Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Práva a povinnosti zamestnávateľov (2. časť)

Publikované: Autor/i: Ing. Jozef Mikula, PhD.

Pri každodennom pracovnom zhone je niekedy ťažké nájsť si priestor na diskusiu, na riešenie problémov. Najmä vo veľkých firmách býva zložité kontaktovať kompetentných pracovníkov. Vhodným miestom, kde možno predpokladať na riešenie pracovné problémy zamestnancov, ktorých zástupca zamestnancov zastupuje, je komisia BOZP. Túto komisiu je povinný zriadiť zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 100 zamestnancov, a je jeho poradným orgánom. Komisiu BOZP tvoria zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť a zástupcovia zamestnávateľa, najmä odborníci v danom odbore, pričom nadpolovičnú väčšinu tvoria zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť. Táto komisia zasadá najmenej raz za rok. Komisia BOZP je oprávnená pravidelne hodnotiť stav BOZP, stav a vývoj pracovnej úrazovosti, chorôb z povolania a hodnotiť ostatné otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane pracovného prostredia a pracovných podmienok, ďalej navrhovať opatrenia v oblasti riadenia, kontroly a zlepšovania stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vyjadrovať sa ku všetkým otázkam súvisiacim s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, ako aj požadovať od zamestnávateľa nevyhnutné informácie potrebné na výkon svojej činnosti. Ustanovením komisie BOZP nie sú dotknuté oprávnenia zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť. V prípade, že u zamestnávateľa nie sú vymenovaní zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť, môžu oprávnenia vykonávať zamestnanci.

Bezpečnostnotechnická služba – BTS

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť pre zamestnancov BTS, ktorá spolupracuje s pracovnou zdravotnou službou, príslušnými organizačnými útvarmi zamestnávateľa a so zástupcami zamestnancov vrátane zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť.

Povinnosti zástupcov zamestnancov

Zástupcovia zamestnancov, odborníci plniaci úlohy pre zástupcov zamestnancov sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej funkcie a ktoré boli zamestnávateľom označené ako dôverné. Táto povinnosť trvá aj počas jedného roka po skončení výkonu funkcie, ak osobitný predpis neustanoví inak; ďalej nesmú byť za plnenie úloh vyplývajúcich z výkonu svojej funkcie zamestnávateľom znevýhodňovaní ani inak postihovaní; v čase funkčného obdobia a počas šiestich mesiacov po jeho skončení chránení proti opatreniam, ktoré by ich mohli poškodzovať vrátane skončenia pracovného pomeru a ktoré by boli motivované ich postavením alebo činnosťou; nesmú byť za plnenie úloh vyplývajúcich z výkonu svojej funkcie zamestnávateľom znevýhodňovaní ani inak postihovaní a iné.

Postavenie zástupcu zamestnancov

•   Zástupca zamestnancov je rovnakým zamestnancom ako každý z jeho kolegov, ktorých zastupuje. Je odborníkom na svoju základnú pracovnú činnosť, zaujíma sa o problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, no nie je na ňu špecialistom.

•   Zástupca zamestnancov nemá výnimočnú pozíciu v organizačnej štruktúre.

•   Zástupca zamestnancov nie je, a to ani v otázkach bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci nadriadeným svojim spolupracovníkom.

•   Zástupca zamestnancov nemôže nikomu nič prikazovať, nemôže ani prijímať opatrenia. Za BOZP na pracoviskách zastupovaním svojich spolupracovníkov nenesie žiadnu zodpovednosť. Za bezpečnosť vlastnej práce je zodpovedný ako každý iný zamestnanec.

•   Zástupca zamestnancov má právo na priame kontakty so svojimi spolupracovníkmi – zamestnancami, s nadriadenými zamestnancami, so zástupcami bezpečnostnotechnickej služby, závodnej zdravotnej služby, s odborovou organizáciou – reprezentatívna organizácia, s komisiou BOZP, ak to môže byť užitočné aj s externými odborníkmi.

•   Zástupca zamestnancov pomáha zamestnávateľovi plniť jeho povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä tým, že sa stará o bezpečnosť práce zdola, t. j. z pracoviska.

Čo je bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci?

Pojem „bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“ získava v podmienkach spoločenského a technického rozvoja nové rozmery. Mnoho ľudí spája bezpečnosť a ochranu zdravia len s protiúrazovou prevenciou a s predchádzaním chorobám z povolania. Nový prístup však rieši okrem bezpečnosti a ochrany zdravia aj pracovné prostredie, pracovné podmienky, pracovné vzťahy, sociálnu ochranu zamestnancov, stres, záťaž a ostatné faktory, ktoré ovplyvňujú pohodu pri práci, rieši vytváranie uspokojivých pracovných podmienok.

Právo zamestnanca na bezpečnosť, ochranu zdravia a na spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky je zakotvené v Ústave SR, čl. 36.

Zákonník práce zaviedol v § 146 pojem „ochrana práce“. Tento pojem treba chápať ako širšiu oblasť zahŕňajúcu bezpečnosť, ochranu zdravia, pohodu na pracovisku a sociálnu pohodu – teda „OCHRANU ČLOVEKA PRI PRÁCI“. Ochrana práce sa dotýka všetkých aspektov, ktoré súvisia s prácou.

Vzťahy zamestnancov a zástupcov zamestnancov

Je dôležité si uvedomiť, koho zástupca zamestnancov zastupuje a od toho odvíjať ďalšiu filozofiu. Musí mať jasno o ľuďoch a pracovných priestoroch na pracovisku, ktoré svojou činnosťou pokrýva. Predovšetkým musí počúvať svojich kolegov, ktorých zastupuje. Títo ľudia, táto skupina zamestnancov si ho vybrala, zvolila na zastupovanie svojich záujmov v oblasti BOZP.

Zamestnanci sú oprávnení prostredníctvom zástupcov zamestnancov uplatňovať svoje práva vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov alebo obdobných pracovných vzťahov a ďalej sú povinní spolupracovať so zástupcom zamestnancov pre BOZP v potrebnom rozsahu tak, aby mu umožnili plniť povinnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdrav

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Pedagogický zamestnanec a nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas N

Publikované:

Učiteľka na prvom stupni má od 1. septembra 2022 čiastočný pracovný úväzok na 48 %. 48 % z 23 hodín priamej výchovno-vzdelávacej činnosti je 11 hodín za týždeň. 48 % z 37,5-hodinového týždenného pracovného času je 18 hodín za týždeň. Jej pracovný rozvrh je nasledujúci: -       Pondelok: 7.00 h do 13.30 h (12.00 do 12.30 obedná prestávka), 4 hodiny výchovno-vzdelávacej činnosti, -       Utorok: 7.00 h do 13.30 h (12.00 do 12.30 obedná prestávka), 4 hodiny výchovno-vzdelávacej činnosti, -       Piatok: 7.00 h do 13.30 h (12.00 do 12.30 obedná prestávka), 3 hodiny výchovno-vzdelávacej činnosti. Zamestnankyňa chce pracovať len tri dni v týždni. Je to možné? Neporušuje sa tým Zákonník práce? Môže jej takúto pracovnú dobu zamestnávateľ umožniť na jej vlastnú žiadosť? V stredu a vo štvrtok teda bude mať voľno? Čo v prípade úrazu počas dní, kedy nepracuje? Bude mať menej dovolenky, nakoľko nepracuje každý deň?

Novely zákona o miestnych daniach účinné v priebehu roka 2022 N

Publikované:

V priebehu roka 2022 (do 30. 9. 2022) boli schválené už tri novely zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len „zákon o miestnych daniach“). Ide o novely, ktoré si vyžiadal predovšetkým vzniknutý vojenský konflikt na Ukrajine začiatkom februára 2022 a aj dlhodobo neriešená situácia s chátranými a neobývanými nehnuteľnosťami v obciach a spresnenie základu dane a sadzby dane u vybraných druhov pozemkov.

Základná finančná kontrola – otázky z praxe N

Publikované:

Témou príspevku je odpovedanie na časté otázky z prostredia škôl, zriaďovateľov a zariadení vzhľadom na výkon základnej finančnej kontroly podľa zákona č.  357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“) v druhom polroku 2022. Otázky sa venujú najmä obehu účtovných dokladov, správnym formálnym náležitostiam jej výkonu i finančným operáciám alebo ich častiam, ktoré sa povinne overujú základnou finančnou kontrolou.

Depozitný účet na prelome rokov 2022 a 2023 – otázky z praxe N

Publikované:

Príspevok sa venuje inštitútu depozitného účtu (účtu cudzích prostriedkov) v oblasti rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, miest, vyšších územných celkov. Príspevok reaguje na aplikačnú prax a na časté problémy a nedostatky pri disponovaní s depozitným účtom najmä v období prechodu medzi účtovnými obdobiami rokov 2022 a 2023 formou spracovaných odpovedí na otázky zamestnancov rozpočtových organizácií (najmä škôl, knižníc, sociálnych zariadení).

Inventarizácia majetku, záväzkov a ich rozdielov za rok 2022 v kocke N

Publikované:

Príspevok sa venuje aktuálnej téme, ktorá sa viaže na prelom účtovných rokov 2022 a 2023 a spája sa vždy a povinne s inventarizovaním majetku a záväzkov a ich rozdielov za účtovný rok 2022 (vždy k stavu 31. december 2022 vrátane). Úvodom treba uviesť, že inventarizácia sa vždy vykonáva podľa ustanovení § 29 až 30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Inventarizácii predchádza spravidla písomný príkaz alebo iný interný riadiaci akt, ktorým štatutár (starosta, riaditeľ organizácie alebo školy) vydá oprávnenie na jej vykonanie.