Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Pravidlá rozpočtovej zodpovednosti pre územnú samosprávu

Publikované: Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Aké pravidlá rozpočtovej zodpovednosti stanovuje ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti pre územnú samosprávu?

V ústavnom zákone o rozpočtovej zodpovednosti sú v čl. 6 ods. 1 a 2 vymedzené osobitné ustanovenia pre územnú samosprávu, podľa ktorých štát finančne nezabezpečuje platobnú schopnosť a nezodpovedá za platobnú schopnosť obce a VÚC. Postup pri riešení platobnej neschopnosti obce alebo VÚC ustanovuje zákon. Na druhej strane je však ustanovené, že ak zákon pri úprave pôsobnosti prenáša na obec alebo VÚC nové kompetencie, štát na ich plnenie musí súčasne zabezpečiť obci alebo VÚC zodpovedajúce finančné zdroje.

Podľa ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti platí, že ak celková suma dlhu obce a VÚC dosiahne 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a viac, obec a VÚC budú povinní zaplatiť pokutu, ktorú ukladá ministerstvo financií, a to vo výške 5 % z rozdielu medzi celkovou sumou

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Ročné splátky úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania N

Publikované:

Započítavajú sa do celkovej sumy ročných splátok návratných zdrojov financovania ročné splátky z úveru zo ŠFRB?

Celková suma dlhu obce/VÚC N

Publikované:

Čo tvorí celkovú sumu dlhu obce/VÚC a ktoré záväzky sa do celkového dlhu nezapočítavajú?

Kontrola platových náležitostí zamestnancov obce N

Publikované:

Obecné zastupiteľstvo uložilo hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu platových náležitostí zamestnancov obce. Môže hlavný kontrolór kontrolovať platové náležitosti zamestnancov obce, keďže ide o citlivé osobné údaje zamestnancov? V uznesení zastupiteľstva má hlavný kontrolór na rokovanie zastupiteľstva predložiť podrobnú správu o výsledku tejto kontroly. Môže tieto osobné údaje uviesť v správe o výsledku kontroly, ktorú predkladá na zasadnutí obecného zastupiteľstva?

Kontrola hospodárenia oblastnej organizácie cestovného ruchu N

Publikované:

Mesto je členom oblastnej organizácie cestovného ruchu, ktorej platí členský príspevok. Na základe toho mestské zastupiteľstvo uložilo hlavnému kontrolórovi mesta vykonať kontrolu hospodárenia oblastnej organizácie cestovného ruchu. Je hlavný kontrolór oprávnený vykonať kontrolu hospodárenia v oblastnej organizácie cestovného ruchu?

Zásady vedenia účtovníctva v obci N

Publikované:

Aké sú zásady vedenia účtovníctva v obci, akým spôsobom má byť účtovníctvo vedené?