Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Komentár k zákonu o Environmentálnom fonde (5.)

Dátum: Rubrika: Legislatíva

Článok je venovaný podrobnému výkladu § 4a zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o Environmentálnom fonde"), ktorý sa venuje dotáciám na projekt a kompenzácii financovanej z výnosov získaných z dražieb kvót.

§ 4a

Dotácia na projekt a kompenzácia financovaná z výnosov získaných z dražieb kvót

(1) Dotáciu na projekt reálne dosiahnuteľných a merateľných úspor emisií skleníkových plynov, zvýšenia energetickej účinnosti, znižovania spotreby primárnych zdrojov energie, náhrady fosílnych palív obnoviteľnými zdrojmi energie a zavádzania najlepšie dostupných technológií vedúcich k znižovaniu emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok financovanú z výnosov získaných z dražieb kvót (ďalej len „dotácia na projekt“) a dotáciu prevádzkam, pri ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov kvót do cien elektrickej energie, financovanú z výnosov získaných z dražieb kvót (ďalej len „kompenzácia“) možno poskytnúť prevádzkovateľovi stacionárnej prevádzky, v ktorej sa vykonáva jedna činnosť alebo viac činností uvedených v osobitnom predpise12d) za podmienok ustanovených týmto zákonom a osobitnými predpismi,12e) v súlade s platnou schémou štátnej pomoci,12ee) na podporu financovania projektov12f) na základe výzvy na predloženie žiadostí na poskytnutie dotácie na projekty a kompenzácie (ďalej len „žiadosť“). Výzvu na predloženie žiadosti zverejňuje fond na svojom webovom sídle najneskôr 60 dní pred termínom podania žiadosti.

(2) Žiadosť sa podáva v písomnej forme v lehote uvedenej vo výzve na predloženie žiadostí. Vzor žiadosti fond uverejní na svojom webovom sídle. Žiadosť obsahuje

a)   obchodné meno,

b)   miesto podnikania alebo sídlo,

c)   identifikačné číslo žiadateľa o poskytnutie dotácie na projekt alebo kompenzácie, ak je pridelené,

d)   údaje o štatutárnom orgáne,

e)   účel, na ktorý sa dotácia na projekt alebo kompenzácia žiada,

f)    požadovanú výšku dotácie na projekt alebo výšku kompenzácie,

g)   ďalšie údaje potrebné na posúdenie žiadosti.

(3) Žiadateľ k žiadosti priloží najmä doklady preukazujúce účel, na ktorý sa žiada dotácia na projekt alebo kompenzácia, uvedené vo výzve, doklady podľa osobitných predpisov12g) a doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa schémy štátnej pomoci.12h)

(4) Fond vykoná kontrolu dokladov podľa odseku 3, pričom môže požadovať vysvetlenie, doplnenie alebo predloženie dokladov v ním určenej lehote. Vysvetlenie, doplnenie alebo predloženie dokladov nemôže viesť k technickej zmene alebo finančnej zmene projektu, inak bude žiadosť považovaná za novú žiadosť.

(5) Fond v spolupráci s ministerstvom k žiadosti vypracuje odborné hodnotenie v súlade s platnou schémou štátnej pomoci.12h) Fond podľa výsledkov odborného hodnotenia zostaví zoznam žiadostí žiadateľov, ktoré spĺňajú podmienky na poskytnutie dotácie na projekt alebo kompenzácie. Ostatné žiadosti fond zaradí do zoznamu žiadateľov žiadostí, ktoré nespĺňajú podmienky na poskytnutie dotácie na projekt alebo kompenzácie.

(6) Maximálnu intenzitu pomoci podľa platnej schémy štátnej pomoci12i) je možné poskytnúť len vtedy, ak výška peňažných prostriedkov na príslušnú výzvu umožňuje podporiť maximálne 80 % žiadostí žiadateľov zaradených v zozname žiadostí žiadateľov, ktoré spĺňajú podmienky na poskytnutie dotácie na projekt. Ak výška peňažných prostriedkov na príslušný kalendárny rok umožňuje poskytnúť dotáciu na projekt viac ako 80 % žiadostí žiadateľov zaradených v zozname žiadostí, ktoré spĺňajú podmienky na poskytnutie dotácie na projekt, fond zníži maximálnu intenzitu pomoci úmerne podľa platnej schémy štátnej pomoci. Pri znížení maximálnej intenzity pomoci sa prihliada na nárast prevádzkových výdavkov a alternatívnych investícií žiadateľov.

(7) Žiadateľ, ktorý nespĺňa podmienky na poskytnutie dotácie na projekt a kompenzácie, môže žiadosť opätovne predložiť v ďalšom kalendárnom roku účinnosti schémy štátnej pomoci. Maximálnu intenzitu pomoci podľa schémy štátnej pomoci je možné poskytnúť len vtedy, ak z počtu predložených žiadostí v príslušnom kalendárnom roku je najmenej 50 % nových žiadostí; inak fond zníži maximálnu intenzitu pomoci úmerne podľa platnej schémy štátnej pomoci s prihliadnutím na nárast prevádzkových výdavkov a alternatívnych investícií. V takom prípade fond požiada o predloženie dokladov na účel overenia splnenia podmienok na poskytnutie dotácie na projekt alebo kompenzácie.

(8) Minister rozhodne o poskytnutí dotácie na projekt a kompenzácie na základe vyjadrenia rady fondu podľa zoznamu žiadostí. Na základe rozhodnutia ministra fond uzavrie so žiadateľom zmluvu o poskytnutí dotácie na projekt alebo zmluvu o poskytnutie kompenzácie.

(9) Na rozhodovanie o poskytnutí dotácie na projekt a kompenzácie sa nevzťahuje správny poriadok.

(10) Fond na svojom webovom sídle priebežne zverejňuje

a)   zoznam žiadostí žiadateľov, ktoré spĺňajú podmienky na poskytnutie dotácie na projekt a kompenzácie,

b)   zoznam žiadostí žiadateľov, ktoré nespĺňajú podmienky na poskytnutie dotácie na projekt a kompenzácie,

c)   zoznam žiadateľov, ktorým bola poskytnutá dotácia na projekt alebo kompenzácia a sumu poskytnutej dotácie na projekt alebo sumu kompenzácie.

(11) Na poskytovanie dotácií na projekt a kompenzácie sa nevzťahujú § 6 až 9 okrem § 9 ods. 10, vykonávací predpis podľa § 13 a správny poriadok.


12d)  Príloha č. 1 tabuľky A a B zákona č. 414/2012 Z. z. v znení zákona č. 399/2014 Z. z.

12e)  § 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

      Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).

12f)  § 18 ods. 6 písm. a) a b) zákona č. 414/2012 Z. z. v znení zákona č. 399/2014 Z. z.

12g)  § 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z.

12h)  § 26 ods. 2 zákona č. 414/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.