Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Spracovanie odborného stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu

Publikované: Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Podľa § 18f zákona o obecnom zriadení úlohou hlavného kontrolóra obce je vypracovať odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce.

Pre splnenie tejto úlohy musí hlavný kontrolór:

  • preskúmať návrh rozpočtu obce,
  • preveriť splnenie zákonných povinností, ktoré musí obec dodržať pri zostavení návrhu rozpočtu,
  • skontrolovať, či bol návrh rozpočtu zverejnený zákonným spôsobom.

Výsledok hlavný kontrolór uvedie do odborného stanoviska k návrhu rozpočtu, ktoré má obsahovať nielen konštatovanie, že návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a že bol zákonným spôsobom zverejnený, ale aj vyjadrenie odborného názoru hlavného kontrolóra na zostavenie návrhu rozpočtu, na jeho ekonomické východiská, navrhované záväzné ukazovatele a pod.

Pri spracovaní odborného stanoviska sa odporúča hlavným kontrolórom preveriť dodržanie zákonných povinností pri zostavovaní návrhu rozpočtu, najmä:

a) či je zostavený ako viacročný rozpočet obce a či sú v rámci jeho pôsobnosti v ňom vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane programov najmenej na tri rozpočtové roky;

b) či sú v návrhu rozpočtu vyjadrené finančné vzťahy obce:

  • k štátu; týmito vzťahmi sú podiely na daniach v správe štátu, dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy a ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok,
  • k právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území obce, ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúcim pre nich zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zo všeobecne záväzných nariadení obce, ako aj zo zmlúv,
  • k zriadeným rozpočtovým a príspevkovým organizáciám, ktorými sú rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií a príspevky príspevkovým organizáciám zriadených obcou,
  • k právnickým osobám, ktorých je zakladateľom,
  • k rozpočtom iných obcí, ako aj finančné vzťahy k rozpočtu VÚC, do ktorého územia obec patrí, ak plnia spoločné úlohy;

c) či návrh rozpočtu obsahuje zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu, t. j. či je rozpočet zostavený v programovej štruktúre, či sú výdavky rozpočtu rozdelené do programov a či každý program má zadefinované konkrétne zámery, ciele a ukazovatele, ktoré chce obec v programovom období dosiahnuť (ak

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Rozpis rozpočtu na rozpočtové a príspevkové organizácie N

Publikované:

Na akej úrovni ekonomickej a funkčnej rozpočtovej klasifikácie musí obec vykonať rozpis rozpočtu na rozpočtové a príspevkové organizácie?

Vyhotovenie stavebného povolenia spoločným obecným úradom N

Publikované:

Spoločný obecný úrad prijal žiadosť o vydanie stavebného povolenia. Zamestnanec obce, ktorá je sídlom spoločného obecného úradu, ale nebola stavebným úradom, vyhotovil stavebné povolenie, ktoré podpísal starosta obce, v ktorej sídli spoločný obecný úrad. Konal spoločný obecný úrad a starosta obce v súlade s platným právom?

Lehota na vykonanie rozpisu rozpočtu N

Publikované:

V akej lehote obec musí vykonať rozpis rozpočtu?

Predvolanie svedka obcou N

Publikované:

Obec potrebovala zabezpečiť osobnú účasť svedka na správnom konaní, a preto ho predvolala. Predvolanie svedkovi zaslala s doručenkou do vlastných rúk. Uvedené predvolanie si svedok neprevzal a písomnosť sa vrátila obci ako nedoručená. Obec preto považovala predvolanie za riadne doručené a podala Policajnému zboru žiadosť o predvedenie osoby. Konala obec v súlade s platným právom?

Zmena zákona o verejnom obstarávaní účinná od 1. augusta 2024 N

Publikované:

Národná rada SR schválila dňa 19.06.2024 novelu zákona o verejnom obstarávaní z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ktorá s účinnosťou od 01.08.2024 prináša viaceré významné zmeny v doterajšom fungovaní verejných nákupov na Slovensku.