Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Výzva k spolupráci na testovaní Indexu participácie pre mestá a obce

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo vnútra SR Zdroj: MVSR

Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti spustil výzvu k spolupráci na testovaní Indexu participácie pre mestá a obce. Hľadá 5 miest/obcí, ktoré majú záujem o pilotné testovanie Indexu participácie pre mestá/obce. Prihlásiť sa môžete do 15.9.2023.

PREČO HĽADÁME PARTNEROV PRE SPOLUPRÁCU?

Index participácie pre mestá a obce by sme radi testovali v spolupráci s 5 mestami/obcami. Zámerom testovania metodiky je spolu s vami overiť kritériá hodnotenia kvality participatívnej praxe, aby v budúcnosti bolo možné na jednotnom metodologickom základe monitorovať a vyhodnocovať mieru zapojenia verejnosti v prostredí miest a obcí, ako aj zaznamenávať prípadné trendy v mestách/obciach (napr. v prípade každoročného/dvojročného monitorovania stavu participácie vo vašom meste).

AKO SA MÔŽETE ZAPOJIŤ?

Mestá/obce sa môžu prihlásiť prostredníctvom otvorenej VÝZVY k spolupráci, ktorá definuje rámcové podmienky spolupráce. Na základe registrácie budú vybrané mestá/obce zaradené do pilotnej schémy testovania metodiky pre diagnostiku a hodnotenie stavu, a podmienok pre participáciu na úrovni mestských a obecných úradov. Deadline na podávanie žiadostí o spoluprácu: 15. 09. 2023 (vrátane).

ČO ZÍSKATE, AK SA ZAPOJÍTE?

Zapojenie sa do pilotnej schémy testovania Indexu participácie pre mestá a obce vám pomôže zistiť aký je stav participácie vo vašom meste – či sú na vašom úrade vhodné podmienky pre participáciu –, zmapovať príležitosti i bariéry zapájania verejnosti, ako aj navrhnúť kroky, ktoré podporia cielenú prácu s verejnosťou a partnermi z územia (subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta/obce, podnikateľské subjekty, mimovládne neziskové organizácie, miestne spolky a kluby, konkrétne cieľové skupiny: seniori, mladí ľudia, zdravotne postihnutí, sociálne odkázaní, prípadne iní strategickí hráči a stakeholderi na národnej a regionálnej úrovni).

ČO POTREBUJEME? / ČO PONÚKAME?

Vybrané mestá/obce budú mať za úlohu poveriť konkrétneho zamestnanca/cov, aby v súčinnosti s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a jeho expertami zabezpečili proces zberu a vyhodnotenia dát. Počas celej spolupráce budú mať vybraní zamestnanci zabezpečenú procesnú a obsahovú pomoc zo strany expertov a expertiek ÚSV ROS. Vybraní spolupracovníci dostanú všetky potrebné informácie na úvodnom školení v rámci prvého októbrového týždňa.

Poverený zamestnanec/ci bude/ú za svoju prácu ohodnotený/í formou finančnej odmeny na základe dohody o vykonaní práce v sume 1 000 EUR/brutto

ĎALŠIE BONUSY? BEZPLATNÉ ŠKOLENIE PRE VAŠICH ZAMESTNANCOV!

Súčasťou testovania je aj bezplatné školenie vašich zamestnancov v téme participácia a zapájanie organizovanej a neorganizovanej verejnosti s dôrazom na nové zručnosti potrebné pre prácu s verejnosťou. Školenia budú zabezpečovať experti ÚSV ROS na základe dohody s konkrétnym mestom/obcou.

AKO BUDE PILOTNÁ SCHÉMA PREBIEHAŤ?

V prípade, že sa rozhodnete stať sa členom rodiny miest/obcí, ktorá testuje metodiku pre diagnostiku a vyhodnotenie stavu a podmienok pre participáciu na vašom úrade, je potrebné:

 • registračnom formulári potvrdiť záujem o spoluprácu a identifikovať zamestnanca/zamestnancov, ktorý bude poverený realizáciou pilotnej schémy;
 • vyplniť a zaslať Formulár žiadosti o spoluprácu (DOCX, 85 kB) spolu so životopisom na e-mail: matej.miklian@minv.sk;
 • zabezpečiť účasť vybraného zamestnanca/cov na úvodnom pracovnom stretnutí/školení;
 • zo strany vedenia podporiť proces zberu dát a zrealizovať v rámci úradu dotazníkový prieskum, doplnený o doplnkové pološtruktúrované rozhovory s vedúcimi zamestnancami úradu;
 • poskytnúť súčinnosť v procese vyhodnotenia zozbieraných dát a spracovania záverečnej správy, pod odborným vedením expertov ÚSV ROS;
 • zúčastniť sa pracovného stretnutia, na ktorom spoločne vyhodnotíme procesy, výsledky a zhodnotíme testovanú metodiku.

OBDOBIE TRVANIA PILOTNEJ SCHÉMY / SPOLUPRÁCE

Spolupráca je naplánovaná na obdobie september – november 2023.

Časový harmonogram pilotnej schémy testovania Indexu participácie:

 • 24. 08. 2023 / vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o spoluprácu;
 • 24. 08. - 15. 09. 2023 / prihlasovanie do pilotnej schémy;
 • 15. 09. - 30. 09. 2023 / zazmluvňovanie zamestnancov MÚS;
 • 01. 10. - 15. 10. 2023 / vstupné online školenie/stretnutie k nastaveniu zberu dát (vysvetlenie zadania a postupov);
 • 16. 10. - 31. 10. 2023 / zber dát: dotazníkový prieskum a doplnkové rozhovory s vedúcimi zamestnancami úradu; 
 • 01. 11. - 10. 11. 2023 / druhé online školenie/stretnutie k procesu vyhodnocovania dát (vysvetlenie zadania a postupov);
 • 13. 11. - 23. 11. 2023 / vypracovanie záverečných správ; 
 • 27. 11. - 30. 11. 2023 / tretie online školenie/stretnutie k procesu zhodnotenia výstupov a evaluácie pilotnej schémy testovania Indexu participácie (vysvetlenie zadania a postupov).

Poznámka ku školeniam: bezplatné školenia pre zamestnancov úradu na tému Ako zapájať verejnosť? vieme realizovať v dohodnutom termíne v rámci obdobia október – november 2023.

Deadline na podávanie žiadostí o spoluprácu: 15. 09. 2023 (vrátane).


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.