Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Politika systému environmentálneho manažérstva

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Environmentálne manažérske systémy sú súčasťou manažérskych systémov, pričom kladú dôraz na dosahovanie pozitívnych environmentálnych vplyvov. Tieto vplyvy sú významnou súčasťou systému environmentálnej politiky podniku. Je dôležité, aby systém environmentálnej politiky bol v podniku správne zavedený a aj propagovaný, a aby viedol k sústavnému zlepšovaniu v danej oblasti. Práve o týchto skutočnostiach na konkrétnych odporúčaniach, ako aj pozitívnych či negatívnych príkladoch píšeme v nasledujúcom príspevku.
V priemyselne vyspelých krajinách nastal v 90. rokoch minulého storočia zásadný obrat v prístupe spoločnosti k ochrane životného prostredia. Do praxe sa presadzujú nové nástroje v tvorbe a ochrane životného prostredia s výrazne preventívnym charakterom. Uvedomenie si zodpovednosti za svoju činnosť a poznanie základných princípov zavedenia progresívneho systému riadenia podniku sa stáva pre spoločnosti prestížnou záležitosťou.
V súčasnosti je jedným z progresívnych nástrojov riadenia podniku z hľadiska ochrany životného prostredia systém environmentálneho manažérstva, ktorý môže byť súčasťou celkového systému manažérstva, ktorý je tvorený ako súbor vzájomne previazaných alebo vzájomne pôsobiacich prvkov organizácie a je zameraný na vypracovanie politík, cieľov a procesov a ich dosahovanie. Toto je definícia podľa STN EN ISO 9000:2016 Systémy manažérstva kvality. Základy a slovník. [1]
Podľa staršej definície systém manažérstva zahŕňa:
-
organizačnú štruktúru,
-
zodpovednosti,
-
postupy, procesy, zdroje na stanovenie a realizáciu politiky životného prostredia,
-
zlepšovanie environmentálneho správania organizácie.
Špecifické vlastnosti systémov manažérstva životného prostredia
Environmentálna politika podniku je verejným dokumentom, prístupným verejnosti, ako aj kontrolným orgánom a orgánom štátnej správy v písomnej forme. Zaväzuje podnik nielen plniť zákonné a ďalšie požiadavky, ale pokiaľ možno aj trvale zlepšovať svoje správanie k životnému prostrediu.
Významnú úlohu v systémoch manažérstva životného prostredia má poskytovanie informácie verejnosti nielen o environmentálnej politike, ale aj o opatreniach a postupoch pre prípad havárie a nehôd. Zamestnanci musia environmentálnu politiku dodržiavať. Súčasťou systémových dokumentov je register účinkov na životné prostredie, tzv. register environmentálnych aspektov a vplyvov. Súčasne v systéme musí prebiehať pravidelné monitorovanie a vyhodnocovanie významných charakteristík prevádzok, ktoré majú vplyv na životné prostredie.
Súčasťou systému sú postupy na identifikáciu potenciálnych nehôd a havarijných situácií, ich vyhodnocovanie, školenia a tréningy zamestnancov na elimináciu havárií. Podnik musí mať program environmentálneho riadenia ako kľúčový nástroj na dosiahnutie cieľov, ktorý obsahuje zodpovednosť, vyčlenenie prostriedkov a časový harmonogram. Program zahŕňa všetky fázy projektu od štúdia uskutočniteľnosti zámeru cez plánovanie, konštrukciu, uvedenie do prevádzky, prevádzkovanie až po konečné vyradenie z prevádzky.
Mnohé organizácie a podnikateľské subjekt
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.