Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Zostavenie viacročného rozpočtu obce na roky 2020 – 2022

Publikované: Autor/i: Ingrid Konečná Veverková

Obce si do 30. júna 2019 mali splniť svoju zákonnú povinnosť, a to prerokovať návrh záverečného účtu za rok 2018 v obecných zastupiteľstvách. Termín splnenia tejto povinnosti znamená, že po krátkom období letných dovoleniek sa začne na obciach príprava na zostavenie návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2020 – 2022 (ďalej len „rozpočet“).

Pri zostavení rozpočtu sa obec riadi rozpočtovými pravidlami ustanovenými zákonom č. 583/2004 Z. z. Okrem zákona č. 583/2004 Z. z. má obec povinnosť pri zostavovaní rozpočtu dodržiavať aj pravidlá rozpočtovej zodpovednosti vymedzené v Čl. 5, 12 a 13 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.

Pri zostavení rozpočtu obciam pomôže aj „Príručka na zostavenie rozpočtu na roky 2020 až 2022“ (ďalej len „príručka“), ktorú vydalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky vo Finančnom spravodajcovi pod č. MF/009168/2019-411; pre obce je dôležitá najmä príloha č. 1, ktorá obsahuje kódy zdrojov.

Obec zostaví rozpočet ako viacročný rozpočet, ktorý budú tvoriť:

  1. rozpočet obce na rok 2020,
  2. rozpočet obce na rok 2021,
  3. rozpočet obce na rok 2022.

Obec zostaví rozpočet ako programový rozpočet. To neplatí pre obce, ktoré sa rozhodli na základe uznesenia neuplatňovať programové rozpočtovanie (§ 4 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy).

Rozpočet obce musí byť zostavený v členení:

  1. bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len „bežný rozpočet“),
  2. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len „kapitálový rozpočet“),
  3. finančné operácie.

Okrem rozpočtových pravidiel uvedených v zákone č. 583/2004 Z. z. je obec povinná podľa Čl. 9 ods. 1 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti zostavovať svoj rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Nároky zamestnanca z neplatne skončeného pracovného pomeru (2. časť) N

Publikované:

Skončenie pracovného pomeru so zamestnancom je bežnou súčasťou pracovného procesu u každého zamestnávateľa. Pracovný pomer medzi zamestnancom a zamestnávateľom môže byť ukončený dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením alebo aj skončením v skúšobnej dobe. Rozlišujeme medzi skončením pracovného pomeru zo strany zamestnanca a skončením pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa.

Nároky zamestnanca z neplatne skončeného pracovného pomeru (1. časť) N

Publikované:

Skončenie pracovného pomeru so zamestnancom je bežnou súčasťou pracovného procesu u každého zamestnávateľa. Pracovný pomer medzi zamestnancom a zamestnávateľom môže byť ukončený dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením alebo aj skončením v skúšobnej dobe. Rozlišujeme medzi skončením pracovného pomeru zo strany zamestnanca a skončením pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa.

Materská dovolenka, otcovská dovolenka a rodičovská dovolenka (2. časť) N

Publikované:

Materská dovolenka, otcovská dovolenka a rodičovská dovolenka patria medzi dôležité osobné prekážky v práci na strane zamestnanca. Ide o ospravedlnené pracovné voľno, v rámci ktorého nepatrí zamestnancovi náhrada mzdy, ale hmotné zabezpečenie poskytované v zmysle osobitných predpisov, ktorými sú zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v z. n. p. (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) alebo zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku v z. n. p. (ďalej len „zákon o rodičovskom príspevku“).

Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva N

Publikované:

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 170/2023 Z. z. v čiastke 62

Transakcie vykonávané obcou a predmet dane z pridanej hodnoty (2. časť) N

Publikované:

Podľa § 3 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH“) štátne orgány a ich rozpočtové organizácie, štátne fondy, orgány územnej samosprávy a ich rozpočtové organizácie a iné právnické osoby, ktoré sú orgánmi verejnej moci, sa nepovažujú za zdaniteľné osoby, keď konajú v rozsahu svojej hlavnej činnosti, a to ani v prípade, ak prijímajú v súvislosti s touto činnosťou platby, s výnimkou, ak táto činnosť výrazne narušuje alebo môže výrazne narušiť hospodársku súťaž, alebo ak vykonávajú činnosti uvedené v prílohe č. 8 zákona o DPH a tieto činnosti nevykonávajú v zanedbateľnom rozsahu.