Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Výpočet miery vytriedenia odpadu a jeho výpovedná hodnota

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Článok hodnotí, či súčasný vzorec pre výpočet miery vytriedenia odpadu skutočne odráža realitu spôsobu zabezpečenia triedeného zberu.
Skončil sa rok 2023 a prichádza čas, kedy obce a mestá bilancujú svoje výsledky úspešnosti zavedeného triedeného zberu. Prečo sa to vlastne deje? Na základe výpočtu miery vytriedenia komunálnych odpadov si obce a mestá môžu požiadať o príspevok z Environmentálneho fondu a zároveň si vypočítajú výšku poplatku za uloženie odpadov na skládku odpadov.
V odborných časopisoch a na rôznych odborných webových stránkach, venovaných odpadovému hospodárstvu, sa problematike miery vytriedenia dosiaľ venovalo veľa odborníkov z tejto oblasti. Pýtali sa, prečo vznikajú veľké rozdiely, prečo majú veľké mestá nižšie miery vytriedenia ako napríklad niektoré obce. Porovnávali voľne dostupné údaje o mierach vytriedenia v jednotlivých mestách a obciach, opierali sa o zmeny, ktoré v priebehu pár rokov prišli v zmenách zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o odpadoch"), napríklad pri povinnom zavádzaní zberu biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov alebo pri správnom započítavaní zberu a výkupu kovov. Žiaľ, aj napriek tomu sa nedalo presne určiť, prečo sa to deje.
V súvislosti s týmito úvahami a na základe dlhodobej praxe, ktorú mám v oblasti odpadového hospodárstva, som sa pokúsila nad tým zamyslieť z iného uhla, a to z pohľadu, čo reálne vstupuje do vzorca pre výpočet úrovne vytriedenia.
Vzorec pre výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov je uvedený v prílohe č. 2 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o poplatkoch"):

 Vytriedené odpady (príloha č. 1 zákona)

ÚVKO = ___________________________________ x 100 (%)

     Všetky KO vyzbierané v meste alebo obci 

V čitateli sa uvádzajú vytriedené odpady podľa prílohy č. 1 k zákonu o poplatkoch. Tieto odpady sú uvedené v ­tabuľke 1.

Tabuľka 1

Kód odpadu

Názov odpadu

20 01 01

papier a lepenka

20 01 02

sklo

20 01 03

viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky)

20 01 04

obaly z kovu

20 01 08

biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad

20 01 10

šatstvo

20 01 11

textílie

20 01 21

žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

20 01 23

vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

20 01 25

jedlé oleje a tuky

20 01 26

oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25

20 01 33

batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie

20 01 34

batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33

20 01 35

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti

20 01 36

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35

20 01 38

drevo iné ako uvedené v 20 01 37

20 01 39

plasty

20 01 40

kovy

20 01 40 01

meď, bronz, mosadz

20 01 40 02

hliník

20 01 40 03

olovo

20 01 40 04

zinok

20 01 40 05

železo a oceľ

20 01 40 06

cín

20 01 40 07

zmiešané kovy

20 02 01

biologicky rozložiteľný odpad

V menovateli sa uvádzajú všetky komunálne odpady vyzbierané v meste alebo v obci. Tie sú uvedené v tabuľke 2. Katalóg odpadov uvádza 51 druhov komunálnych odpadov.

Tabuľka 2

Vstup do čitateľa(triedený zber
určený zo zákona o odpadoch)
Vstup do menovateľa
TZ Nebezpečné odpady –Zber minimálne
2 x ročne
Ostatné odpady –Povinný zber
zo zákona
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.