Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Zníženie dane o uplatnený bonus (2. časť)

Publikované: Autor/i: Ing. Anton Kolembus

Daňovník si môže v roku 2023 znížiť svoju daňovú povinnosť o dva druhy daňového bonusu, a to daňový bonus na vyživované deti a daňový bonus na zaplatené hypotekárne úroky. Daňový bonus na vyživované deti si môže uplatňovať priebežne počas roka, daňový bonus na zaplatené hypotekárne úroky si môže uplatniť jedenkrát ročne po skončení zdaňovacieho obdobia.

Samostatne zárobkovo činná osoba

Samostatne zárobkovo činná osoba si môže nárok na daňový bonus uplatniť iba ročne prostredníctvom daňového priznania k dani z príjmov. V daňovom priznaní je potrebné vyplniť príslušný oddiel a priložiť potrebné doklady. V daňovom priznaní SZČO za rok 2023 sa daňový bonus ohraničí podľa počtu detí príslušným percentom (20 až 55 %) z čiastkového základu dane podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP za rok 2023. Čiastkový základ dane SZČO podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP je jej hrubý príjem – výdavky – odvody.

Ak mala SZČO príjmy aj podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP, aj príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP, vychádza sa zo súčtu čiastkových základov dane podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 ZDP.

Na čiastkový základ dane druhého rodiča (druhej oprávnenej osoby) sa prihliada až pri podaní daňového priznania za rok 2023.

Daňový bonus na zaplatené úroky

Daňovník si môže uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky vypočítané z výšky poskytnutého úveru na bývanie na základe jednej zmluvy o úvere na bývanie, najviac zo sumy 50 000 € na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie, ktorou je byt alebo rodinný dom. Daňový bonus na zaplatené úroky sa vzťahuje iba na úroky pri úveroch na bývanie podľa § 1 ods. 6 a 7 zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o úveroch na bývanie“).

Daňovník má nárok na daňový bonus na zaplatené úroky z úveru, ak splní tieto podmienky:

• ku dňu podania žiadosti o úver na bývanie má najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov,

• jeho priemerný mesačný príjem dosiahnutý za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom uzatvoril zmluvu o úvere na bývanie, nepresiahol 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie; priemerný mesačný príjem sa vypočíta ako 1/12 zo súčtu zdaniteľných príjmov.

Priemerný mesačný príjem sa vypočítava zo zdaniteľných príjmov daňovníka, ktoré sú súčasťou základu dane (čiastkového základu dane), alebo osobitného základu dane, a to:

• z príjmov podľa § 5 ZDP, t. j. z príjmov zo závislej činnosti,

• z príjmov podľa § 6 ZDP, t. j. z príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z príjmov z prenájmu nehnuteľností a z príjmov z použitia diela a použitia umeleckého výkonu,

• z príjmov podľa § 7 ZDP, t. j. z príjmov z kapitálového majetku,

• z príj

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Zvýšenie sumy životného minima a dopad na mzdové veličiny N

Publikované:

Od 1. 7. 2023 sa zmenila výška životného minima. Je to dôležitý parameter vo finančnej oblasti, pretože od neho sú odvodené viaceré mzdové veličiny. Suma životného minima má priamy dopad aj na dávky v hmotnej núdzi, vybrané peňažné príspevky a štátne sociálne dávky, napr. rodičovský príspevok. Od sumy životného minima sú závislé aj nepostihnuteľné sumy, ktoré majú priamy dopad na výšku zrážok realizovaných zo mzdy zamestnanca na základe núteného výkonu rozhodnutia.