Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Z praxe

Odporúčania k spracovaniu návrhu záverečného účtu za rok 2021

Publikované: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

V príspevku upozorňujeme ekonómov a rozpočtárov obcí a miest na časté kontrolné zistenia pri tvorbe záverečného účtu obce v celkom tridsiatich odporúčaniach.  Objasňujeme, čo všetko má návrh záverečného účtu obsahovať. Primárne sa príspevok viaže na ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v znení neskorších predpisov vzhľadom na zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., ale aj na zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia, a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov.

Záverečný účet obce v textovej či tabuľkovej časti (alebo ich kombináciách) povinne obsahuje hospodárenie obce, finančné vzťahy k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a finančné vzťahy k fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli prostriedky svojho rozpočtu. Záverečný účet musí vo forme návrhu obsahovať i finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom a aj finančné vzťahy k rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov.

Odporúčania a upozornenia k zostaveniu návrhu záverečného účtu za rozpočtový rok 2021

 1. Záverečný účet sa zostavuje zásadne vo forme návrhu.
 2. Záverečný účet sa nenazýva celoročným hospodárením.
 3. Záverečný účet sa nemôže zamieňať za výročnú správu a naopak.
 4. Záverečný účet sa v čase zostavenia i schválenia neoveruje základnou finančnou kontrolou podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
 5. Súčasťou záverečného účtu môžu byť i prílohy (najmä účtovná závierka, výrok audítora, plnenie rozpočtu zriadených organizácií, či správa o hospodárení organizácie v zakladateľskej pôsobnosti – obchodných spoločností s majetkovým podielom obce).
 6. Príjmy rozpočtových organizácií (najmä nájomné, príjmy z predaja a pod.) sú nedaňovými príjmami a obec ich nedefinuje ako finančné operácie a ani ako transfery (v rámci triedy 3xx ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie).
 7. Ak obec je súčasťou zmluvy o združení s inými obcami, spoločnou úradovňou a pod., má byť spravidla v texte návrhu záverečného účtu takýto finančný vzťah zadefinovaný (postačí suma členského a opis povinností či cieľ združenia).
 8. Návrh záverečného účtu nemôže spracovať kreovaná komisia obecného zastupiteľstva a ani hlavný kontrolór obce.
 9. Prebytok rozpočtového hospodárenia obce je vždy zdrojom rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov. Tieto ďalšie peňažné fondy sa nevytvárajú v čase pred rozhodovaním o prídele prebytku hospodárenia. Ich zostatky medziročne neprepadajú.
 10. Peňažný fond sa do aktuálneho roka zapája vždy do rozpočtu ako príjmová finančná operácia a nemá vplyv na výsledok hospodárenia obce (pozn. autora: ten sa vypočíta na základe prebytku/schodku bežného rozpočtu a prebytku/schodku kapitálového rozpočtu).
 11. Obec, mesto a ani zriadené organizácie nepoužívajú prevodové finančné operácie. Tieto prevodové finančné operácie sa používajú v sektore štátnej správy.
 12. O použití prebytku rozpočtu alebo o spôsobe vysporiadania schodku rozpočtu [pozn. autora: podľa ustanovení § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.] rozhoduje obecné zastupiteľstvo pri prerokúvaní záverečného účtu obce.
 13. Návrh záverečného účtu musí povinne obsahovať aj
Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Sankcie voči Rusku: Ktoré sú najvýznamnejšie a ako ovplyvňujú Slovensko N

Publikované:

Bezprecedentné reštrikcie majú spôsobiť Rusku vážne problémy, za ich nedodržanie možno u nás udeliť pokutu viac ako 1,6 milióna eur. Od vypuknutia ozbrojeného konfliktu na Ukrajine prešli sotva tri mesiace, avšak jednotná reakcia medzinárodného spoločenstva v prijatí ekonomických i ďalších sankcií voči Rusku (ako aj voči Bielorusku) je v moderných dejinách nevídaná. Čo vlastne sankcie znamenajú z právneho hľadiska a kto o nich rozhoduje? Ktoré sú najvýznamnejšie a ako ovplyvňujú Slovákov? Advokátska kancelária RUŽIČKA AND PARTNERS zanalyzovala v súčasnosti prijaté sankcie voči Rusku a Bielorusku platné na našom území.

Zvýšenie sumy stravného a sumy náhrady za použitie motorového vozidla N

Publikované:

Od 1. mája 2022 budú účinné dve opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „MPSVR SR“): opatrenie MPSVR SR č. 116/2022 Z. z. o sumách stravného, opatrenie MPSVR SR č. 117/2022 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.

Ukončenie pracovného pomeru po dovŕšení 65 rokov N

Publikované:

Zamestnankyňa, starobná dôchodkyňa, momentálne PN, bola jej predĺžená PN aj po vyčerpaní podpornej doby (PN bude naďalej platená, platí ešte mimoriadny stav, kedy sa dajú PN predĺžiť a naďalej je vyplácaná dávka). Zamestnankyňa dovŕši 07/2022 - 65 rokov, zmluvu má na neurčito, ale na základe zákona č. 138/2019 pracovný pomer pedagogického zamestnanca skončí najneskôr ukončením školského roka, v ktorom dovŕši 65 rokov veku. Môžeme ukončiť so zamestnankyňou pracovný pomer keď je na PN? V prípade ak pracovný pomer nemôžeme počas PN ukončiť, ako s jej pracovným pomerom ďalej keď dovŕši 65 rokov veku?

Zdaňovanie stavieb - čističky odpadových vôd, vodojemu N

Publikované:

Ako postupovať pri zdaňovaní stavieb kanalizácie a vodovodov, ktoré sú oslobodené od dane. Z oslobodenia nie je úplne jasné, či sa to týka aj stavieb, ktoré s kanalizáciou a vodovodmi súvisia, teda napr. budova ČOV, vodojem a podobne?