Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Práva a povinnosti občana pri triedenom zbere

Dátum: Rubrika: Legislatíva

Práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb, konkrétne pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi, upravuje zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o odpadoch“). Tieto si postupne rozoberieme v článku.

Jednou z dvoch základných povinností, ktorú uvádza zákon o odpadoch (§ 12 ods. 1) je, že:
"Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto zákonom ...".
Druhou povinnosťou, ktorú uvádza zákon o odpadoch (§ 12 ods. 2) je, že:
"Každý je povinný nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, horninového prostredia a ohrozenia rastlín a živočíchov, k obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu."
Tieto povinnosti sú v zákone poňaté všeobecne, aby ich bolo možné uplatniť v čo najširšej oblasti pôsobenia právnických osôb, ale aj fyzických osôb, teda občanov. Zákon o odpadochvo všeobecných povinnostiach upravuje pre občanov druhy odpadov, s ktorými môžu, resp. nemôžu nakladať. Vo všeobecnosti platí, že
"fyzické osoby nemôžu nakladať a inak zaobchádzať s iným ako s komunálnym odpadom ... "
(§ 12 ods. 6 zákona o odpadoch). Súčasťou komunálnych odpadov sú oddelene zbierané zložky z triedeného zberu, teda plasty, sklo, papier, kovové obaly a kompozitné obaly na báze lepenky. Okrem práv a povinností sú v zákone o odpadoch vo viacerých ustanoveniach určené aj zákazy.
Tak, ako sú obsiahlo popísané povinnosti a zákazy v zákone o
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.