Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Komentár k zákonu o Environmentálnom fonde (1.)

Dátum: Rubrika: Legislatíva

Tento príspevok predstavuje prvú časť zo seriálu príspevkov, ktoré budú venované výkladu zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o Environmentálnom fonde“). Ďalším ustanoveniam zákona o Environmentálnom fonde sa budeme venovať v nasledujúcich číslach.

Čl. I

§ 1

Základné ustanovenia

(1) Zriaďuje sa Environmentálny fond (ďalej len „fond“) ako štátny fond1) na uskutočňovanie štátnej podpory starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „podpora“).

(2) Fond je právnická osoba so sídlom v Bratislave.


9)  § 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Fondy ako subjekty verejnej správy sú zriaďované:
-
na ústrednej úrovni ako štátne účelové fondy,
-
na miestnej úrovni ako miestne fondy, ktorými sú napríklad mimorozpočtové peňažné fondy obcí.
Zákonom č. 553/2001 Z.z. o zrušení niektorých štátnych fondov, o niektorých opatreniach súvisiacich s ich zrušením a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol s ďalšími štátnymi fondmi zrušený aj Štátny fond životného prostredia, ktorý sa transformoval do ministerstva životného prostredia ako Program realizácie environmentálnych opatrení v pôsobnosti sekcie realizácie environmentálnych programov. Štátny fond životného prostredia na rozdiel od ostatných zrušených fondov, ktoré mali príjmy iba zo štátneho rozpočtu, mal ako hlavný zdroj príjmu vlastné zdroje, vyplývajúce zo všetkých druhov platieb za využívanie alebo znečisťovanie životného prostredia, ako aj zo sankčných postihov (pokút) za porušovanie právnych predpisov v systéme environmentálneho práva. Zhromaždené prostriedky vo fonde boli účelovo viazané na podporu environmentálnych projektov. Prostriedky sa poskytovali na základe predložených žiadostí a v súlade so štátnou environmentálnou politikou. O poskytovaní prostriedkov rozhodoval minister životného prostredia na základe odporúčania rady fondu ako jeho poradného orgánu. Vybrané projekty boli podporované najskôr len formou dotácií a neskôr aj formou úverov s výrazne nižšou úrokovou sadzbou, a so značne dlhšou dobou splácania. Po zrušení uvedeného fondu príjem využiteľný na zlepšovanie kvality životného prostredia zanikol. Zrušením Štátneho fondu životného prostredia sa stali jeho vlastné príjmy príjmami štátneho rozpočtu, čím zároveň zanikla i možnosť poskytovania úverov. V priebehu roku nevyužité prostriedky formou dotácie neprechádzali do ďalšieho roku, tak ako vo fonde, ale prepadali v prospech štátneho rozpočtu. Typickým prijímateľom podpory uvedeného fondu (viac ako 90 %) bol najmä komunálny sektor a podpora rozvoja environmentálnej infraštruktúry, t.j. zásobovanie pitnou vodou, čistenie komunálnych odpadových vôd, zmena palivovej základne verejnoprospešných budov.
Z uvedených dôvodov zákonodarca prijal zákon o Environmentálnom fonde, ktorým zriadil samostatný Environmentálny fond, ktorý bude nezávislý na štátnom rozpočte. Pritom časť prostriedkov zo zdrojov príjmu Environmentálneho fondu bude vyčlenená na dotácie a časť na poskytovanie úverov s výrazne nižšou úrokovou sadzbou, ako poskytujú komerčné banky, predĺženou dobou splácania úveru, prípadne s odkladom
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.