Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - August 2023

Národný projekt Asistencia obciam s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom pod osídleniami spustený

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Úrad vlády SR vyhlásil výzvu pre národný projekt Asistencia obciam s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK) pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom pod osídleniami, ktoré cieľovou skupinou sú obce s prítomnosťou MRK a obyvatelia...

Výzva k spolupráci na testovaní Indexu participácie pre mestá a obce

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo vnútra SR Zdroj: MVSR

Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti spustil výzvu k spolupráci na testovaní Indexu participácie pre mestá a obce. Hľadá 5 miest/obcí, ktoré majú záujem o pilotné testovanie Indexu participácie pre mestá/obce. Prihlásiť sa mô...

Informácia k novému vzoru priznania k miestnym daniam platného od 1. septembra 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Dňa 8. decembra 2022 bol Národnou radou Slovenskej republiky schválený zákon č. 2/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii ...

Nové vydanie časopisu Právo pre ROPO a obce 7-8/2023

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

V letnom dvojčísle nájdete zaujímavé články z legislatívy, verejného obstarávania, hospodárenia, kontroly a oznamovania protispoločenskej činnosti.

Rokovala Hospodárska a sociálna rada SR, výška minimálnej mzdy v roku 2024 bude 750 eur

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božik sa zúčastnil rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR v priestoroch Úradu vlády SR v Bratislave. Zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov sa dohodli na určení sumy mesačnej minimálnej mzdy ...

Iniciatíva malých obcí so špecifickými požiadavkami

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

ZMOS sa stretol so zástupcami neformálneho zoskupenia Iniciatíva malých obcí. Na stretnutí ZMOS zastupoval jeho predseda Jozef Božik a podpredsedníčka ZMOS a predsedníčka Komory obcí Božena Kováčová. Na spoločnom stretnutí sa venovali službám a fi...

Únia miest Slovenska súhlasí s návrhom vlády SR na finančnú kompenzáciu miest

Kategória: Aktuality Autor/i: Únia miest Slovenska Zdroj: Únia miest Slovenska

Únia miest Slovenska (ÚMS), v  nadväznosti na piatkové rokovanie s predsedom vlády SR, ministrom financií SR a ďalšími zástupcami samospráv, zvolala dnes online  rokovanie Republikovej rady. Hlavnou témou boli návrhy vlády SR na finančnú kompenzác...

Vyhodnotenie žiadostí z Programu obnovy dediny pre rok 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Slovenská agentúra životného prostredia Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia

V rámci Programu obnovy dediny (POD) pre rok 2023 sme zverejnili zoznam úspešných žiadateľov o pridelenie podpory z Environmentálneho fondu. 

Elektronický výkon moci mal uľahčiť komunikáciu úradov s ľuďmi, opak je realitou

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Elektronizácia samosprávam neuľahčila vydávanie rozhodnutí, nepriniesla zrýchlenie procesov a pre obce zatiaľ znamená zvýšené finančné náklady.

Dávame do pozornosti: Štúdium práva pre samosprávu

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

ZMOS na základe podpísaného Memoranda  o spolupráci  v oblasti vzdelávania s Central European Education Institute pripravil nový kurz LL.M. – Právo vo verejnej správe.

Združenie miest a obcí Slovenska a Asociácia kontrolórov územnej samosprávy budú spolupracovať

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Asociácia kontrolórov územnej samosprávy (AKUS) budú spolupracovať. Prienikom spolupráce bude najmä spolupráca v oblasti pripravovaných alebo novelizovaných právnych predpisov týkajúcej sa fungovania miest...

Obce a mestá začnú vydávať hlasovacie preukazy od 16. augusta

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo vnútra SR Zdroj: MVSR

Obce a mestá začnú vydávať hlasovacie preukazy pre voľby do Národnej rady SR od stredy 16. augusta. Lehota vyplýva zo zákona o podmienkach výkonu volebného práva. Na základe hlasovacieho preukazu môže volič hlasovať v sobotu 30. septembra v ľubovo...

Informácia pre zriaďovateľov: okruh žiakov s nárokom na dotáciu na obed sa rozšíri

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Novej skupine žiakov na stredných školách bude poskytnutá dotácia na stravu vo výške 2,30 eura za každý deň. Ide o rovnakú sumu, ako v prípade detí na druhom stupni základnej školy.

Nový národný projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá podporený sumou 250 miliónov eur

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Zdroj: MPSVaR SR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci nového programového obdobia na roky 2021-2027 z Programu Slovensko spúšťa nový národný projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá. Kontinuálne tým nadviaže na predošlé a dnes končiace ...

Od 15. augusta možno žiadať o dotáciu na stravu pre deti vo výške 160 eur

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Od 15. augusta je možné požiadať o jednorazovú dotáciu vo výške 160 eur. Financie sú určené na pokrytie výdavkov na obed či iné jedlo pre školopovinné dieťa, ktorému sa poskytuje sociálna služba v zariadení. Upozornilo na to Ústredie práce, sociál...

Zodpovedné štátne inštitúcie sa nedostatočne venujú strategickej komodite, akou je voda

Kategória: Aktuality Autor/i: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky Zdroj: NKÚ SR

Tempo pripájania domácností k verejnej kanalizácii je slabé, ročne nedosahuje ani jedno percento. Podiel obyvateľov napojených na kanalizáciu sa v roku 2021 oproti roku 2015 zvýšil len o päť percent a nedarí sa dosiahnuť ani rozvojový cieľ zásobov...

Ministerstvo vnútra zaregistrovalo takmer 73-tisíc žiadostí o voľbu poštou zo zahraničia

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo vnútra SR Zdroj: MVSR

O voľbou poštou zo zahraničia pre voľby do Národnej rady SR požiadalo spolu 72 993 voličov zo 131 štátov. Zákonná lehota na podanie a doručenie žiadosti na Ministerstvo vnútra SR uplynula v stredu 9. augusta o 24. hodine.

Oznámenie o vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok - CESTY

Kategória: Aktuality Autor/i: Interreg SK-PL Zdroj: Interreg SK-PL

Spoločný sekretariát v mene Riadiaceho orgánu vyhlasuje výzvu v súťažnom režime na predkladanie žiadostí o príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027, priorita 2. Prepojenejšie pohran...

Príručka pre samosprávy: Odporúčania pre samosprávu pri výbere nájomcov a prideľovaní nájomných bytov určených na sociálne bývanie

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Mestám a obciam dávame do pozornosti príručku pre samosprávy: Odporúčania pre samosprávu pri výbere nájomcov a prideľovaní nájomných bytov určených na sociálne bývanie.

Vláda schválila samosprávam úhradu výdavkov na záchranné práce počas mimoriadnych situácií za viac ako 2,6 milióna eur

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo vnútra SR Zdroj: MVSR

Kabinet v stredu 9. augusta 2023 schválil návrh na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas 157  mimoriadnych situácií vyhlásených v rokoch 2020 - 2023 v pôsobnosti 21 okresných úradov, ktorý na rokovanie predložil predseda vlády Ľ...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.