Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Rozdeľovanie a financovanie kompetencií obce a VÚC

Publikované: Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Ako sa rozdeľujú kompetencie obce a VÚC a ktoré sú financované z rozpočtu obce a VÚC?

Kompetencie územnej samosprávy sa rozdeľujú na originálneprenesené.

K originálnym kompetenciám obce patria činnosti obce zabezpečujúce samosprávnu pôsobnosť obce, najmä:

  • územnoplánovacia činnosť týkajúca sa územia obce, obstarávanie, prerokúvanie a schvaľovanie územnoplánovacích podkladov obce,
  • obstarávanie a schvaľovanie programov rozvoja bývania, vytváranie vhodných podmienok na bývanie v obci,
  • regionálny rozvoj, rozvoj cestovného ruchu,
  • tvorba a ochrana životného prostredia,
  • vlastná investičná činnosť a podnikateľská činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce, usmerňovanie ekonomickej a podnikateľskej činnosti v obci,
  • plnenie úloh na úseku ochrany spotrebiteľa a vytváranie podmienok na zásobovanie obce podľa osobitného predpisu,výstavba, údržba a správa miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce,
  • zabezpečovanie verejnoprospešných služieb, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správa a údržba verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp,
  • zabezpečovanie miestnej verejnej dopravy,
  • rozvoj výchovy a vzdelávania, riadenie škôl a školských zariadení,
  • tvorba, prezentácia a rozvoj kultúrnych hodnôt a kultúrnych aktivít, ochrana kultúrnych pamiatok a pa
Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Rozpis rozpočtu na rozpočtové a príspevkové organizácie N

Publikované:

Na akej úrovni ekonomickej a funkčnej rozpočtovej klasifikácie musí obec vykonať rozpis rozpočtu na rozpočtové a príspevkové organizácie?

Vyhotovenie stavebného povolenia spoločným obecným úradom N

Publikované:

Spoločný obecný úrad prijal žiadosť o vydanie stavebného povolenia. Zamestnanec obce, ktorá je sídlom spoločného obecného úradu, ale nebola stavebným úradom, vyhotovil stavebné povolenie, ktoré podpísal starosta obce, v ktorej sídli spoločný obecný úrad. Konal spoločný obecný úrad a starosta obce v súlade s platným právom?

Lehota na vykonanie rozpisu rozpočtu N

Publikované:

V akej lehote obec musí vykonať rozpis rozpočtu?

Predvolanie svedka obcou N

Publikované:

Obec potrebovala zabezpečiť osobnú účasť svedka na správnom konaní, a preto ho predvolala. Predvolanie svedkovi zaslala s doručenkou do vlastných rúk. Uvedené predvolanie si svedok neprevzal a písomnosť sa vrátila obci ako nedoručená. Obec preto považovala predvolanie za riadne doručené a podala Policajnému zboru žiadosť o predvedenie osoby. Konala obec v súlade s platným právom?

Zmena zákona o verejnom obstarávaní účinná od 1. augusta 2024 N

Publikované:

Národná rada SR schválila dňa 19.06.2024 novelu zákona o verejnom obstarávaní z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ktorá s účinnosťou od 01.08.2024 prináša viaceré významné zmeny v doterajšom fungovaní verejných nákupov na Slovensku.