Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Novela Zákonníka práce účinná od 4. apríla 2020 sa dotkne aj obcí

Publikované: Autor/i: Tatiana Mičudová

Dňa 2. apríla 2020 Národná rada SR prijala zákon č. 66/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela ZP“). Novela ZP je účinná od 4. apríla 2020 a reaguje na súčasnú situáciu ohľadne šírenia ochorenia COVID-19 v oblasti pracovnoprávnych vzťahov.

Predmetná novela ZP umožňuje zamestnávateľom flexibilnejšie reagovať na terajšiu situáciu okolo koronavírusu a s tým súvisiace dynamické zmeny, ktoré ovplyvňujú organizáciu práce. Novela ZP prináša úpravy napr. v oblasti práce z domu, dovolenky (pokiaľ ide o určenie jej čerpania) a prekážok v práci.

Nová právna úprava so týka nielen zamestnávateľov podnikateľov, ale aj zamestnávateľov – obcí a pod. V tomto príspevku vyberáme najmä tie zmeny, ktoré sa dotknú obcí.

K jednotlivým zmenám, ktoré prináša Novela ZP

Novela ZP ustanovuje, že v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ako aj počas 2 mesiacov po ich odvolaní platia ustanovenia prvej časti až desiatej časti Zákonníka práce (§ 1 - § 250a) s odchýlkami uvedenými v novele ZP. To znamená, že v tomto čase má jedenásta časť Zákonníka práce prednosť pred prvými desiatimi časťami Zákonníka práce. Odchýlky spočívajú v nasledovnom:

a)        zmeny v oblasti home office (práca z domu)

Home office ako inštitút nebol v Zákonníku práce bližšie rozpracovaný. V prípade home officu ide o príležitostnú, nie pravidelnú prácu z domu. Zákonník práce túto možnosť pred účinnosťou

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Nároky zamestnanca z neplatne skončeného pracovného pomeru (2. časť) N

Publikované:

Skončenie pracovného pomeru so zamestnancom je bežnou súčasťou pracovného procesu u každého zamestnávateľa. Pracovný pomer medzi zamestnancom a zamestnávateľom môže byť ukončený dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením alebo aj skončením v skúšobnej dobe. Rozlišujeme medzi skončením pracovného pomeru zo strany zamestnanca a skončením pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa.

Nároky zamestnanca z neplatne skončeného pracovného pomeru (1. časť) N

Publikované:

Skončenie pracovného pomeru so zamestnancom je bežnou súčasťou pracovného procesu u každého zamestnávateľa. Pracovný pomer medzi zamestnancom a zamestnávateľom môže byť ukončený dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením alebo aj skončením v skúšobnej dobe. Rozlišujeme medzi skončením pracovného pomeru zo strany zamestnanca a skončením pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa.

Materská dovolenka, otcovská dovolenka a rodičovská dovolenka (2. časť) N

Publikované:

Materská dovolenka, otcovská dovolenka a rodičovská dovolenka patria medzi dôležité osobné prekážky v práci na strane zamestnanca. Ide o ospravedlnené pracovné voľno, v rámci ktorého nepatrí zamestnancovi náhrada mzdy, ale hmotné zabezpečenie poskytované v zmysle osobitných predpisov, ktorými sú zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v z. n. p. (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) alebo zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku v z. n. p. (ďalej len „zákon o rodičovskom príspevku“).

Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva N

Publikované:

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 170/2023 Z. z. v čiastke 62

Transakcie vykonávané obcou a predmet dane z pridanej hodnoty (2. časť) N

Publikované:

Podľa § 3 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH“) štátne orgány a ich rozpočtové organizácie, štátne fondy, orgány územnej samosprávy a ich rozpočtové organizácie a iné právnické osoby, ktoré sú orgánmi verejnej moci, sa nepovažujú za zdaniteľné osoby, keď konajú v rozsahu svojej hlavnej činnosti, a to ani v prípade, ak prijímajú v súvislosti s touto činnosťou platby, s výnimkou, ak táto činnosť výrazne narušuje alebo môže výrazne narušiť hospodársku súťaž, alebo ak vykonávajú činnosti uvedené v prílohe č. 8 zákona o DPH a tieto činnosti nevykonávajú v zanedbateľnom rozsahu.