Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zostavenie záverečného účtu obce za rok 2020

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková Rubrika: Hospodárenie

Na úvod treba skonštatovať, že zostavenie záverečného účtu obce za rok 2020 (ďalej len "záverečný účet") nie je ovplyvnené žiadnou zmenou právnej úpravy. Proces zostavenia, obsah a náležitosti záverečného účtu legislatívne upravuje zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon č. 583/2004 Z.z."). Obec pri spracovaní záverečného účtu postupuje podľa § 16 č. 583/2004 Z.z.

Východiskom zostavenia záverečného účtu a jeho dôležitou súčasťou je vysporiadanie finančných vzťahov obce a najmä zúčtovanie finančných prostriedkov vyplývajúcich z týchto vzťahov.
Obec finančne usporiada svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov:
a)
k štátu, t.j. najmä k štátnemu rozpočtu (ďalej len "ŠR") a štátnym fondom,
b)
k právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území obce, ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zo všeobecne záväzných nariadení (ďalej len "VZN"), ako aj zo zmlúv,
c)
k zriadeným rozpočtovým a príspevkovým organizáciám (ďalej len "ROPO"),
d)
k právnickým osobám, ktorých je zakladateľom,
e)
k rozpočtom iných obcí a k rozpočtu vyšších územných celkov (ďalej len "VÚC"), do ktorého územia obec patrí, ak plnia spoločné úlohy.
Finančné prostriedky vyplývajúce z finančných vzťahov sú súčasťou rozpočtu obce, sú rozpočtované podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie ako granty a transfery v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu. Prijatie týchto prostriedkov a rovnako ich použitie je súčasťou plnenia a čerpania rozpočtu obce. Zúčtovanie týchto finančných prostriedkov je rovnako dôležité pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce, pretože, ak je možné použiť ich v nasledujúcom rozpočtovom roku v súlade s platnými predpismi alebo zmluvami, ich zostatok sa pri usporiadaní prebytku rozpočtu z tohto prebytku vylučuje. Rovnako sa vylučujú z prebytku rozpočtu nevyčerpané účelové prostriedky, ktoré nie je možné použiť v súlade s účelom a ktoré sa z tohto dôvodu v nasledujúcom rozpočtovom roku pri ich zúčtovaní vracajú poskytovateľovi.
Po vyrovnaní finančných vzťahov obec pristupuje k samotnému spracovaniu záverečného účtu. Obsah a náležitosti záverečného účtu sa rovnako nezmenili; podľa § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. záverečný účet musí obsahovať:
a)
údaje o plnení rozpočtu v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie,
b)
bilanciu aktív a pasív,
c)
prehľad o stave a vývoji dlhu,
d)
údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti,
e)
prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. v členení podľa jednotlivých príjemcov, ak nie sú obcou zverejnené iným spôsobom,
f)
údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, ak obec vykonáva podnikateľskú činnosť,
g)
hodnotenie plnenia programov obce.
Pri spracovaní záverečného účtu obec vychádza z údajov účtovnej závierky, účtovných a finančných výkazov spracovaných v metodike schválenej Ministerstvom financií SR. V záverečnom účte treba uviesť všetky závažné faktory a skutočnosti, ekonomické, ako aj organizačné, ktoré ovplyvnili tvorbu a čerpanie verejných prostriedkov, s ktorými obec v príslušnom rozpočtovom roku hospodárila. Podkladom na spracovanie záverečného účtu sú výsledky celoročného rozpočtového hospodárenia obce a výsledky hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených obcou, ako aj obchodných spoločností založených obcou.
Asi najväčšia pozornosť sa pri spracovaní záverečného účtu venuje
údajom o plnení rozpočtu
. Obsahom tejto časti záverečného účtu má byť predovšetkým zhodnotenie skutočne dosiahnutých príjmov a výdavkov podľa platnej ekonomickej rozpočtovej klasifikácie a zdôvodnenie rozdielov medzi rozpočtovanými a skutočne dosiahnutými príjmami a výdavkami. Skutočné výsledky celoročného rozpočtového hospodárenia sa porovnávajú vo vzťahu k pôvodnému schválenému, ako aj k upravenému rozpočtu. Mali by sa uviesť dôvody zmien schváleného rozpočtu, ich rozsah a celkový vplyv na dosiahnuté výsledky hospodárenia. Obec by nemala zabudnúť na vyhodnotenie výdavkovej časti rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie; je potrebné okomentovať najmä tie oddiely, ktoré sú z hľadiska objemu ich výdavkov a charakteru činnosti najdôležitejšie (osobitne výdavky určené na činnosť úradu, školstvo, šport, kultúru, rozvoj obce/VÚC a pod.). Nemalo by sa zabudnúť na zhodnotenie vykonaných príjmových finančných operácií (ide o príjmy z transakcií s finančnými aktívami, ako aj o prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci) a výdavkových finančných operácií (ide o výdavky z transakcií s finančnými pasívami a splátky istín). V rámci výdavkových finančných operácií je dôležité vyčísliť sumu splátok istín z prijatých úverov a zaplatených úrokov v hodnotenom roku, ako aj celkový objem splatených úverov a zaplatených úrokov z prijatých úverov a časové predpoklady celkového splatenia dlhu.
Veľmi dôležitou časťou záverečného účtu je
bilancia aktív a pasív,
obsahom ktorej má byť najmä zhodnotenie finančno-majetkovej pozície obce s osobitným zameraním na rozbor stavu a vývoja pohľadávok a záväzkov, z toho osobitne pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosti. Pri hodnotení majetkovej pozície obce je potrebné okomentovať objemovo významné položky súvahy v oblasti majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.
Spracovaním
prehľadu o stave a vývoji dlhu
obec naplní aj svoju zákonnú povinnosť vyplývajúcu z § 17 zákona č. 583/2004 Z.z. - sledovať v priebehu rozpočtového roka vývoj dlhu a splátok návratných zdrojov financovania. Obec zhodnotí stav a vývoj dlhu v uplynulom období, pričom z tohto zhodnotenia by malo byť zrejmé, či obec pri používaní návratných zdrojov financovania dodržiava pravidlá podľa § 17 zákona č. 583/2004 Z.z.
Ak má obec zriadenú príspevkovú organizáciu musí do záverečného účtu uviesť
údaje o hospodárení príspevkovej organizácie
. Obec by mala uviesť zhodnotenie výsledkov jej hospodárenia, osobitne za hlavnú činnosť a osobitne za podnikateľskú činnosť, plnenie záväzných ukazovateľov určených zriaďovateľom a vecné a finančné zhodnotenie čerpania príspevku na prevádzku a príspevku na obstaranie hmotného a nehmotného majetku.
Ak nie je obcou zverejnený iným spôsobom
prehľad o poskytnutých dotáciách
, tak by tento prehľad mal byť súčasťou záverečného účtu, a to v členení podľa jednotlivých príjemcov. Obec by mala uviesť, komu bola poskytnutá dotácia z rozpočtu, na aký účel a v akej výške. Odporúčame, aby prehľad o poskytnutých dotáciách bol v záverečnom účte uvedený bez ohľadu na to, či je tento prehľad zverejnený aj iným spôsobom.
Ak obec vykonáva podnikateľskú činnosť na základe legislatívneho oprávnenia uvedeného v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. musí do záverečného účtu uviesť
údaje o podnikateľskej činnosti obce.
Obec v tejto časti záverečného účtu zhodnotí výsledky podnikateľskej činnosti, okomentuje plnenie plánu jej výnosov a nákladov a dosiahnutý výsledok hospodárenia.
Ak obec uplatňuje programové roz­počtovanie súčasťou záverečného účtu musí byť
zhodnotenie ­plnenia programov rozpočtu obce
. Podľa jednotnej metodiky Ministerstva financií SR súčasťou programového rozpočtovania je aj monitorovanie a hodnotenie finančného a programového plnenia rozpočtu. Monitorovanie a hodnotenie finančného a programového plnenia rozpočtu sa vykonáva s cieľom zabezpečiť informácie o plnení, resp. neplnení merateľných ukazovateľov, t.j. o plnení, resp. neplnení cieľov schválených programov. V priebehu a na konci rozpočtového roka je tak výsledkom monitorovania a hodnotenia finančného a programového plnenia rozpočtu posúdenie miery splnenia cieľov, v prípade nesplnenia niektorých zámerov a cieľov alebo ich nedostatočného splnenia by mali byť pomenované príčiny ich neplnenia a navrhnuté opatrenia na odstránenie neželaného stavu. Súčasťou systému monitorovania a hodnotenia je tvorba správ, ktoré dokumentujú zistenia o priebežnom alebo konečnom plnení, resp. neplnení zámerov a cieľov schválených programov. Správy z monitoringu sa spracúvajú priebežne v priebehu sledovaného obdobia. Hodnotiaca správa sa spracúva na konci hodnotiaceho obdobia, t.j. po ukončení rozpočtového roka a môže byť (ak sa tak obec rozhodne) štandardnou súčasťou záverečného účtu.
Po zostavení záverečného účtu sa jeho návrh zverejňuje zákonným spôsobom. Po zverejnení je návrh záverečného účtu spolu s odborným stanoviskom hlavného kontrolóra obce predmetom rokovania obecného zastupiteľstva. Na rokovanie ho predkladá starosta obce.
Prerokovanie záverečného účtu ob­ce sa uzatvára jedným z týchto výrokov:
a)
celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad,
b)
celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami.
Prebytok rozpočtu alebo schodok rozpočtu
Obec po finančnom ­usporiadaní svojho rozpočtového hospodárenia zostaví bilanciu svojho rozpočtového hospodárenia, bilanciu svojich príjmov a výdavkov vrátane príjmov a výdavkov svojich rozpočtových organizácií. Na základe tejto bilancie obec zistí, ako v prí­slušnom rozpočtovom roku hospodárila, zistí výsledok rozpočtového hospodárenia.
Výsledok rozpočtového hospodárenia môže byť prebytok alebo schodok rozpočtu; prebytkom rozpočtu je kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu, schodkom rozpočtu je záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu, pričom príjmami a výdavkami rozpočtu sa rozumie súčet bežných a kapitálových príjmov a súčet bežných a kapitálových výdavkov.
Podľa § 16 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z. o použití prebytku rozpočtu obce, resp. o financovaní schodku rozpočtu obce rozhoduje zastupiteľstvo pri prerokúvaní záverečného účtu. Z tohto dôvodu by mal záverečný účet obsahovať aj návrh na použitie prebytku rozpočtu, resp. vyfinancovanie schodku rozpočtu.
Výsledkom hospodárenia obce mô­že byť prebytok rozpočtu alebo schodok rozpočtu, ktorý sa zistí ako bilancia príjmov a výdavkov rozpočtu. Pre tvorbu peňažných fondov je potrebné bilanciou zistený výsledok hospodárenia upraviť v zmysle § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z., podľa ktorého, ak možno použiť v rozpočtovom roku v súlade s osobitným predpisom nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo ŠR, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, tieto nevyčerpané prostriedky sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. z tohto prebytku vylučujú.
Podľa odkazu pod čiarou, osobitným predpisom sú napr.:
a)
zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z. n. p., ktorý rieši náhradnú výsadbu drevín - podľa § 48 ods. 1 cit. zákona orgán ochrany prírody uloží žiadateľovi v súhlase na výrub dreviny povinnosť, aby uskutočnil primeranú náhradnú výsadbu drevín na vopred určenom mieste, a to na náklady žiadateľa; ak nemožno uložiť náhradnú výsadbu, orgán ochrany prírody uloží finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty dreviny; orgán ochrany prírody uloží povinnosť zaplatiť finančnú náhradu aj tomu, kto vyrúbal dreviny bez súhlasu, a to do výšky spoločenskej hodnoty dreviny. Finančná náhrada je príjmom obce, na území ktorej sa výrub uskutočňuje; obec je povinná tieto príjmy výlučne použiť na úhradu nákladov spojených so starostlivosťou o dreviny rastúce na jej území;
b)
zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., konkrétne
-
podľa § 8 ods. 4 kapitálové výdavky možno použiť na určený účel aj v nasledujúcich dvoch rozpočtových rokoch a kapitálové výdavky poskytnuté na účel ustanovený osobitným predpisom [podľa § 2 písm. c) zákona č. 526/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v z. n. p.] možno použiť aj v nasledujúcich piatich rozpočtových rokoch po rozpočtovom roku, na ktorý boli rozpočtované. Prostriedky Európskej únie, prostriedky ŠR určené na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie a prostriedky ŠR určené na financovanie účelov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi možno použiť aj v nasledujúcich rozpočtových rokoch až do ich vyčerpania na určený účel. Rovnako v nasledujúcich dvoch rozpočtových rokoch po rozpočtovom roku, na ktorý boli rozpočtované, možno použiť aj bežné výdavky na úhradu dane z pridanej hodnoty podľa osobitného zákona;
-
podľa § 8 ods. 5 bežné výdavky s výnimkou miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní a odmien vyplácaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ktoré boli poskytnuté právnickej osobe alebo fyzickej osobe príslušným správcom kapitoly ako bežný tran­sfer po 1. auguste rozpočtového roka a ktoré nebolo možné použiť do konca príslušného rozpočtového roka, možno použiť do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka
Podľa § 16 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. má obec povinnosť nevyčerpané účelovo určené prostriedky previesť na osobitný účet. V nasledujúcich rozpočtových rokoch ich obec zaradí do rozpočtu ako príjmovú finančnú operáciu, ich použitie na určený účel je výdavkom rozpočtu v nasledujúcich rozpočtových rokoch.
Čo sa teda zmenilo a na čo je potrebné obce upozorniť pri zostavovaní návrhu záverečného účtu?
Obce upozorňujeme na účinný zákon č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v z. n. p. (ďalej len "zákon č. 67/2020 Z.z."). Týmto zákonom sa ustanovili opatrenia v oblastiach, ktoré sú v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorých cieľom je zmiernenie negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným vírusom SARS-CoV-2 (ďalej len "pandémia"). Opatrenia v zákone č. 67/2020 Z.z. okrem úpravy rozpočtových pravidiel riešili aj termín prerokovania návrhu záverečného účtu v obecnom zastupiteľstve.
Podľa ustanovenia § 16 ods. 12 zákona č. 583/2004 Z.z. obec má povinnosť do 6 mesiacov od skončenia rozpočtového roka prerokovať v obecnom zastupiteľstve návrh záverečného účtu.
V roku 2020 sa táto lehota posúvala, a to v súlade s § 20 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z.z., podľa ktorého počas obdobia pandémie sa lehoty podľa osobitných predpisov považujú za dodržané, ak obec ako účtovná jednotka zmeškané povinnosti splní do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie alebo do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania podľa § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z.z., podľa toho, ktorá z lehôt uplynie skôr. Novelou zákona č. 67/2020 Z.z. (zákonom č. 264/2020 Z.z.) sa zadefinovalo obdobie skončenia pandémie; podľa § 2 ods. 3 zákona č. 67/2020 Z.z. na účely opatrení podľa § 3 a 4, § 6, § 8 až 12, § 16 až 18a, § 20 až 24a, § 24c až 24h, § 24j, § 24n a 24o, § 33, § 34, § 36 ods. 1 a 3, § 36a a § 36c ods. 1 a 2 sa obdobie pandémie považuje za skončené 30. septembra 2020 a na účely opatrení podľa § 7, § 24i a § 31 sa obdobie pandémie považuje za skončené 31. decembra 2020. Z uvedeného vyplýva, že obec mala v roku 2020 oprávnenie predložiť návrh záverečného účtu v lehote do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
Pre rok 2021 lehota na predloženie záverečného účtu do zastupiteľstva za účelom jeho prerokovania nie je posunutá. Otázka je, či by obce chceli mať možnosť posunúť túto lehotu pre prerokovanie záverečného účtu? Zastávam názor, že skôr nie, pretože ako aj v minulom roku, tak aj v roku 2021 sa obce nachádzajú v situácii poklesu ich celkových príjmov, čo je spôsobené nielen poklesom vlastných príjmov z dôvodu utlmenia činnosti úradov, ale aj poklesom podielových daní zo ŠR (výnosu dane z príjmov fyzických osôb). Tento pokles príjmov je naviac sprevádzaný potrebou zvýšených výdavkov v súvislosti s prijímaním preventívnych opatrení zameraných na ochranu života a zdravia obyvateľov obce, napr. zabezpečenie plošného testovania občanov obce, zakúpenie dezinfekčných a ochranných prostriedkov, zabezpečenie testovania zamestnancov a žiakov škôl a školských zariadení. A z tohto dôvodu zastávame názor, že obce budú mať potrebu prerokovať návrh záverečného účtu v čo najskoršom termíne, aby obec mala možnosť čo najskôr použiť prebytok rozpočtu cez rezervný fond, prípadne cez iné peňažné fondy. Zákonom č. 67/2020 Z.z. sa totižto obci umožňuje počas obdobia pandémie až do 31. decembra 2021 na základe rozhodnutia zastupiteľstva použiť na úhradu bežných výdavkov prostriedky rezervného fondu, kapitálové príjmy a návratné zdroje financovania, pričom tento spôsob rozpočtového hospodárenia nebude porušením § 10 ods. 7 a 9, § 12 ods. 3 a § 17 ods. 2zákona č. 583/2004 Z.z. A práve toto oprávnenie obcí, ktoré obce mali už v roku 2020, je zmena oproti minulým rokom pri zostavení záverečného účtu.
Použitie prostriedkov rezervného fondu, kapitálových príjmov a návratných zdrojov financovania na bežné výdavky v roku 2020 je zákonné a nepôjde o porušenie rozpočtových pravidiel pri zostavovaní záverečného účtu.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály