Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Metodický návod k ustanovujúcemu zasadnutiu obecného zastupiteľstva a vzor protokolu pre odovzdanie agendy

Publikované: Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti metodický návod k ustanovujúcemu zasadnutiu obecného zastupiteľstva a vzor protokolu pre odovzdanie agendy odchádzajúceho starostu/primátora.

Nielen pre novozvoleného, ale aj pre odchádzajúceho štatutára mesta a obce je dôležité riadne a včasné odovzdanie agendy,

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Pedagogický zamestnanec a nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas N

Publikované:

Učiteľka na prvom stupni má od 1. septembra 2022 čiastočný pracovný úväzok na 48 %. 48 % z 23 hodín priamej výchovno-vzdelávacej činnosti je 11 hodín za týždeň. 48 % z 37,5-hodinového týždenného pracovného času je 18 hodín za týždeň. Jej pracovný rozvrh je nasledujúci: -       Pondelok: 7.00 h do 13.30 h (12.00 do 12.30 obedná prestávka), 4 hodiny výchovno-vzdelávacej činnosti, -       Utorok: 7.00 h do 13.30 h (12.00 do 12.30 obedná prestávka), 4 hodiny výchovno-vzdelávacej činnosti, -       Piatok: 7.00 h do 13.30 h (12.00 do 12.30 obedná prestávka), 3 hodiny výchovno-vzdelávacej činnosti. Zamestnankyňa chce pracovať len tri dni v týždni. Je to možné? Neporušuje sa tým Zákonník práce? Môže jej takúto pracovnú dobu zamestnávateľ umožniť na jej vlastnú žiadosť? V stredu a vo štvrtok teda bude mať voľno? Čo v prípade úrazu počas dní, kedy nepracuje? Bude mať menej dovolenky, nakoľko nepracuje každý deň?

Novely zákona o miestnych daniach účinné v priebehu roka 2022 N

Publikované:

V priebehu roka 2022 (do 30. 9. 2022) boli schválené už tri novely zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len „zákon o miestnych daniach“). Ide o novely, ktoré si vyžiadal predovšetkým vzniknutý vojenský konflikt na Ukrajine začiatkom februára 2022 a aj dlhodobo neriešená situácia s chátranými a neobývanými nehnuteľnosťami v obciach a spresnenie základu dane a sadzby dane u vybraných druhov pozemkov.

Základná finančná kontrola – otázky z praxe N

Publikované:

Témou príspevku je odpovedanie na časté otázky z prostredia škôl, zriaďovateľov a zariadení vzhľadom na výkon základnej finančnej kontroly podľa zákona č.  357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“) v druhom polroku 2022. Otázky sa venujú najmä obehu účtovných dokladov, správnym formálnym náležitostiam jej výkonu i finančným operáciám alebo ich častiam, ktoré sa povinne overujú základnou finančnou kontrolou.

Depozitný účet na prelome rokov 2022 a 2023 – otázky z praxe N

Publikované:

Príspevok sa venuje inštitútu depozitného účtu (účtu cudzích prostriedkov) v oblasti rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, miest, vyšších územných celkov. Príspevok reaguje na aplikačnú prax a na časté problémy a nedostatky pri disponovaní s depozitným účtom najmä v období prechodu medzi účtovnými obdobiami rokov 2022 a 2023 formou spracovaných odpovedí na otázky zamestnancov rozpočtových organizácií (najmä škôl, knižníc, sociálnych zariadení).

Inventarizácia majetku, záväzkov a ich rozdielov za rok 2022 v kocke N

Publikované:

Príspevok sa venuje aktuálnej téme, ktorá sa viaže na prelom účtovných rokov 2022 a 2023 a spája sa vždy a povinne s inventarizovaním majetku a záväzkov a ich rozdielov za účtovný rok 2022 (vždy k stavu 31. december 2022 vrátane). Úvodom treba uviesť, že inventarizácia sa vždy vykonáva podľa ustanovení § 29 až 30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Inventarizácii predchádza spravidla písomný príkaz alebo iný interný riadiaci akt, ktorým štatutár (starosta, riaditeľ organizácie alebo školy) vydá oprávnenie na jej vykonanie.