Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Konsolidovaná účtovná závierka – účtovné operácie

Publikované: Autor/i: Ing. Tatiana Macháčová

Kto má povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku, určuje § 22a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, podľa ktorého ju zostavujú správca kapitoly štátneho rozpočtu, obec/vyšší územný celok (ďalej len „VÚC“)a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie alebo dcérske účtovné jednotky na základe ich individuálnych účtovných závierok.

Pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky(KÚZ) platia tie isté zásady, ako pre zostavenie individuálnej účtovnej závierky (ďalej len „IÚZ“); najdôležitejšími však sú:

 • pravdivý a verný obraz,
 • nepretržité pokračovanie v činnosti,
 • významnosť,
 • zrozumiteľnosť,
 • porovnateľnosť,
 • správnosť,
 • úplnosť,
 • preukázateľnosť,
 • časové rozlišovanie,
 • zákaz vzájomnej kompenzácie majetku a záväzkov, nákladov a výnosov, výdavkov a príjmov,
 • bilančná kontinuita,
 • užitočnosť a
 • včasnosť.

V KÚZ platí zásada rovnakých účtovných zásad a účtovných metód vo všetkých účtovných jednotkách (ďalej len „ÚJ“) patriacich do konsolidovaného celku.

Pri rozpočtových organizáciách (ďalej len „RO“) a príspevkových organizáciách (ďalej len „PO“) v praxi nebýva zvyčajne problém, no problémy sa vyskytujú pri obchodných spoločnostiach, ktoré používajú postupy účtovania pre podnikateľov a je potrebné, aby previedli svoje účtovné závierky podľa prevodového mostíka tak, akoby používali postupy účtovania pre RO, PO, štátne fondy, obce a VÚC.

Na to, aby účtovná jednotka (v tomto prípade obec) začala zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku, treba, aby mala platnú internú smernicu týkajúcu sa KÚZ, v ktorej bude mať uvedený právny rámec vzťahujúci sa na konsolidáciu, základné pojmy, metódy a postupy konsolidácie a v ktorej budú definované jednotlivé kroky potrebné na zostavenie konsolidácie.

Následne starosta/primátor vydá Príkaz na uskutočnenie KÚZ (toto pomenovanie aktivity zostavenia KÚZ je individuálne a môže sa v jednotlivých obciach meniť),v ktorom uvedie časový harmonogram predkladania jednotlivých individuálnych účtovných závierok, odsúhlasovacích hárkov od „svojich“ RO, PO a obchodných spoločností, v ktorých budú mať zobrazené vzájomne odsúhlasené pohľadávky/záväzky, náklady/výnosy a obchodné spoločnosti aj vlastné imanie.

V tomto príkaze sa uvedie aj ďalší postup prác na zostavení KÚZ, t. j. sumarizovanie údajov, zostavenie agregovaných výkazov, konsolidačné operácie, opravy atď., až kým do 20. júna bežného roka neuloží kompletnú konsolidovanú účtovnú závierku do Registra účtovných závierok cez informačný systém RIS.SAM.

Spôsob zostavenia KÚZ v praxi:

 • vydanie internej smernice na vykonanie konsolidácie konsolidujúcou materskou ÚJ pre všetky konsolidované ÚJ v konsolidovanom celku,
 • odovzdanie individuálnych účtovných závierok (IÚZ) konsolidovaných spoločností, vlastných tzv. odsúhlasovacích hárkov podľa stanoveného harmonogramu a internej smernice,
 • transformácia účtovných výkazov podnikateľských subjektov vstupujúcich do konsolidácie podľa prevodového mostíka,
 • overenie časovej a vecnej správnosti účtovania a použitých účtovných metód,
 • zistenie a odstránenie rozdielov medzi ÚJ konsolidovaného celku (pravé a nepravé rozdiely),
 • vykonanie nevyhnutných úprav pred zostavením agregovaných výkazov,
 • zostavenie agregovaných výkazov,
 • vykonanie konsolidačných operácií,
 • zostavenie konsolidovanej súvahy, výkazu ziskov a strát, vypracovanie poznámok ku KÚZ,
 • odovzdanie týchto písomností daňovému úradu,
 • vypracovanie konsolidovanej výročnej správy.

Veľmi nápomocný je v súčasnosti rozpočtový informačný systém RIS.SAM, do ktorého môžu všetky spoločnosti nahrať svoje odsúhlasovacie hárky, teda pomenovať všetky vzťahy týkajúce sa uplynulého roka a systém sám vykoná kontroly týchto vzťahov a vypíše nespárované a chybné vzťahy. Na základe toho konsolidátor ďalej vykoná opätovne následnú kontrolu a buď sa chyby opravia z dôvodu chybného zadania alebo sú tieto chyby (nezrovnalosti, ktoré systém našiel) predmetom konsolidácie

Príklad zostavenia KÚZ v praxi

Obec má zriadené štyri rozpočtové organizácie, dve príspevkové organizácie a tri obchodné spoločnosti (s. r. o.). Všetky organizácie vrátane spoločností sú dcérskymi spoločnosťami voči materskej spoločnosti, tzn., že všetky vstupujú do konsolidácie za uplynulý rok.

Materská spoločnosť, v „našom“ prípade obec, má platnú internú smernicu na vykonanie KÚZ a oboznámila s ňou všetky „svoje“ organizácie. Obec každoročne vydá Príkaz na vykonanie KÚZ, kde uvedie podrobný harmonogram činností a povinností pre RO/PO a s. r. o., aby mohla následne bezchybne zostaviť KÚZ.

Rozpočtové a príspevkové organizácie, ako aj obchodné spoločnosti musia konsolidujúcej ÚJ, teda obci, uviesť vo svojich tzv. odsúhlasovacích hárkoch všetky podstatné informácie a pred odovzdaním hárku obci si musia vzájomne odsúhlasiť vzťahy, ktoré počas roka nastali nie len voči obci, ale aj medzi sebou navzájom.

Medzi najčastejšie vzťahy v konsolidácii patria účty: 061, 355, 427, 584, 588, 691, 692 a 699.

Obchodné spoločnosti navyše odovzdajú obci aj transformované účtovné výkazy podľa prevodového mostíka. Ak má obec všetky potrebné údaje, zosumarizuje ich do nasledujúcej tabuľky, v ktorej si už obec za seba vyplnila potrebné údaje a údaje za svoje organizácie doplní z odovzdaných hárkov. V uplynulom roku vykonala materská spoločnosť nepeňažný vklad do základného imania svojej obchodnej spoločnosti.

Tabuľka č. 1:

(Poznámka: Keďže ide o vzory, príklady tabuľky a jej štruktúra sa môžu líšiť)

Legenda: ZŠ – základná škola, ZUŠ – základná škola, MŠ – materská škola, PO – príspevková organizácia, S. R. O. – spoločnosť s ručením obmedzeným.

Pre tabuľku aktív a pasív platia nasledujúce pravidlá:

061 = 427

311,315 = 321

355 A = 355 P

325 = 326

351 A = 351 P

381 = 384

383 = 385

Tabuľka aktív a pasív obsahuje účty vlastného

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Zvýšenie sumy životného minima a dopad na mzdové veličiny N

Publikované:

Od 1. 7. 2023 sa zmenila výška životného minima. Je to dôležitý parameter vo finančnej oblasti, pretože od neho sú odvodené viaceré mzdové veličiny. Suma životného minima má priamy dopad aj na dávky v hmotnej núdzi, vybrané peňažné príspevky a štátne sociálne dávky, napr. rodičovský príspevok. Od sumy životného minima sú závislé aj nepostihnuteľné sumy, ktoré majú priamy dopad na výšku zrážok realizovaných zo mzdy zamestnanca na základe núteného výkonu rozhodnutia.