Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Vykonávanie základnej finančnej kontroly v otázkach z praxe

Publikované: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

V príspevku sa venujeme spracovaniu častých otázok z praxe vzhľadom na vykonávanie základnej finančnej kontroly podľa ustanovení § 7 ods. 2 a 3 v nadväznosti na § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Otázky sa venujú najmä náležitostiam základnej finančnej kontroly a aj čitateľovi prezentujú časté finančné operácie, ktoré musia v praxi byť overené základnou finančnou kontrolou aj vzhľadom na dikciu osobitných predpisov.

Otázka č. 1: Môžeme v príspevkovej organizácii považovať za vykonanú základnú finančnú kontrolu, ktorá je súčasťou platobného poukazu poskytovaných finančných prostriedkov na účet žiadateľa o dotáciu?

Áno, základná finančná kontrola je v tomto prípade predmetom platobného poukazu a súvisí s úhradou prostriedkov s bezhotovostným charakterom na bankový účet.

Otázka č. 2: Podlieha základnej finančnej kontrole aj príjem mylnej platby v rámci účtov organizácie?

Nie, uvedené nemusí byť overené základnou finančnou kontrolou a k tejto mylnej platbe sa priradí ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie podpoložka 292027 Iné.

Úhrada na účet prijímateľa (pri nespárovaní platby) je predmetom základnej finančnej kontroly na platobnom poukaze a tiež sa táto skutočnosť klasifikuje cez ekonomickú klasifikáciu rozpočtovej klasifikácie – podpoložka (bežné výdavky) 637032 – Mylné platby v zmysle metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k opatreniu MF SR č. MF/010175/2004-42 a vysvetlivkám k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov.

Otázka č. 3: Postačí overiť základnou finančnou kontrolou finančné operácie hromadne, napríklad raz za týždeň?

Nie, uvedené konanie by bolo v rozpore so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Otázka č. 4: Môžeme mať v organizácii jednu pečiatku pre výkon základnej finančnej kontroly?

Áno, pečiatka môže byť vyhotovená a nie je zakázaná zákonom či metodickým usmernením Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Otázka č. 5: Ak sa vykon

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Výpoveď zamestnancovi N

Publikované:

Zamestnanec je od 2. 2. 2021 práceneschopný (PN), čo pred rokom oznámil Sociálnej poisťovni aj zamestnávateľovi. Ale v priebehu minulého roka, a ani tento rok (2022) sa zamestnanec neozval ohľadne zdravotného stavu, nie je ochotný komunikovať písomne ani telefonicky. Lekárske potvrdenie o ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti ani potvrdenie o predĺžení PN nedoručil. Aké možnosti má zamestnávateľ v tomto prípade, môže dať výpoveď zamestnancovi poštou? Aké iné možnosti má, keďže nevie so zamestnancom komunikovať? Dohoda o skončení pracovného pomeru neprichádza do úvahy, keďže zamestnanec je nekontaktný.

Nariadenie o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca N

Publikované:

Nariadenie vyšlo v Zbierke zákonov pod č. 99/2022 Z. z. v čiastke 34

Finančná kontrola v materských školách v praxi N

Publikované:

Cieľom príspevku je objasnenie povinností pri výkone základnej finančnej kontroly v prostredí materských škôl v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole a audite“).

Vykonávanie základnej finančnej kontroly v otázkach z praxe N

Publikované:

V príspevku sa venujeme spracovaniu častých otázok z praxe vzhľadom na vykonávanie základnej finančnej kontroly podľa ustanovení § 7 ods. 2 a 3 v nadväznosti na § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Otázky sa venujú najmä náležitostiam základnej finančnej kontroly a aj čitateľovi prezentujú časté finančné operácie, ktoré musia v praxi byť overené základnou finančnou kontrolou aj vzhľadom na dikciu osobitných predpisov.