Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Informácia k novému vzoru priznania k miestnym daniam platného od 1. septembra 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Dňa 8. decembra 2022 bol Národnou radou Slovenskej republiky schválený zákon č. 2/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

V čl. II predmetného zákona bola schválená novela zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Predmetom novely zákona o miestnych daniach bola úprava ustanovenia § 6 a 7 zákona o miestnych daniach. V § 6 ods. 1 písm. a) zákona o miestnych daniach sa medzi skupinu pozemkov orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávnaté porasty zaradia aj ostatné plochy, ak sa využívajú na poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo alebo účel spojený s poľnohospodárstvom alebo lesným hospodárstvom. (Poznámka: ide ostatné plochy, ktoré sú v katastri nehnuteľnosti takto evidované s osobitným kódom využitia pozemku. Dôležitý je zápis v katastri nehnuteľnosti, nie skutočný účel využitia pozemku). Zároveň sa ustanovilo, že základom dane pre takéto ostatné plochy je hodnota pozemku bez porastov určená v prílohe č. 1 zákona o miestnych daniach pre ornú pôdu.

Schválená novela zákona o miestnych daniach vyvolala úpravu tlačiva priznania k miestnym daniam. Na základe predmetnej novely sa upravil vzor tlačiva priznania k miestnym daniam. Upravil sa druhý oddiel tlačiva – Daň z pozemkov. Zároveň sa upravila aj príloha k § 17 ods. 2 a 3, kde sa na už skôr prijatú novelu zákona o miestnych daniach (zákon č. 470/2021 Z. z.) doplnili medzi fakultatívne úľavy stavby a nebytové priestory využívané na šport. Ostatné oddiely tlačiva priznania sa nemenili.

Novela zákona o miestnych daniach nadobudla účinnosť 1. septembra 2023. K uvedenú dátumu v súlade s ustanovením § 99d ods. 4 zákona o miestnych daniach platí vzor tlačiva k miestnym daniam, ktorý nájdete TU. 

Zároveň s novým vzorom tlačiva priznania k miestnym daniam je zverejnené aj poučenie na vyplnenie priznania k miestnym daniam, nájdete ho TU.

Oznámenie o vydaní vzoru tlačiva priznania k miestnym daniam a poučenia na jeho vyplnenie je zverejnené vo Finančnom spravodajcovi ako príspevky č. 14 a 15 TU.

Tlačivo priznania k miestnym daniam sa použije pri podávaní priznania alebo čiastkového priznania k týmto daniam u tých daňovníkov, ktorým daňová povinnosť vznikla najskôr 1. septembra 2023.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.