Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Novela zákona o Environmentálnom fonde

Dátum: Rubrika: Legislatíva

Národná rada SR schválila 16. februára 2022 zákon č. 66/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela“), a to s účinnosťou od 15. marca 2022. Aké zmeny priniesla predmetná novela sa dozvieme v článku.

Novela obsahuje mnoho technických zmien zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o EF"). Hlavným účelom novely je dosiahnuť jednoduchší a prehľadnejší proces poskytovania podpory formou dotácie alebo úveru žiadateľom, sprehľadnenie a zefektívnenie postupov poskytovania podpory Environmentálnym fondom a zabezpečenie možnosti Environmentálneho fondu operatívne reagovať na požiadavky zo strany žiadateľov a Ministerstva životného prostredia SR. Súčasne novela sleduje aj zvýšenie kontroly a preverovania subjektov, ktorým má byť poskytnutá podpora z Environmentálneho fondu a preverovania účelu, na ktorý má byť podpora poskytnutá. Zmeny by mali zabezpečiť vyššiu ochranu prostriedkov z Environmentálneho fondu pred ich zneužitím v rozpore s prioritami a cieľmi stratégie štátnej environmentálnej politiky schválenej vládou SR.
Za najdôležitejšie možno považovať zmeny v § 4, § 4b, § 4c, § 4d, § 4f a § 9 zákona o EF:
1. Doplnenie § 4 ods. 1 zákona o EF, ktorý upravuje, na čo možno použiť prostriedky Environmentálneho fondu.
Cieľom právnej úpravy v § 4 ods. 1 písm. am) zákona o EF je podpora obcí, ktorých katastrálne územia zasahujú do národných parkov ako najvýznamnejšieho prírodného dedičstva, v ktorom je ochrana prírody nadradená nad ostatné činnosti. Podpora môže byť zameraná na podporu modernej a ekologickej infraštruktúry, zníženia svetelného znečistenia, podpory spracovania rozvojových dokumentov a štúdií, podpory informačných centier zameraných na ochranu národných parkov, podpory foriem turizmu a podpory environmentálneho vzdelávania, praktickej starostlivosti a manažmentu osobitne chránených častí prírody a krajiny.
Povinnosťou pre obhospodarovateľov lesa v treťom až piatom stupni ochrany je hospodáriť v lesoch prírode blízkym spôsobom. Prírode blízke hospodárenie v lesoch je považované za významné adaptačné, ako aj mitigačné opatrenie v súvislosti s účinkami klimatickej zmeny. Realizáciou šetrných a ekologických foriem pestovania lesov, ako aj ťažby dreva, predstavuje optimálnu syntézu oprávnených spoločenských nárokov na les, avšak najmä v počiatočných fázach prebudovania lesa na tento spôsob hospodárenia je charakteristické aj zvýšenými
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.