Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Osobné údaje – disponovanie s nimi a upozornenia

Publikované: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Príspevok sa venuje vybraným zaujímavým zásadám a pravidlám disponovania s osobnými údajmi v podmienkach územnej samosprávy, bližšie odpovedá aj na časté otázky k tejto téme. Osobné údaje musia byť spracúvané spravodlivo, transparentne a zákonne. Je potrebné uviesť, že by mali byť získavané len na konkrétny a zákonný účel.

Osobnými údajmi disponujú iba fyzické osoby – nepodnikatelia. Všetky údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah, ide o tzv. zásadu minimalizácie. Príspevok sa tiež venuje zásadám prevádzkovania kamerového systému, či osobným spisom detí, upozorneniam z hľadiska autora a tiež oblasti zverejňovania, resp. nezverejňovania údajov podľa osobitných predpisov.

Otázka č. 1: Aké sú bežné a citlivé osobné údaje, ktoré sa často spracúvajú v samospráve a v správnom konaní?

Bežné osobné údaje predstavujú:

 1. fotografia,
 2. meno, priezvisko, adresa,
 3. e-mailový kontakt,
 4. telefónne číslo,
 5. dátum narodenia,
 6. rodné číslo fyzickej osoby.

Citlivé osobné údaje,  tzv. osobitná kategória osobných údajov:

 1. rasový alebo etnický pôvod,
 2. politické názory,
 3. náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odborových organizáciách,
 4. genetické údaje,
 5. biometrické údaje na individuálnu identifikáciu fyzickej osoby,
 6. údaje týkajúce sa zdravia, ako aj údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie.

Z praxe Úradu na ochranu osobných údajov

Úrad na ochranu osobných údajov v jeho metodických usmerneniach spravidla uvádza, že nie je potrebné sa obávať spracúvať osobné údaje na základe zákona. Zákonná povinnosť má prednosť pred postojom a názorom dotknutej osoby. V prípade zákonného spracúvania nie je súhlas so spracúvaním osobných údajov potrebný ani vhodný. Je potrebné rozlišovať spracúvanie nad rámec zákona (pozn.: tým je myslený zákon č. 18/2018 Z. z. o osobných údajoch a o zmene a doplnených niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), teda keď zákon priamo nepamätá na konkrétnu situáciu.

Tiež je potrebné, aby dotknutá osoba mohla svoj súhlas odvolať a bola o tomto práve jasne a zreteľne informovaná a tiež, aby súhlas mohla odvolať tak jednoducho, ako ho poskytla. Treba dodať, že prevádzkovateľ v územnej samospráve by mal zabezpečiť, že ak súhlas dotknutá osoba poskytne elektronicky, tak ho aj elektronicky, prípadne aj inak ako elektronicky môže odvolať.

Zásady bezpečnostných opatrení do praxe

 1. Každý zamestnanec pri nakladaní s osobnými údajmi rešpektuje ich povahu, a tomu prispôsobí úkony s tým spojené. Zamestnanec najmä osobné údaje nezverejňuje bez overenia, že takýto postup je možný, nesprístupňuje údaje osobám, ktoré nepreukážu právo ich získať. Zamestnanec sa vždy pokúsi o poskytnutie základných informácií dotknutej osoby; inak odkáže dotknutú osobu na zodpovednú osobu alebo na štatutára (starostu, či v školách riaditeľa).
 2. Obec pri spracúvaní osobných údajov aktívne spolupracuje so zodpovednou osobou, pričom ihneď rie
Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Interné smernice v obciach a mestách N

Publikované:

Predmetom príspevku je prehľad povinných a odporúčaných interných smerníc v podmienkach obcí a miest. Práve interné smernice bývajú často predmetom vnútorných a vonkajších kontrol. Najmä Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky preveruje v rámci svojej pôsobnosti aj subjekty územnej samosprávy (obce, mestá, vyššie územné celky a nimi zriadené príspevkové a rozpočtové organizácie). 

Zverejňovanie zmlúv cez Centrálny register zmlúv N

Publikované:

Príspevok sa venuje novelizovanému zverejňovaniu zmluvných zabezpečení (zmlúv, dodatkov a dohôd a ich príloh, či podkladov) v oblasti verejnej správy a samosprávy  s ohľadom na pravidlá a podmienky transparentného konania voči verejnosti v zmysle  novelizovaného zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o slobodnom prístupe k informáciám). Príspevok je teda vhodný pre obecné úrady, rozpočtové a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, mesta, mestskej časti, či vyššieho územného celku. Bližšie sa venuje  povinnosti pre samosprávu obcí a vyšších územných celkov a zriadených organizácií – povinné zverejňovanie zmlúv výlučne cez Centrálny register zmlúv (ďalej len CRZ), pričom sa ruší správnosť zverejňovania cez webové sídlo.

Interné smernice v materskej škole N

Publikované:

Predmetom nášho príspevku je prehľad povinných a odporúčaných interných smerníc v podmienkach materských škôl školy (bez ohľadu na zriaďovateľskú pôsobnosť, respektíve právnu subjektivitu). Práve interné smernice bývajú často predmetom vnútorných a vonkajších kontrol. Najmä Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky preveruje v rámci svojej pôsobnosti aj subjekty územnej samosprávy (obce, mestá, vyššie územné celky a nimi zriadené príspevkové a rozpočtové organizácie). 

Novela zákona o slobode informácií N

Publikované:

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 251/2022 Z.z. v čiastke 81/2022

Novela Zákonníka práce N

Publikované:

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 248/2022 Z. z. v čiastke 79