady súladu účtovného a skutočného stavu pokladničnej hotovosti podľa hlavnej knihy, pokladničnej knihy v predmetný deň a zostatku pokladničnej hotovosti (bankoviek a mincí vo fyzickej forme). Ku kontrole bola vyžiadaná súčinnosť účtovného úseku v rámci zistenia účtovného stavu pokladničnej hotovosti – konto účtu 211 01 00.

Bolo zistené, že pokladničnú agendu spravujú zamestnankyne podľa vopred podpísanej dohody o hmotnej zodpovednosti, čo je v súlade s ustanoveniami § 182 a nasl. zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

Predmetná kontrola bola vykonaná s použitím mincovky a to nasledovne:

Pokladnica č. 1:

Menovitá hodnota

Počet ks

Spolu

0,01

-

-

0,02

-

-

0,05

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.