Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Vykonávanie základnej finančnej kontroly v otázkach z praxe

Publikované: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

V príspevku sa venujeme spracovaniu častých otázok z praxe vzhľadom na vykonávanie základnej finančnej kontroly podľa ustanovení § 7 ods. 2 a 3 v nadväznosti na § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Otázky sa venujú najmä náležitostiam základnej finančnej kontroly a aj čitateľovi prezentujú časté finančné operácie, ktoré musia v praxi byť overené základnou finančnou kontrolou aj vzhľadom na dikciu osobitných predpisov.

Otázka č. 1: Môžeme v príspevkovej organizácii považovať za vykonanú základnú finančnú kontrolu, ktorá je súčasťou platobného poukazu poskytovaných finančných prostriedkov na účet žiadateľa o dotáciu?

Áno, základná finančná kontrola je v tomto prípade predmetom platobného poukazu a súvisí s úhradou prostriedkov s bezhotovostným charakterom na bankový účet.

Otázka č. 2: Podlieha základnej finančnej kontrole aj príjem mylnej platby v rámci účtov organizácie?

Nie, uvedené nemusí byť overené základnou finančnou kontrolou a k tejto mylnej platbe sa priradí ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie podpoložka 292027 Iné.

Úhrada na účet prijímateľa (pri nespárovaní platby) je predmetom základnej finančnej kontroly na platobnom poukaze a tiež sa táto skutočnosť klasifikuje cez ekonomickú klasifikáciu rozpočtovej klasifikácie – podpoložka (bežné výdavky) 637032 – Mylné platby v zmysle metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k opatreniu MF SR č. MF/010175/2004-42 a vysvetlivkám k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov.

Otázka č. 3: Postačí overiť základnou finančnou kontrolou finančné operácie hromadne, napríklad raz za týždeň?

Nie, uvedené konanie by bolo v rozpore so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Otázka č. 4: Môžeme mať v organizácii jednu pečiatku pre výkon základnej finančnej kontroly?

Áno, pečiatka môže byť vyhotovená a nie je zakázaná zákonom či metodickým usmernením Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Otázka č. 5: Ak sa vykon

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Vysporiadanie finančných vzťahov obce k svojim rozpočtovým organizáciám N

Publikované:

Akým spôsobom sa vysporiadajú vzťahy obce voči svojej rozpočtovej organizácii – škole, z ktorých finančných výkazov sa bude vychádzať pri zostavení záverečného účtu?

Hlavný kontrolór ako zamestnanec príspevkovej organizácie obce N

Publikované:

Môže byť zamestnanec príspevkovej organizácie, ktorú zriadila obec, hlavným kontrolórom tej istej obce?

Viacročný rozpočet N

Publikované:

Rozpočet je definovaný ako strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce a VÚC, v ktorom sú vyjadrené zámery rozvoja územia obce a VÚC a potrieb ich obyvateľov. Z uvedeného titulu a v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obec a VÚC zostavujú rozpočet ako viacročný rozpočet.

Zvýšenie sumy životného minima a dopad na mzdové veličiny N

Publikované:

Od 1. 7. 2023 sa zmenila výška životného minima. Je to dôležitý parameter vo finančnej oblasti, pretože od neho sú odvodené viaceré mzdové veličiny. Suma životného minima má priamy dopad aj na dávky v hmotnej núdzi, vybrané peňažné príspevky a štátne sociálne dávky, napr. rodičovský príspevok. Od sumy životného minima sú závislé aj nepostihnuteľné sumy, ktoré majú priamy dopad na výšku zrážok realizovaných zo mzdy zamestnanca na základe núteného výkonu rozhodnutia.

Materská, otcovská a rodičovská dovolenka z hľadiska zdravotného a sociálneho poistenia N

Publikované:

V súvislosti s nástupom a ukončením čerpania materskej, či otcovskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, spojených s poskytovaním hmotného zabezpečenia počas tohto obdobia, má zamestnávateľ voči príslušnej zdravotnej poisťovni zamestnanca a Sociálnej poisťovni oznamovacie povinnosti, ktoré mu ukladajú príslušné zákony. Ide o zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení zákona č. 718/2004 Z.z.) v z. n. p. (ďalej len (zákon o zdravotnom poistení“) a zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v z. n. p. (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“).