Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Z praxe

Obyvatelia miest sa ocitajú v kritickej sociálnej núdzi

Publikované: Autor/i: Únia miest Slovenska

Najväčšie mestá Slovenska evidujú zvýšený nárast ľudí v kritickej sociálnej situácii. Obyvatelia sa častejšie obracajú na obecné úrady s prosbami o pomoc s obavami o stratu domova alebo neschopnosťou hradiť svoje bežné výdavky. Mestá však nedisponujú dostatočnými možnosťami priamej pomoci. Preto volajú po riešení, ktoré by na úrovni štátu zabezpečilo priamu, adresnú a pravidelnú finančnú pomoc najohrozenejším obyvateľom, ktorá bude kompenzovať zvýšené životné náklady v dôsledku zdražovania. V opačnom prípade hrozí sociálny pád tisícom doteraz fungujúcich rodín, samoživiteľov alebo seniorov s nižšími dôchodkami. Zhodlo sa na tom Prezídium Únie miest Slovenska (ÚMS) na dnešnom online stretnutí. ÚMS vyzýva na pomoc sociálne zraniteľným obyvateľom.

Zvyšovanie cien a nezmenené mzdy 

Najväčšia miera zdražovania za posledných desať rokov, inflácia na úrovni necelých 10%, s tým súvisiace výrazne rastúce ceny potravín a energií a čoraz drahšie náklady na bývanie. Tento nárast cien spôsobuje, že jednotlivci, seniori, samoživitelia a rodiny s nižšími príjmami žijúci v mestách čelia čoraz ťažšej ekonomickej situácii pri platbách za bežné mesačné výdavky. Práve život v mestách podľa dostupných dát totiž vďaka dlhodobo vyšším nákladom a nezmeneným platovým úrovniam spôsobuje, že mesačné výdavky sa pri zdražovaní neúmerne zvyšujú.  

Bývanie je čoraz nedostupnejšie 

Dlhodobo rastúci trend cien nehnuteľností alebo ich prenájmov sa najsilnejšie prejavuje priamo v najväčších mestách Slovenska. Celosvetová finančná kríza sa dotkla aj výroby stavebných materiálov, čo spomaľuje výstavbu a zároveň ju predražuje. Postpandemický stav svetovej ekonomiky zároveň spôsobil po dlhej dobe prvý nárast úrokov hypoték, čo bude mať za následok opäť nedostupnejšie bývanie pre strednú triedu obyvateľstva alebo úplne nedostupné pre finančne slabšiu časť obyvateľstva, napr. rodičov samoživiteľov. Rovnakú situáciu je možné očakávať nielen pri nákupe bytov, ale aj pri ich prenájme. 

Mestá nedokážu túto situáciu adekvátne riešiť. Dotknuté skupiny obyvateľstva trpia zvýšenými nákladmi na život a nezmenenými príjmami, čo vyžaduje adresnú finančnú a pravidelnú pomoc. Aktuálnym riešením nie je ani mestské nájomné bývanie, keďže v najväčších mestách Slovenska je ho dlhodobo nedostatok, čo je spôsobené náročnosťou samotnej výstavby spolu s nepružným systémom financovania štátom. Predstavitelia miest majú obavu z rastúceho počtu ľudí, ktorí prídu o svoje bývanie a budú tak odkázaní na krízovú pomoc sociálnych služieb, ktorých kapacity sú nedostatočné.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Sankcie voči Rusku: Ktoré sú najvýznamnejšie a ako ovplyvňujú Slovensko N

Publikované:

Bezprecedentné reštrikcie majú spôsobiť Rusku vážne problémy, za ich nedodržanie možno u nás udeliť pokutu viac ako 1,6 milióna eur. Od vypuknutia ozbrojeného konfliktu na Ukrajine prešli sotva tri mesiace, avšak jednotná reakcia medzinárodného spoločenstva v prijatí ekonomických i ďalších sankcií voči Rusku (ako aj voči Bielorusku) je v moderných dejinách nevídaná. Čo vlastne sankcie znamenajú z právneho hľadiska a kto o nich rozhoduje? Ktoré sú najvýznamnejšie a ako ovplyvňujú Slovákov? Advokátska kancelária RUŽIČKA AND PARTNERS zanalyzovala v súčasnosti prijaté sankcie voči Rusku a Bielorusku platné na našom území.

Zvýšenie sumy stravného a sumy náhrady za použitie motorového vozidla N

Publikované:

Od 1. mája 2022 budú účinné dve opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „MPSVR SR“): opatrenie MPSVR SR č. 116/2022 Z. z. o sumách stravného, opatrenie MPSVR SR č. 117/2022 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.

Ukončenie pracovného pomeru po dovŕšení 65 rokov N

Publikované:

Zamestnankyňa, starobná dôchodkyňa, momentálne PN, bola jej predĺžená PN aj po vyčerpaní podpornej doby (PN bude naďalej platená, platí ešte mimoriadny stav, kedy sa dajú PN predĺžiť a naďalej je vyplácaná dávka). Zamestnankyňa dovŕši 07/2022 - 65 rokov, zmluvu má na neurčito, ale na základe zákona č. 138/2019 pracovný pomer pedagogického zamestnanca skončí najneskôr ukončením školského roka, v ktorom dovŕši 65 rokov veku. Môžeme ukončiť so zamestnankyňou pracovný pomer keď je na PN? V prípade ak pracovný pomer nemôžeme počas PN ukončiť, ako s jej pracovným pomerom ďalej keď dovŕši 65 rokov veku?

Zdaňovanie stavieb - čističky odpadových vôd, vodojemu N

Publikované:

Ako postupovať pri zdaňovaní stavieb kanalizácie a vodovodov, ktoré sú oslobodené od dane. Z oslobodenia nie je úplne jasné, či sa to týka aj stavieb, ktoré s kanalizáciou a vodovodmi súvisia, teda napr. budova ČOV, vodojem a podobne?