Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Nedostatočná identifikácia environmentálnych aspektov a vplyvov

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Ak má dôjsť v organizácii k environmentálnemu zlepšeniu, tak je veľmi dôležité popísať všetky procesy, ku ktorým pri činnosti organizácie dochádza, ako aj jednotlivých aspektov a vplyvov na životné prostredie. Pre lepšiu názornosť v článku na odporúčaniach, ako aj pozitívnych či negatívnych príkladoch píšeme aj o konkrétnych príkladoch z praxe.
Environmentálne manažérstvo tvoria jednotlivé plánovacie etapy. Keď chceme naše environmentálne správanie riadiť, musíme dobre poznať, aký vplyv na životné prostredie má každý z procesov uplatňovaných vo firme. Na pomoc si vezmeme register procesov, čo je vlastne súpis činností, ktoré firma uplatňuje. [1]
Detailné poznanie každého z procesov nám umožní vylúčiť možné nežiaduce interakcie medzi nimi a tiež optimalizovať činnosti. Keď si napríklad položíme otázku, či sú školenia zamestnancov užitočné, tak každý na ňu odpovie kladne. Z toho by logicky vyplynulo, že by sme sa mali školiť každý pracovný deň v roku. Ale kto by potom vyrábal?
Hľadáme teda kompromis medzi fondom pracovnej doby využívaným na výrobu a na školenia a efektívnosť vynaložených nákladov na školenie s účinkom na znižovanie vzniku nezhôd.
Efektívny tok procesov je dôležitým nástrojom na udržanie a posilnenie postavenia podniku v trhovo orientovanom prostredí. [2] Poznanie procesu a jeho detailov nám umožní zefektívňovať výrobu, logistické operácie, materiálové toky, režimy skladov, prepravu a podobne. To isté platí aj pre služby.
Príklad 1 (pozitívny)
Poradca sa opýtal riaditeľa istých kúpeľov, čo by chcel zlepšiť vo svojom zariadení. Riaditeľ sa zamyslel a uviedol postupne 12 námetov na zlepšenie. Námety zapísali. Neskôr, v počiatkoch implementácie systému manažérstva kvality, vypracovali súpis všetkých procesov a podprocesov pôsobiacich v kúpeľoch - bez ohľadu na to, či išlo o liečebné procedúry, procesy systému kvality, environmentu, bezpečnosti a ochrany zdravia, ekonomiky a účtovníctva či riadenia ľudských zdrojov. Identifikovali vyše 200 procesov a podprocesov. Keď potom posudzovali možnosti zlepšenia každého z jednotlivých procesov a podprocesov, získali 68 podnetov na zlepšenie.
Odporúčanie 1
Vypracujte si súpis činností/procesov vo vašej organizácii. Uľahči vám to vašu prácu.
Keď nemáme vo firme vypracovaný súpis činností, vypracujme ho čo najskôr. Túto prácu je najlepšie vytvárať v pracovnej skupine zloženej z manažérov, ktorí dobre poznajú firmu. Výsledkom činnosti pracovnej skupiny je súpis všetkých činností, ktoré zabezpečujú pracoviská - tzv. register procesov. Tiež integrovanie súpisu všetkých činností do procesov tak, aby to malo nielen logiku nadväzností, ale aj požadovanej efektívnosti, obrazne povedané "od vstupnej brány" po "kanál s vodou opúšťajúcou firmu". Aspoň dvakrát ročne posudzujme možnosti zlepšenia každého z procesov a podprocesov. Výbornou metódou na analýzy možností zlepšenia procesov je brainstorming (z angl. brain - mozog, storm - búrka), čo je kreatívna metóda riešenia problémov založená na skupinovom riešení, ktorá má uľahčiť generovanie kreatívnej stratégie. Cieľom je nájsť netradičné, resp. originálne riešenia v čo najkratšom čase. Pre praktické využitie ju upravil A. F. Osborn v 30. rokoch 20. storočia. Podstatou je uvoľniť predstavivosť, fantáziu a obrazotvornosť, generovať nápady, vzájomne sa inšpirovať so snahou uplatniť sa a odstrániť zábrany.
Odporúčanie 2
Každý námet/nápad môže byť vhodný pre rozvoj organizácie.
Zaznamenávame každý námet - aj na prvý pohľad nezmyselný. Vytvoríme tak tzv. banku nápadov. V tejto etape ešte nemusíme vedieť, ako podnety realizovať. Bank
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.