Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Likvidačné listy a pokladničné doklady

Publikované: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Predmetom príspevku je objasnenie praktických príkladov z oblasti náležitostí účtovných dokladov na rok 2021 s ohľadom na ustanovenie § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) v nadväznosti na § 2 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v z. n. p. Otázky sa dotýkajú časovej, vecnej a formálnej stránky účtovných dokladov a ich náležitostí, a to najmä príjmových a výdavkových pokladničných dokladov, došlých či odberateľských faktúr.

V zmysle zákona č. 395/2002 Z. z.  o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov  v z. n. p. pôvodca registratúry je povinný evidovať záznamy, ktoré vznikli z jeho činnosti, a došlé záznamy.  Dodávateľská faktúra je došlou faktúrou v okamihu jej doručenia (prijatia) v subjekte verejnej správy, a tým je spravidla v knihe došlej pošty.

V praxi je evidovaná došlá faktúra priamo cez knihu došlej pošty a následne i v knihe faktúr. V prípade pochybností možno uvedené číslovanie zjednotiť. Podľa ustanovenia § 10 zákona o účtovníctve musí účtovný doklad (t. j. platobný poukaz k došlej faktúre) tiež obsahovať číslo a názov dokladu, čo je teda už ďalším číslovaním, no zo zákona povinným.

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. v ustanovení § 5b ods. 1 písm. b) bod 6  požaduje, aby zverejnený prehľad o dodávateľskej faktúre obsahoval aj dátum jej doručenia. Tento dátum vyplýva práve z evidencie z knihy došlej pošty.

Otázka č. 1:

Pri osobách vykonávajúcich formálnu a vecnú stánku kontroly musí byť uvedená formulácia, či je to vecná alebo formálna kontrola alebo stačí len zadefinovaný ich podpis a dátum?

V rámci overovania správnosti a úplnosti účtovného dokladu v zmysle ustanovení § 10 zákona o účtovníctve sa vykonáva povinne vecná a formálna kontrola. Vecná a formálna kontrola obsahuje dátum a podpis vecne zodpovednej osoby. Ďalšie náležitosti  vyplývajú z interných smerníc účtovnej jednotky.

Otázka č. 2:

Je aj  výpis z banky účtovným dokladom (úhrady faktúr)? Má byť aj na výpise z predmetného účtu uvedená predkontácia?

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Nárok na mzdu pri humanitárnej pomoci N

Publikované:

Odborný zamestnanec školy – sociálny pedagóg bol požiadaný neziskovou organizáciou na výpomoc pri krízovej intervencii utečencom z Ukrajiny vo veľkokapacitnom centre Michalovce. Sociálny pedagóg školený VUDPaP vycestoval 19.3. (sobota) do 22.3.2022 do Michaloviec. Cestovné hradí nezisková organizácia. Ako má postupovať zamestnávateľ pri uvoľnení  zamestnanca za účelom humanitárnej pomoci. Prináležia zamestnancovi diéty za celý pobyt alebo len na 2 pracovné dni? Má nárok na náhradu mzdy?

Spojené voľby do orgánov územnej samosprávy 2022 N

Publikované:

Voľby do orgánov územnej samosprávy 2022 sa vykonajú v jeden deň. Konať sa budú v sobotu od 7:00 do 20:00 hod

Novela zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy N

Publikované:

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 101/2022 Z. z. v čiastke 35

Nariadenie o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na Ukrajine N

Publikované:

Nariadenie vyšlo v Zbierke zákonov pod č. 100/2022 Z. z. v čiastke 34

Zákon o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine N

Publikované:

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 92/2022 Z. z. v čiastke 33