Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Spracovanie odborného stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu

Publikované: Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Podľa § 18f zákona o obecnom zriadení úlohou hlavného kontrolóra obce je vypracovať odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce.

Pre splnenie tejto úlohy musí hlavný kontrolór:

  • preskúmať návrh rozpočtu obce,
  • preveriť splnenie zákonných povinností, ktoré musí obec dodržať pri zostavení návrhu rozpočtu,
  • skontrolovať, či bol návrh rozpočtu zverejnený zákonným spôsobom.

Výsledok hlavný kontrolór uvedie do odborného stanoviska k návrhu rozpočtu, ktoré má obsahovať nielen konštatovanie, že návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a že bol zákonným spôsobom zverejnený, ale aj vyjadrenie odborného názoru hlavného kontrolóra na zostavenie návrhu rozpočtu, na jeho ekonomické východiská, navrhované záväzné ukazovatele a pod.

Pri spracovaní odborného stanoviska sa odporúča hlavným kontrolórom preveriť dodržanie zákonných povinností pri zostavovaní návrhu rozpočtu, najmä:

a) či je zostavený ako viacročný rozpočet obce a či sú v rámci jeho pôsobnosti v ňom vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane programov najmenej na tri rozpočtové roky;

b) či sú v návrhu rozpočtu vyjadrené finančné vzťahy obce:

  • k štátu; týmito vzťahmi sú podiely na daniach v správe štátu, dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy a ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok,
  • k právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území obce, ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúcim pre nich zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zo všeobecne záväzných nariadení obce, ako aj zo zmlúv,
  • k zriadeným rozpočtovým a príspevkovým organizáciám, ktorými sú rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií a príspevky príspevkovým organizáciám zriadených obcou,
  • k právnickým osobám, ktorých je zakladateľom,
  • k rozpočtom iných obcí, ako aj finančné vzťahy k rozpočtu VÚC, do ktorého územia obec patrí, ak plnia spoločné úlohy;

c) či návrh rozpočtu obsahuje zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu, t. j. či je rozpočet zostavený v programovej štruktúre, či sú výdavky rozpočtu rozdelené do programov a či každý program má zadefinované konkrétne zámery, ciele a ukazovatele, ktoré chce obec v programovom období dosiahnuť (ak

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.