Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zaúčtovanie drobného dlhodobého majetku a správne určenie odpisov

Dátum: Autor/i: Ing. Jana Hvojníková Rubrika: Naša poradňa

Podľa § 21 ods. 4 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v z. n. p. (ďalej len „postupy účtovania“) sa ako dlhodobý hmotný majetok účtuje podľa vnútorného predpisu účtovnej jednotky aj drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná alebo je nižšie ako suma ustanovená osobitným predpisom pre hmotný majetok a prevádzkovo-technické funkcie sú dlhšie ako jeden rok. Je účtovanie drobného dlhodobého majetku ako dlho­dobého hmotného majetku podmienené dobou používania majetku viac ako jeden rok alebo je na rozhodnutí účtovnej jednotky, aký drobný dlhodobý majetok sa rozhodne účtovať ako dlhodobý hmotný majetok? V metodickom usmernení č. MF/013292/2017-352 zo dňa 29. 5. 2017 o odpisovaní dlhodobého majetku sa uvádza že pri oprave odpisov sa posudzujú všetky stavby, resp. majetok vyššej hodnoty, a to aj taký, ktorý má nulovú zostatkovú hodnotu a naďalej sa používa. Na základe akého kritéria sa určí suma „vyššej hodnoty“ a druh majetku, ktorého odpisy by sa mali posúdiť?

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály