Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Práva a povinnosti zamestnávateľov (2. časť)

Publikované: Autor/i: Ing. Jozef Mikula, PhD.

Pri každodennom pracovnom zhone je niekedy ťažké nájsť si priestor na diskusiu, na riešenie problémov. Najmä vo veľkých firmách býva zložité kontaktovať kompetentných pracovníkov. Vhodným miestom, kde možno predpokladať na riešenie pracovné problémy zamestnancov, ktorých zástupca zamestnancov zastupuje, je komisia BOZP. Túto komisiu je povinný zriadiť zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 100 zamestnancov, a je jeho poradným orgánom. Komisiu BOZP tvoria zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť a zástupcovia zamestnávateľa, najmä odborníci v danom odbore, pričom nadpolovičnú väčšinu tvoria zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť. Táto komisia zasadá najmenej raz za rok. Komisia BOZP je oprávnená pravidelne hodnotiť stav BOZP, stav a vývoj pracovnej úrazovosti, chorôb z povolania a hodnotiť ostatné otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane pracovného prostredia a pracovných podmienok, ďalej navrhovať opatrenia v oblasti riadenia, kontroly a zlepšovania stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vyjadrovať sa ku všetkým otázkam súvisiacim s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, ako aj požadovať od zamestnávateľa nevyhnutné informácie potrebné na výkon svojej činnosti. Ustanovením komisie BOZP nie sú dotknuté oprávnenia zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť. V prípade, že u zamestnávateľa nie sú vymenovaní zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť, môžu oprávnenia vykonávať zamestnanci.

Bezpečnostnotechnická služba – BTS

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť pre zamestnancov BTS, ktorá spolupracuje s pracovnou zdravotnou službou, príslušnými organizačnými útvarmi zamestnávateľa a so zástupcami zamestnancov vrátane zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť.

Povinnosti zástupcov zamestnancov

Zástupcovia zamestnancov, odborníci plniaci úlohy pre zástupcov zamestnancov sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej funkcie a ktoré boli zamestnávateľom označené ako dôverné. Táto povinnosť trvá aj počas jedného roka po skončení výkonu funkcie, ak osobitný predpis neustanoví inak; ďalej nesmú byť za plnenie úloh vyplývajúcich z výkonu svojej funkcie zamestnávateľom znevýhodňovaní ani inak postihovaní; v čase funkčného obdobia a počas šiestich mesiacov po jeho skončení chránení proti opatreniam, ktoré by ich mohli poškodzovať vrátane skončenia pracovného pomeru a ktoré by boli motivované ich postavením alebo činnosťou; nesmú byť za plnenie úloh vyplývajúcich z výkonu svojej funkcie zamestnávateľom znevýhodňovaní ani inak postihovaní a iné.

Postavenie zástupcu zamestnancov

•   Zástupca zamestnancov je rovnakým zamestnancom ako každý z jeho kolegov, ktorých zastupuje. Je odborníkom na svoju základnú pracovnú činnosť, zaujíma sa o problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, no nie je na ňu špecialistom.

•   Zástupca zamestnancov nemá výnimočnú pozíciu v organizačnej štruktúre.

•   Zástupca zamestnancov nie je, a to ani v otázkach bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci nadriadeným svojim spolupracovníkom.

•   Zástupca zamestnancov nemôže nikomu nič prikazovať, nemôže ani prijímať opatrenia. Za BOZP na pracoviskách zastupovaním svojich spolupracovníkov nenesie žiadnu zodpovednosť. Za bezpečnosť vlastnej práce je zodpovedný ako každý iný zamestnanec.

•   Zástupca zamestnancov má právo na priame kontakty so svojimi spolupracovníkmi – zamestnancami, s nadriadenými zamestnancami, so zástupcami bezpečnostnotechnickej služby, závodnej zdravotnej služby, s odborovou organizáciou – reprezentatívna organizácia, s komisiou BOZP, ak to môže byť užitočné aj s externými odborníkmi.

•   Zástupca zamestnancov pomáha zamestnávateľovi plniť jeho povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä tým, že sa stará o bezpečnosť práce zdola, t. j. z pracoviska.

Čo je bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci?

Pojem „bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“ získava v podmienkach spoločenského a technického rozvoja nové rozmery. Mnoho ľudí spája bezpečnosť a ochranu zdravia len s protiúrazovou prevenciou a s predchádzaním chorobám z povolania. Nový prístup však rieši okrem bezpečnosti a ochrany zdravia aj pracovné prostredie, pracovné podmienky, pracovné vzťahy, sociálnu ochranu zamestnancov, stres, záťaž a ostatné faktory, ktoré ovplyvňujú pohodu pri práci, rieši vytváranie uspokojivých pracovných podmienok.

Právo zamestnanca na bezpečnosť, ochranu zdravia a na spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky je zakotvené v Ústave SR, čl. 36.

Zákonník práce zaviedol v § 146 pojem „ochrana práce“. Tento pojem treba chápať ako širšiu oblasť zahŕňajúcu bezpečnosť, ochranu zdravia, pohodu na pracovisku a sociálnu pohodu – teda „OCHRANU ČLOVEKA PRI PRÁCI“. Ochrana práce sa dotýka všetkých aspektov, ktoré súvisia s prácou.

Vzťahy zamestnancov a zástupcov zamestnancov

Je dôležité si uvedomiť, koho zástupca zamestnancov zastupuje a od toho odvíjať ďalšiu filozofiu. Musí mať jasno o ľuďoch a pracovných priestoroch na pracovisku, ktoré svojou činnosťou pokrýva. Predovšetkým musí počúvať svojich kolegov, ktorých zastupuje. Títo ľudia, táto skupina zamestnancov si ho vybrala, zvolila na zastupovanie svojich záujmov v oblasti BOZP.

Zamestnanci sú oprávnení prostredníctvom zástupcov zamestnancov uplatňovať svoje práva vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov alebo obdobných pracovných vzťahov a ďalej sú povinní spolupracovať so zástupcom zamestnancov pre BOZP v potrebnom rozsahu tak, aby mu umožnili plniť povinnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdrav

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Kontrola vyplatenia odmien pre zamestnancov obecného úradu N

Publikované:

Obecné zastupiteľstvo svojím uznesením uložilo hlavnej kontrolórke vykonať kontrolu vyplatenia odmien pre zamestnancov obecného úradu. Hlavná kontrolórka pri tejto príležitosti chce skontrolovať dodržiavanie zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Má oprávnenie na tento postup? Môže sa hlavná kontrolórka oboznamovať s údajmi o platoch a odmenách jednotlivých zamestnancov?

Vysporiadanie finančných vzťahov obce k svojim rozpočtovým organizáciám N

Publikované:

Akým spôsobom sa vysporiadajú vzťahy obce voči svojej rozpočtovej organizácii – škole, z ktorých finančných výkazov sa bude vychádzať pri zostavení záverečného účtu?

Hlavný kontrolór ako zamestnanec príspevkovej organizácie obce N

Publikované:

Môže byť zamestnanec príspevkovej organizácie, ktorú zriadila obec, hlavným kontrolórom tej istej obce?

Viacročný rozpočet N

Publikované:

Rozpočet je definovaný ako strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce a VÚC, v ktorom sú vyjadrené zámery rozvoja územia obce a VÚC a potrieb ich obyvateľov. Z uvedeného titulu a v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obec a VÚC zostavujú rozpočet ako viacročný rozpočet.

Zvýšenie sumy životného minima a dopad na mzdové veličiny N

Publikované:

Od 1. 7. 2023 sa zmenila výška životného minima. Je to dôležitý parameter vo finančnej oblasti, pretože od neho sú odvodené viaceré mzdové veličiny. Suma životného minima má priamy dopad aj na dávky v hmotnej núdzi, vybrané peňažné príspevky a štátne sociálne dávky, napr. rodičovský príspevok. Od sumy životného minima sú závislé aj nepostihnuteľné sumy, ktoré majú priamy dopad na výšku zrážok realizovaných zo mzdy zamestnanca na základe núteného výkonu rozhodnutia.