Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Nový národný projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá podporený sumou 250 miliónov eur

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Zdroj: MPSVaR SR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci nového programového obdobia na roky 2021-2027 z Programu Slovensko spúšťa nový národný projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá. Kontinuálne tým nadviaže na predošlé a dnes končiace projekty v gescii Implementačnej agentúry MPSVR SR a Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Ide o prvý projekt rezortu práce z Programu Slovensko. Projekt zabezpečí pokračovanie činnosti terénnych sociálnych pracovníkov, terénnych pracovníkov, pracovníkov komunitných centier, nízkoprahových denných centier a nízkoprahových sociálnych služieb pre deti a rodinu, ktorí sú súčasťou práce s ľuďmi v núdzi a v ťažkých životných situáciách. Podpora na ďalších takmer 6 rokov predstavuje 250 miliónov eur. Projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá zastreší Implementačná agentúra MPSVR SR „Implea“– agentúra zmeny.

Nový projekt nadväzuje na štyri, v súčasnosti končiace národné projekty. Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni , ktoré v ostatných rokoch realizovala Implementačná agentúra MPSVR SR a Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II. Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít - II. Fáza , ktoré mal v gescii Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Trvanie týchto projektov je časovo ohraničené, a to do 31. júla 2023.

Nový národný projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá tak plynulo na seba preberá úlohy v tejto oblasti. Realizuje sa od 1. augusta 2023, pričom si zachováva kvalitu a prináša inovácie v rámci terénnej sociálnej práce a činnosti komunitných centier, nízkoprahových denných centier a nízkoprahových sociálnych služieb pre deti a rodinu. Finančná alokácia z Programu Slovensko predstavuje balík vo výške 250 miliónov eur. Trvanie projektu je naplánované do januára 2029.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny dlhodobo podporuje aktivity zamerané na znevýhodnené skupiny obyvateľov. Už od roku 2005 cez Implementačnú agentúru realizuje projekty terénnej sociálnej práce, ktoré boli následne rozšírené o podporu vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie pre rozšírenie skupiny ľudí, ktorí potrebujú pomoc.

Podpora komunitných služieb a terénnej sociálnej práce v predošlom období, ktorá sa realizovala vďaka financovaniu európskych zdrojov, potvrdila svoju opodstatnenosť aj zmysel pokračovať.

V rámci národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce 465 odborných pracovníkov podalo pomocnú ruku vyše 38-tisíc ľuďom. Odborné témy v oblasti bývania, zamestnania a financií a dlhov pomáhalo ľuďom v krízových situáciách riešiť ďalších 10 odborných pracovníkov.

Zároveň, lepšiu prepojenosť na komunity a identifikáciu ich potrieb priamo v teréne zabezpečuje celkom 314 zamestnancov komunitných centier. Tí v rámci programu Budovanie kapacít na komunitnej úrovni pomohli viac ako 34-tisícom ľudí v 94 komunitných centrách, nízkoprahových denných centrách a nízkoprahových sociálnych službách pre deti a rodinu.

Projekt Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít priniesol nenásilné spojenie ľudí a otvoril nové možnosti pre zlepšenie životných podmienok. 295 odborných pracovníkov pomohlo viac ako 24-tisícom ľudí v 103 komunitných centrách, nízkoprahových denných centrách a nízkoprahových sociálnych službách pre deti a rodinu.

A projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II. prispel k lepšiemu zvládaniu životných i sociálnych udalostí, vyššej samostatnosti, učeniu sa novým veciam. Okrem prínosu pre marginalizované rómske komunity bol identifikovaný prínos pre všetkých obyvateľov obcí, či miest, kde sa projektové aktivity vykonávali.

Bližšie informácie nájdete tu.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.