Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Rozdeľovanie a financovanie kompetencií obce a VÚC

Publikované: Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Ako sa rozdeľujú kompetencie obce a VÚC a ktoré sú financované z rozpočtu obce a VÚC?

Kompetencie územnej samosprávy sa rozdeľujú na originálneprenesené.

K originálnym kompetenciám obce patria činnosti obce zabezpečujúce samosprávnu pôsobnosť obce, najmä:

  • územnoplánovacia činnosť týkajúca sa územia obce, obstarávanie, prerokúvanie a schvaľovanie územnoplánovacích podkladov obce,
  • obstarávanie a schvaľovanie programov rozvoja bývania, vytváranie vhodných podmienok na bývanie v obci,
  • regionálny rozvoj, rozvoj cestovného ruchu,
  • tvorba a ochrana životného prostredia,
  • vlastná investičná činnosť a podnikateľská činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce, usmerňovanie ekonomickej a podnikateľskej činnosti v obci,
  • plnenie úloh na úseku ochrany spotrebiteľa a vytváranie podmienok na zásobovanie obce podľa osobitného predpisu,výstavba, údržba a správa miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce,
  • zabezpečovanie verejnoprospešných služieb, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správa a údržba verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp,
  • zabezpečovanie miestnej verejnej dopravy,
  • rozvoj výchovy a vzdelávania, riadenie škôl a školských zariadení,
  • tvorba, prezentácia a rozvoj kultúrnych hodnôt a kultúrnych aktivít, ochrana kultúrnych pamiatok a pa
Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Ročné splátky úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania N

Publikované:

Započítavajú sa do celkovej sumy ročných splátok návratných zdrojov financovania ročné splátky z úveru zo ŠFRB?

Celková suma dlhu obce/VÚC N

Publikované:

Čo tvorí celkovú sumu dlhu obce/VÚC a ktoré záväzky sa do celkového dlhu nezapočítavajú?

Kontrola platových náležitostí zamestnancov obce N

Publikované:

Obecné zastupiteľstvo uložilo hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu platových náležitostí zamestnancov obce. Môže hlavný kontrolór kontrolovať platové náležitosti zamestnancov obce, keďže ide o citlivé osobné údaje zamestnancov? V uznesení zastupiteľstva má hlavný kontrolór na rokovanie zastupiteľstva predložiť podrobnú správu o výsledku tejto kontroly. Môže tieto osobné údaje uviesť v správe o výsledku kontroly, ktorú predkladá na zasadnutí obecného zastupiteľstva?

Kontrola hospodárenia oblastnej organizácie cestovného ruchu N

Publikované:

Mesto je členom oblastnej organizácie cestovného ruchu, ktorej platí členský príspevok. Na základe toho mestské zastupiteľstvo uložilo hlavnému kontrolórovi mesta vykonať kontrolu hospodárenia oblastnej organizácie cestovného ruchu. Je hlavný kontrolór oprávnený vykonať kontrolu hospodárenia v oblastnej organizácie cestovného ruchu?

Zásady vedenia účtovníctva v obci N

Publikované:

Aké sú zásady vedenia účtovníctva v obci, akým spôsobom má byť účtovníctvo vedené?