Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Komentár k zákonu o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje (7.)

Dátum: Rubrika: Legislatíva

Príspevok sa venuje § 7 zákona č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o zálohovaní“), ktorý podrobne rozoberá povinnosti správcu zálohového systému.

________________________________________________________________________________
§ 7
[Povinnosti správcu]
(1) Správca je povinný
a)
vytvoriť, spravovať a financovať zálohový systém v súlade so zakladajúcimi dokumentmi správcu,
b)
oznámiť do 60 dní od schválenia zakladajúcich dokumentov výrobcom obalov a distribútorom obalov začatie vykonávania činnosti správcu (§ 6 ods. 8) a do 30 dní od doručenia žiadosti výrobcu obalov a distribútora obalov uzatvoriť zmluvu o plnení povinností podľa tohto zákona,
c)
zabezpečiť plnenie cieľov návratnosti zálohovaných jednorazových obalov na nápoje ustanovených v prílohe č. 1,
d)
poskytovať služby výrobcom obalov a distribútorom obalov za nediskriminačných podmienok,
e)
vykonávať opatrenia ustanovené v organizačnom pláne zálohového systému a v schéme financovania,
f)
vykonávať opatrenia v pláne vzdelávacích a propagačných aktivít a informovania o otázkach, ktoré súvisia so zálohovým systémom,
g)
určovať výšku zálohu najmenej v ustanovenej výške,
h)
uhrádzať distribútorom obalov finančné prostriedky vynaložené na vyplatenie zálohov v súlade s uzatvorenou zmluvou,
i)
uhrádzať distribútorom obalov náklady spojené s odberom odpadu zo zálohovaných jednorazových obalov vrátane kapitálových investícií v súlade s uzatvorenou zmluvou,
j)
zabezpečiť prepravu, zhodnotenie a recykláciu odpadov zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje a zneškodnenie nezhodnotiteľných vytriedených odpadov zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje,
k)
vzdelávať a informovať verejnosť o zálohovom systéme,
l)
vytvoriť a prevádzkovať informačný systém zálohovania a prostredníctvom neho zadávať údaje do informačného systému vedeného ministerstvom životného prostredia,
m)
viesť evidenciu o zálohovaných jednorazových obaloch na nápoje a údaje z nej ohlasovať ministerstvu životného prostredia,
n)
doručiť ministerstvu životného prostredia každoročne do 31. januára aktuálny zoznam výrobcov obalov a distribútorov obalov, ktorí uzavreli zmluvu so správcom,
o)
predložiť na základe písomnej výzvy ministerstva životného prostredia v určenej lehote informácie o spôsobe plnenia povinností podľa písmen a) až m),
p)
postupovať pri výkone činnosti s odbornou starostlivosťou v súlade s oprávnenými záujmami zazmluvnených výrobcov obalov a distribútorov obalov,
q)
umožniť výkon štátneho dozoru uskutočňovaného podľa tohto zákona a orgánom štátneho dozoru poskytnúť pravdivé a úplné informácie, ktoré súvisia s plnením svojich povinností,
r)
zachovávať mlčanlivosť o údajoch ohlásených podľa § 4 ods. 1 písm. h) a § 5 ods. 1 písm. j); táto povinnosť sa vzťahuje na členov orgánov správcu a jeho zamestnancov,
s)
zverejňovať na svojom webovom sídle
1.
informácie pre konečných používateľov o možnosti vrátenia odpadu z jednorazových obalov na nápoje,
2.
oznam o ukončení uvádzania na trh a predaja nápoja v zálohovanom jednorazovom obale; oznam musí byť zverejnený počas celej doby odberu týchto odpadov z obalov,
3.
údaje z informačného systému zálohovania v agregovanej podobe každoročne do 28. februára za predchádzajúci kalendárny rok,
t)
zverejňovať oznam podľa písmena s) druhého bodu u distribútora obalov,
u)
zdržať sa konania v prospech vlastníka alebo v prospech prevádzkovateľa zariadenia na zber, zhodnocovanie, recykláciu, spracovanie alebo zneškodňovanie odpadov z jednorazových obalov na nápoje, ktoré sú predmetom tohto zákona, ku ktorému má akýkoľvek priamy podiel alebo nepriamy podiel na vlastníckych, rozhodovacích alebo hlasovacích právach, bez ohľadu na to, či vlastník alebo prevádzkovateľ takého zariadenia pôsobí na území Slovenskej republiky alebo v inom členskom štáte Európskej únie,
v)
podáva ministerstvu správu o obsahu recyklovaných plastov vo výrobkoch v súlade s povinnosťami výrobcu obalov podľa osobitného predpisu11a) najneskôr do 30. apríla za predchádzajúci kalendárny rok,
w)
doručiť ministerstvu životného prostredia dvakrát ročne, najneskôr do 31. januára príslušného roka a najneskôr do 31. júla príslušného roka, za predchádzajúce kalendárne polroky správu o činnosti, ktorá obsahuje prehľad o stave zálohového systému, údaje o stave plnenia cieľov návratnosti ustanovených v prílohe č. 1 a definovanie potenciálnych problémov pri plnení cieľov,
zverejňovať raz mesačne a v ustanovenom rozsahu výkaz všetkých platieb spojených s výkonom svojej činností podľa tohto zákona.
(2) Povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 1 písm. r) sa nevzťahuje na údaje, ktoré správca poskytuje ministerstvu životného prostredia na plnenie úloh podľa tohto zákona.
(3) Ministerstvo životného prostredia uskutočňuje k správe o činnosti doručenej podľa odseku 1 písm. w) a § 16a verejné ústne prerokovanie v rozsahu, ktorý nie je obchodným tajomstvom správcu. Ministerstvo životného prostredia následne odporúča zmenu nastavenia zálohového systému, ak je takáto zmena odôvodnená, aby bolo dosiahnuté a trvalo udržateľné plnenie účelu zálohového systému. Zmenu nastavenia zálohového systému odporúča ministerstvo životného prostredia aj na podklade zistení vykonaného štátneho dozoru alebo, ak je takáto zmena nevyhnutná, aj z dôvodu zmeny súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.
(4) Ak na základe správy o činnosti doručenej podľa odseku 1 písm. w) a § 16a alebo na podklade zistení vykonaného štátneho dozoru alebo, ak je takáto zmena nevyhnutná, aj z dôvodu zmeny súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov, nie je postačujúce zmenu nastavenia zálohového systému iba odporučiť, ministerstvo životného prostredia vykoná zmeny v zakladajúcich dokumentoch správcu.
(5) Správca môže nakladať s príjmami, ktoré nadobudol z nevyplatených záloh, najviac do výšky 50 percent za predchádzajúci kalendárny rok. Toto obmedzenie sa netýka použitia príjmov určených na financovanie prevádzkových potrieb zálohového systému a financovanie jeho dlhovej služby.
(6) Správca môže nakladať s príjmami nad rozsah uvedený v odseku 5 len na základe súhlasu ministerstva životného prostredia s predloženým návrhom správcu. Ministerstvo životného prostredia pri jeho udelení zohľadňuje plnenie účelu zálohového systému s prihliadnutím na trvalú udržateľnosť a financovanie zálohového systému a zabezpečí, aby sa tieto nevyplatené zálohy nepoužili na úhradu sankcií za prípadné neplnenie cieľov návratnosti, neznižovali účinok sankcií a výrobcovia sa nezbavovali svojej zodpovednosti za financovanie systému.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.