Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Pilotný projekt v obci Rybník – „Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu“

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

V tomto článku sa zameriam na jeden z príkladov reálneho nakladania s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom (ďalej len „BRKO“) v obci. Na jednej strane uvediem legislatívne znenie a následne podložím faktami z praxe. Nechcem byť negatívna, iba chcem poukázať na stále rovnaký problém, s ktorým sa pasujeme či už v komunálnej, alebo priemyselnej sfére, a tým je chýbajúca odpadárska infraštruktúra.

Legislatívny rámec problematiky je definovaný v § 81 ods. 7 písm. b) bod 1 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o odpadoch"), ktorý dáva obci za povinnosť okrem iného
"zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu
1. biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania (ďalej len "prevádzkovateľ kuchyne")".
Ustanovenie § 81 ods. 21 zákona o odpadoch udáva výnimky, a to:

„Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa nevzťahuje na tú časť obce, ktorá

  1. má zabezpečené energetické zhodnotenie týchto odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov činnosťou R1 uvedenou v prílohe č. 1,
  2. preukáže, že 100 % domácností kompostuje vlastný odpad alebo
  3. preukáže, že to neumožňujú technické problémy vykonávania zberu v historických centrách miest a riedko osídlených oblastiach.“
Podmienky uplatnenia výnimiek uvedených v písm. a) až c) sú alternatívne, teda stačí, ak obec spĺňa jednu z nich. Splnenie podmienky uvedenej v písm. a) si mohli uplatňovať mestá, ako je Bratislava a Košice, ktoré mali možnosť využívať energetické zhodnocovanie týchto odpadov, kde sa tieto zariadenia aj nachádzajú. Splnenie podmienky uvedenej v písm. b) musí obec reálne preukázať, napríklad podpismi 100% domácností, ktoré potvrdia, že svoj kuchynský odpad kompostujú. Čestné prehlásenie starostu, že podmienka je v obci splnená, nemožno považovať za postačujúce preukázanie. V opačnom prípade stačí, ak jedna domácnosť nesúhlasí s domácim kompostovaním, obec musí zaviesť a zabezpečiť vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre BRKO. Písmeno c) poskytuje obciam možnosť výnimky pre technicky problémové oblasti obce, ale táto výnimka platí iba pre vyhradené časti obce, čo sa musí uviesť a zdôvodniť vo všeobecne záväznom
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.