Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Časté otázky zamestnancov samosprávy z posledných dní

Publikované: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Príspevok reaguje na časté otázky z praxe územnej samosprávy vzhľadom na aktuálny právny stav. Bližšie sa otázky venujú účtovným dokladom, náležitostiam registratúry, základnej finančnej kontroly, ako aj pravidlám poskytovania verejných financií a dodržiavaniu osobitných predpisov.

Otázka č. 1: Ako v praxi prijímať elektronické zásielky?

Subjekt verejnej správy prijíma elektronické zásielky prostredníctvom elektronickej schránky predmetného subjektu elektronickej pošty a elektronických služieb. Elektronické zásielky prijímajú organizačné útvary prostredníctvom zriadenej e-mailovej stránky. Podateľňa v praxi spravidla skontroluje obsah, formát, bezpečnosť a možnosť zobrazenia doručeného elektronického záznamu používateľsky zrozumiteľným spôsobom. Ak nie je možné elektronický záznam zobraziť používateľsky zrozumiteľným spôsobom a možno z neho zistiť adresu odosielateľa, podateľňa o tom odosielateľa včas informuje.

Odporúčanie do praxe: Ak je prijatý elektronický záznam autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou, ku ktorým je pripojená kvalifikovaná elektronická časová pečiatka, overí sa bezprostredne ich platnosť pomocou elektronického systému na správu registratúry alebo cez ústredný portál verejnej správy.

Výsledok overenia platnosti kvalifikovaného elektronického podpisu, kvalifikovanej elektronickej pečate alebo kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky sa trvalo pripojí k prijatému elektronickému záznamu pripojením technickej správy. Doručená technická správa sa nepovažuje za elektronický záznam.

Otázka č. 2: Je potrebné aj na krycom liste k faktúre vykonať základnú finančnú kontrolu?

Krycí list ako košieľka k došlej faktúre sa overí základnou finančnou kontrolou ako jediný prípad (t. j. už sa neoverí ani dodací list, či súpis prác alebo samotná faktúra). V prípade opráv účtovných zápisov, preúčtovaní a predkontácií sa základná finančná kontrola nevykonáva. Treba uviesť, že základná finančná kontrola sa vykoná na internom doklade iba v prípade tvorby rezervy, odpisov, opravných položiek k majetku alebo pohľadávkam alebo k inventarizačnému rozdielu (manko, prebytok, schodok) alebo k škodovej udalosti. 

Otázka č. 3: Je možné vyplatiť zvýšenie odmeny o 25 % v dohode o pra

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Zvýšenie sumy životného minima a dopad na mzdové veličiny N

Publikované:

Od 1. 7. 2023 sa zmenila výška životného minima. Je to dôležitý parameter vo finančnej oblasti, pretože od neho sú odvodené viaceré mzdové veličiny. Suma životného minima má priamy dopad aj na dávky v hmotnej núdzi, vybrané peňažné príspevky a štátne sociálne dávky, napr. rodičovský príspevok. Od sumy životného minima sú závislé aj nepostihnuteľné sumy, ktoré majú priamy dopad na výšku zrážok realizovaných zo mzdy zamestnanca na základe núteného výkonu rozhodnutia.