Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Na čo nezabudnúť pri vedení pokladnice v samospráve

Publikované: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Príspevok sa bližšie venuje agende vedenia pokladnice a pokladničnej hotovosti v spojitosti s účtovným rokom 2023 a zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a inými normatívnymi právnymi predpismi, na ktoré by účtovná jednotka nemala zabudnúť v dennej praxi. V záverečnej časti je spracovaný pre čitateľov prehľad frekventovaných otázok z územnej samosprávy.

Úvodom treba spomenúť, že pre celú územnú samosprávu sú od 1. 1. 2023 v účinnosti nové a samostatné postupy účtovania, a to na základe Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 12. 12. 2022 č. MF/014454/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie.

Lehota na vykonanie inventarizácie zásob a pokladničnej hotovosti je stanovená v zákone o účtovníctve obligatórne, a to v termíne minimálne raz za účtovný rok (k termínu 31. 12.). Frekventovanejšie inventarizácie a inventúry v pokladnici sa realizujú v praxi:

  • na základe mimoriadnej inventarizácie majetku, záväzkov a ich rozdielov,
  • na základe požiadavky kontrolného orgánu alebo podľa prijatého opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou,
  • v zmysle príkazu štatutára účtovnej jednotky v územnej samospráve (starosta, riaditeľ alebo primátor a podobne).

V praxi treba dodržiavať aj pravidlá definované v osobitnom predpise - zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“).Podľa Zákonníka práce sa teda inventarizuje pokladničná hotovosť (teda finančný majetok určený na obeh alebo obrat) v týchto prípadoch:

  1. pri uzatvorení dohody o hmotnej zodpovednosti,
  2. pri jej zániku,
  3. pri preradení zamestnanca na inú prácu alebo na iné pracovisko, a tiež
  4. pri skončení pracovného pomeru.

Spôsob takejto inventarizácie môže byť realizovaný:

  1. zápisom v pokladničnej knihe (s uvedením dátumu a zostatku),
  2. evidovaním v elektronickej pokladničnej knihe,
  3. písomným zápisom (spolu s mincovkou).

Upozornenie: V praxi sa vykonáva i inventarizácia pokladničnej hotovosti pri odovzdaní pokladnice zastupujúcemu zamestnancovi (pozn. autora: postačí zápis v pokladničnej knihe, t. j., s akým zostatkom sa pokladnica odovzdáva).

Kontrola pokladničnej hotovosti (súlad fyzického a účtovného stavu)

Vzor: SPRÁVA o kontrole pokladničnej hotovosti – tematická kontrola

Podľa zámeru vykonania námatkovej kontroly vykonal hlavný kontrolór ...... kontrolu pokladničnej hotovosti ako pravidelnú kontrolu, a to v náhodne vybraný pracovný deň v mieste sídla subjektu .......... (pokladnice v hlavnej pokladnici ...., lístkové pokladnice) dňa ...... k evidenčnému stavu .....

Cieľom kontroly bolo preverenie dodržania ustanovení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov vzhľadom na dodržanie zásady súladu účtovného a skutočného stavu pokladničnej hotovosti podľa hlavnej knihy, pokladničnej knihy v predmetný deň a zostatku pokladničnej hotovosti (bankoviek a mincí vo fyzickej forme). Ku kontrole bola vyžiadaná súčinnosť účtovného úseku v rámci zistenia účtovného stavu pokladničnej hotovosti – konto účtu 211 01 00.

Bolo zistené, že pokladničnú agendu spravujú zamestnankyne podľa vopred podpísanej dohody o hmotnej zodpovednosti, čo je v súlade s ustanoveniami § 182 a nasl. zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

Predmetná kontrola bola vykonaná s použitím mincovky a to nasledovne:

Pokladnica č. 1:

Menovitá hodnota

Počet ks

Spolu

0,01

-

-

0,02

-

-

0,05

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Na čo nezabudnúť pri vedení pokladnice v samospráve N

Publikované:

Príspevok sa bližšie venuje agende vedenia pokladnice a pokladničnej hotovosti v spojitosti s účtovným rokom 2023 a zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a inými normatívnymi právnymi predpismi, na ktoré by účtovná jednotka nemala zabudnúť v dennej praxi. V záverečnej časti je spracovaný pre čitateľov prehľad frekventovaných otázok z územnej samosprávy. Úvodom treba spomenúť, že pre celú územnú samosprávu sú od 1. 1. 2023 v účinnosti nové a samostatné postupy účtovania, a to na základe Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 12. 12. 2022 č. MF/014454/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie.

Osobné údaje – disponovanie s nimi a upozornenia N

Publikované:

Príspevok sa venuje vybraným zaujímavým zásadám a pravidlám disponovania s osobnými údajmi v podmienkach územnej samosprávy, bližšie odpovedá aj na časté otázky k tejto téme. Osobné údaje musia byť spracúvané spravodlivo, transparentne a zákonne. Je potrebné uviesť, že by mali byť získavané len na konkrétny a zákonný účel.

Zdravotný stav zamestnanca ako dôvod skončenia pracovného pomeru N

Publikované:

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) vo svojich ustanoveniach vymedzuje nielen spôsoby skončenia pracovného pomeru, ale aj dôvody takého skončenia. Tiež ustanovuje postup, ktorý treba dodržať, aby bolo skončenie pracovného pomeru platné.

Uzatváranie rámcových dohôd na opakované dodanie tovaru N

Publikované:

Pripravujem rámcové dohody na opakované dodanie tovaru. Máme svojich dodávateľov a opakované plnenie počas roka nepresahovalo limit 10 000 eur. Som povinná túto dohodu uzatvárať podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, ak v záverečných ustanoveniach bude uvedené: Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, na 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy alebo do vyčerpania finančného limitu 9 999,00 € bez DPH, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

Teplota na pracovisku počas chladného počasia N

Publikované:

V dôsledku energetickej krízy sú viaceré spoločnosti a nielen tie, nútené uvažovať nad tým, ako a kde ušetriť. Energetická kríza núti nielen firmy, ale aj obce, školy a pod. uvažovať nad znižovaním teploty v kancelárii, ale aj výrobnej hale, triedach, predajni atď. Zamestnávatelia by mali ale vedieť, aká je minimálna prípustná teplota podľa legislatívy.