Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Osobné údaje – disponovanie s nimi a upozornenia

Publikované: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Príspevok sa venuje vybraným zaujímavým zásadám a pravidlám disponovania s osobnými údajmi v podmienkach územnej samosprávy, bližšie odpovedá aj na časté otázky k tejto téme. Osobné údaje musia byť spracúvané spravodlivo, transparentne a zákonne. Je potrebné uviesť, že by mali byť získavané len na konkrétny a zákonný účel.

Osobnými údajmi disponujú iba fyzické osoby – nepodnikatelia. Všetky údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah, ide o tzv. zásadu minimalizácie. Príspevok sa tiež venuje zásadám prevádzkovania kamerového systému, či osobným spisom detí, upozorneniam z hľadiska autora a tiež oblasti zverejňovania, resp. nezverejňovania údajov podľa osobitných predpisov.

Otázka č. 1: Aké sú bežné a citlivé osobné údaje, ktoré sa často spracúvajú v samospráve a v správnom konaní?

Bežné osobné údaje predstavujú:

 1. fotografia,
 2. meno, priezvisko, adresa,
 3. e-mailový kontakt,
 4. telefónne číslo,
 5. dátum narodenia,
 6. rodné číslo fyzickej osoby.

Citlivé osobné údaje,  tzv. osobitná kategória osobných údajov:

 1. rasový alebo etnický pôvod,
 2. politické názory,
 3. náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odborových organizáciách,
 4. genetické údaje,
 5. biometrické údaje na individuálnu identifikáciu fyzickej osoby,
 6. údaje týkajúce sa zdravia, ako aj údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie.

Z praxe Úradu na ochranu osobných údajov

Úrad na ochranu osobných údajov v jeho metodických usmerneniach spravidla uvádza, že nie je potrebné sa obávať spracúvať osobné údaje na základe zákona. Zákonná povinnosť má prednosť pred postojom a názorom dotknutej osoby. V prípade zákonného spracúvania nie je súhlas so spracúvaním osobných údajov potrebný ani vhodný. Je potrebné rozlišovať spracúvanie nad rámec zákona (pozn.: tým je myslený zákon č. 18/2018 Z. z. o osobných údajoch a o zmene a doplnených niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), teda keď zákon priamo nepamätá na konkrétnu situáciu.

Tiež je potrebné, aby dotknutá osoba mohla svoj súhlas odvolať a bola o tomto práve jasne a zreteľne informovaná a tiež, aby súhlas mohla odvolať tak jednoducho, ako ho poskytla. Treba dodať, že prevádzkovateľ v územnej samospráve by mal zabezpečiť, že ak súhlas dotknutá osoba poskytne elektronicky, tak ho aj elektronicky, prípadne aj inak ako elektronicky môže odvolať.

Zásady bezpečnostných opatrení do praxe

 1. Každý zamestnanec pri nakladaní s osobnými údajmi rešpektuje ich povahu, a tomu prispôsobí úkony s tým spojené. Zamestnanec najmä osobné údaje nezverejňuje bez overenia, že takýto postup je možný, nesprístupňuje údaje osobám, ktoré nepreukážu právo ich získať. Zamestnanec sa vždy pokúsi o poskytnutie základných informácií dotknutej osoby; inak odkáže dotknutú osobu na zodpovednú osobu alebo na štatutára (starostu, či v školách riaditeľa).
 2. Obec pri spracúvaní osobných údajov aktívne spolupracuje so zodpovednou osobou, pričom ihneď rie
Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Všeobecne prospešné služby a verejnoprospešný účel N

Publikované:

Čo je možné považovať z hľadiska obce a VÚC za „všeobecne prospešné služby“ a „verejnoprospešný účel“?

Oprávnenie rozpočtovej organizácie prekročiť svoje výdavky N

Publikované:

Je rozpočtová organizácia oprávnená prekročiť svoje výdavky na základe dosiahnutých príjmov?

Ročné splátky úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania N

Publikované:

Započítavajú sa do celkovej sumy ročných splátok návratných zdrojov financovania ročné splátky z úveru zo ŠFRB?

Celková suma dlhu obce/VÚC N

Publikované:

Čo tvorí celkovú sumu dlhu obce/VÚC a ktoré záväzky sa do celkového dlhu nezapočítavajú?

Kontrola platových náležitostí zamestnancov obce N

Publikované:

Obecné zastupiteľstvo uložilo hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu platových náležitostí zamestnancov obce. Môže hlavný kontrolór kontrolovať platové náležitosti zamestnancov obce, keďže ide o citlivé osobné údaje zamestnancov? V uznesení zastupiteľstva má hlavný kontrolór na rokovanie zastupiteľstva predložiť podrobnú správu o výsledku tejto kontroly. Môže tieto osobné údaje uviesť v správe o výsledku kontroly, ktorú predkladá na zasadnutí obecného zastupiteľstva?