Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Podielové dane a ich prerozdelenie

Publikované: Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Kto rozhoduje o výške podielových daní, ako aj o spôsobe ich prerozdelenia do obcí a na VÚC ?

O výške podielových daní rozhoduje štát v súlade so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Štát ručí za výber dane a jej poukázanie obciam a vyšším územným celkom a rozhoduje aj o spôsobe jej prideľovania medzi jednotlivé obce a vyššie územné celky, a to nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, ktoré upravuje aj systém rozdeľovania výnosu dane.

Ustanovujú sa kritériá, na základe ktorých sa rozdeľuje výnos tejto dane medzi jednotlivé obce [(počet obyvateľov, počet obyvateľov upravený veľkostným koeficientom obce, počet žiakov (detí) základných umeleckých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobností obcí, počet obyvateľov, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov)] a medzi vyššie územné celky [(počet obyvateľov, počet obyvateľov vo veku 15 až

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Ročné splátky úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania N

Publikované:

Započítavajú sa do celkovej sumy ročných splátok návratných zdrojov financovania ročné splátky z úveru zo ŠFRB?

Celková suma dlhu obce/VÚC N

Publikované:

Čo tvorí celkovú sumu dlhu obce/VÚC a ktoré záväzky sa do celkového dlhu nezapočítavajú?

Kontrola platových náležitostí zamestnancov obce N

Publikované:

Obecné zastupiteľstvo uložilo hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu platových náležitostí zamestnancov obce. Môže hlavný kontrolór kontrolovať platové náležitosti zamestnancov obce, keďže ide o citlivé osobné údaje zamestnancov? V uznesení zastupiteľstva má hlavný kontrolór na rokovanie zastupiteľstva predložiť podrobnú správu o výsledku tejto kontroly. Môže tieto osobné údaje uviesť v správe o výsledku kontroly, ktorú predkladá na zasadnutí obecného zastupiteľstva?

Kontrola hospodárenia oblastnej organizácie cestovného ruchu N

Publikované:

Mesto je členom oblastnej organizácie cestovného ruchu, ktorej platí členský príspevok. Na základe toho mestské zastupiteľstvo uložilo hlavnému kontrolórovi mesta vykonať kontrolu hospodárenia oblastnej organizácie cestovného ruchu. Je hlavný kontrolór oprávnený vykonať kontrolu hospodárenia v oblastnej organizácie cestovného ruchu?

Zásady vedenia účtovníctva v obci N

Publikované:

Aké sú zásady vedenia účtovníctva v obci, akým spôsobom má byť účtovníctvo vedené?