Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Kompostovanie hnoja z hľadiska ochrany životného prostredia

Dátum: Rubrika: Trendy

V experimente bol skúmaný vplyv prídavku prírodných materiálov – zeolitu a vápna do procesu kompostovania kravského hnoja. Kravský hnoj s pridanými prírodnými materiálmi: zeolit (Z) a zeolit a vápno (ZL) boli porovnané so substrátom bez úprav – kontrola (C). Počas procesu kompostovania (90 dní) sa monitorovala teplota v substrátoch, chemické a mikrobiologické parametre preukazujúce kvalitu kompostovania. Počas kompostovania v substrátoch Z a ZL bola dosiahnutá maximálna teplota 38,6 a 52,5 °C, jednotlivo. Toto zvýšenie teploty malo významný vplyv na prežitie koliformných baktérií a fekálnych koliformných baktérií v substrátoch Z a ZL. Degradácia organickej hmoty významne vzrástla v ZL v porovnaní s C (P < 0,001) v dôsledku relatívne rýchleho rozkladu organickej hmoty činnosťou mikroorganizmov v tomto substráte. Stanovenie chemických parametrov tiež ukázalo významné rozdiely medzi experimentálnymi substrátmi. Úroveň pH v ZL bola vyššia a pohybovala sa od 9,16 do 7,99. Uvoľňovanie amoniaku zo substrátu ZL bolo výrazne znížené. Obsah celkového dusíka (Nt) v substráte ZL bol signifikantne zvýšený v porovnaní s ďalšími dvoma substrátmi (Z a C) a viedol k zníženiu uhlíka a pomeru dusíka ku koncu kompostovania. Naše získané výsledky nasvedčovali, že kompostovanie hnoja s prídavkom prírodných materiálov zvyšuje rýchlosť procesov pri kompostovaní kravského hnoja a ovplyvnil aj kvalitu zloženia kompostu ako konečný produkt používaný ako hnojivo.

Introduction
Chov hospodárskych zvierat produkuje množstvo organického odpadu vo forme exkrementov zvierat s možným vážnym negatívnym vplyvom na životné prostredie. Predovšetkým nesprávna manipulácia, spracovanie, skladovanie a aplikácia živočíšneho hnoja predstavujú hygienické a epidemiologické problémy [6]. Organické odpady obsahujú vysoké zastúpenie živín, ktoré môžu byť po príslušnom spracovaní použité ako hodnotné organické hnojivo [6, 8]. Efektívne využitie organických odpadov si vyžaduje posúdenie rizika, aby sa zabránilo nepriaznivým vplyvom znečistenia životného prostredia na ovzdušie, pôdu a povrchové a podzemné vody, ako sú eutrofizácia povrchovej vody a emisie skleníkových plynov, čo na druhej strane vedie k strate ekonomickej hodnoty odpadov [6]. Jedným z najbezpečnejších spôsobov efektívneho nakladania s maštaľným hnojom je kompostovanie. Ide o proces zhodnocovania organických odpadov, ktorý prispieva k zmierňovaniu environmentálnych problémov spôsobených živočíšnymi odpadmi [6]. Aj na Slovensku je kompostovanie bežnou praxou pri nakladaní s maštaľným hnojom, kedy sa vyrába za kontrolovaných podmienok stabilizovaný, zrelý, deodorizovaný hygienický materiál bez patogénov a semien rastlín. Kompostovanie predstavuje komplexný proces biotransformácie organických substrátov sprevádzaný fyzikálnymi a biologickými zmenami ovplyvnenými pôsobením rôznych druhov mikroorganizmov a húb [4, 8]. Výsledný produkt kompostovania - vyzretý hnoj sa takto stáva vhodným a bezpečným na poľnohospodárske využitie a zároveň sa stáva súčasťou trvalo udržateľnej stratégie odpadového hospodárstva. Hlavným problémom kompostovania je strata dusíkatých látok únikom amoniaku do životného prostredia. Pridaním prírodných materiálov, ako sú zeolit a vápno do procesu kompostovania organických substrátov dochádza zníženiu rizika úniku znečisťujúcich látok, najmä dusíka a fosforu do pôdy a vody, ako aj zníženiu kontaminácie jednotlivých zložiek životného prostredia mikroorganizmami a k lepšiemu využitiu živín v pôde. Aditíva môžu modifikovať štruktúru kompostu a optimalizovať vlastnosti kompostovaného substrátu.
Zeolity sú hydratované kryštalické hlinitokremičitanové minerály alkalických kovov a kovov alkalických zemín. Najrozšírenejší a najštudovanejší bol prirodzene sa vyskytujúci zeolit-klinoptilolit. Dôležitými vlastnosťami zeolitu sú vysoká kapacita iónovej výmeny a vysoká kapacita zadržiavania vody. Zeolity vykazujú vysokú schopnosť adsorbovať na svojom povrchu amónne a dusičnanové ióny, čo inhibuje ich premenu na voľný amoniak. Prídavkom zeolitov tak môžeme kontrolovať straty dusíka a zároveň
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).



Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.