Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Zníženie dane o uplatnený bonus (1. časť)

Publikované: Autor/i: Ing. Anton Kolembus

Daňovník si môže v roku 2023 znížiť svoju daňovú povinnosť o dva druhy daňového bonusu, a to daňový bonus na vyživované deti a daňový bonus na zaplatené hypotekárne úroky. Daňový bonus na vyživované deti si môže uplatňovať priebežne počas roka, daňový bonus na zaplatené hypotekárne úroky si môže uplatniť jedenkrát ročne po skončení zdaňovacieho obdobia.

Daňový bonus na vyživované deti

Novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) ruší valorizáciu sumy daňového bonusu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia koeficientom, akým sa zvyšovala k 1. júlu predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia suma životného minima s účinnosťou od 1. januára 2023. Počnúc januárom 2023 platí, že daňovník, ktorý v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti alebo z podnikania, či inej samostatnej zárobkovej činnosti si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti, pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie tohoto daňového bonusu.

Sumy daňového bonusu na dieťa platné od 1. januára 2023 sú:

140 € na dieťa vo veku do 18 rokov,

50 € na dieťa vo veku od 18 rokov.

Zároveň platí, že maximálna výška daňového bonusu je ohraničená percentom zo základu dane:

Počet vyživovaných detí

Percentuálny limit základu dane (čiastkového základu dane)

1 dieťa

20 %

2 deti

27 %

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Všeobecne prospešné služby a verejnoprospešný účel N

Publikované:

Čo je možné považovať z hľadiska obce a VÚC za „všeobecne prospešné služby“ a „verejnoprospešný účel“?

Oprávnenie rozpočtovej organizácie prekročiť svoje výdavky N

Publikované:

Je rozpočtová organizácia oprávnená prekročiť svoje výdavky na základe dosiahnutých príjmov?

Ročné splátky úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania N

Publikované:

Započítavajú sa do celkovej sumy ročných splátok návratných zdrojov financovania ročné splátky z úveru zo ŠFRB?

Celková suma dlhu obce/VÚC N

Publikované:

Čo tvorí celkovú sumu dlhu obce/VÚC a ktoré záväzky sa do celkového dlhu nezapočítavajú?

Kontrola platových náležitostí zamestnancov obce N

Publikované:

Obecné zastupiteľstvo uložilo hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu platových náležitostí zamestnancov obce. Môže hlavný kontrolór kontrolovať platové náležitosti zamestnancov obce, keďže ide o citlivé osobné údaje zamestnancov? V uznesení zastupiteľstva má hlavný kontrolór na rokovanie zastupiteľstva predložiť podrobnú správu o výsledku tejto kontroly. Môže tieto osobné údaje uviesť v správe o výsledku kontroly, ktorú predkladá na zasadnutí obecného zastupiteľstva?