Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Kontrola hospodárenia a nakladania s daňovými pohľadávkami

Publikované: Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Hlavný kontrolór má podľa plánu kontrolnej činnosti vykonať kontrolu hospodárenia a nakladania s daňovými pohľadávkami. Je táto kontrola zo strany hlavného kontrolóra možná? Môže úrad sprístupniť hlavnému kontrolórovi údaje o daňovníkoch, neporuší tým daňové tajomstvo?

Podľa § 18d ods. 1 zákona o obecnom zriadení hlavný kontrolór je oprávnený vykonávať kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií obce.

Do tohto zákonného rámca spadá aj kontrola hospodárenia a nakladania s daňovými pohľadávkami. Obecný úrad

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Ročné splátky úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania N

Publikované:

Započítavajú sa do celkovej sumy ročných splátok návratných zdrojov financovania ročné splátky z úveru zo ŠFRB?

Celková suma dlhu obce/VÚC N

Publikované:

Čo tvorí celkovú sumu dlhu obce/VÚC a ktoré záväzky sa do celkového dlhu nezapočítavajú?

Kontrola platových náležitostí zamestnancov obce N

Publikované:

Obecné zastupiteľstvo uložilo hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu platových náležitostí zamestnancov obce. Môže hlavný kontrolór kontrolovať platové náležitosti zamestnancov obce, keďže ide o citlivé osobné údaje zamestnancov? V uznesení zastupiteľstva má hlavný kontrolór na rokovanie zastupiteľstva predložiť podrobnú správu o výsledku tejto kontroly. Môže tieto osobné údaje uviesť v správe o výsledku kontroly, ktorú predkladá na zasadnutí obecného zastupiteľstva?

Kontrola hospodárenia oblastnej organizácie cestovného ruchu N

Publikované:

Mesto je členom oblastnej organizácie cestovného ruchu, ktorej platí členský príspevok. Na základe toho mestské zastupiteľstvo uložilo hlavnému kontrolórovi mesta vykonať kontrolu hospodárenia oblastnej organizácie cestovného ruchu. Je hlavný kontrolór oprávnený vykonať kontrolu hospodárenia v oblastnej organizácie cestovného ruchu?

Zásady vedenia účtovníctva v obci N

Publikované:

Aké sú zásady vedenia účtovníctva v obci, akým spôsobom má byť účtovníctvo vedené?