Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Komentár k zákonu o Environmentálnom fonde (8.)

Dátum: Rubrika: Legislatíva

Článok uvádza podrobný výklad § 4e zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o Environmentálnom fonde"), ktorý sa venuje dotáciám na podporné programové aktivity.

§ 4e

Dotácia na podporné programové aktivity

(1) O dotáciu na podporné programové aktivity podľa § 4 ods. 2 môže požiadať

a)   obec, ak sa podporné programové aktivity týkajú jej územia,

b)   záujmové združenie právnických osôb, ktorého členmi sú len obce, zriadené podľa osobitných predpisov.12oa)

(2) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť na základe výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie. Výzvu na predloženie žiadosti na poskytnutie dotácie zverejňuje fond na svojom webovom sídle najneskôr 30 dní pred termínom podania žiadosti.

(3) Žiadosť o poskytnutie dotácie sa podáva v písomnej forme v lehote uvedenej vo výzve na predloženie žiadostí. Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie fond zverejní na svojom webovom sídle. Žiadosť o poskytnutie dotácie obsahuje najmä názov a sídlo žiadateľa, jeho identifikačné číslo, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu, výšku požadovanej dotácie a účel, na ktorý sa dotácia žiada, vrátane popisu podporných programových aktivít, ktoré zohľadňujú osobitosti chráneného územia a podporenie ktorých má prispieť k dosahovaniu cieľov ich ochrany.

(4) O poskytnutí dotácie na podporné programové aktivity rozhoduje minister na základe odporúčania rady fondu, a to formou písomného rozhodnutia o poskytnutí dotácie. Na základe rozhodnutia ministra fond uzavrie so žiadateľom zmluvu o poskytnutí dotácie na podporné programové aktivity.

(5) Výška prostriedkov fondu na poskytovanie dotácií na podporné programové aktivity podľa § 4 ods. 2 sa určí na základe dohody ministerstva a Ministerstva financií Slovenskej republiky.

(6) Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

(7) Na poskytovanie prostriedkov fondu na účel § 4 ods. 2 sa nevzťahujú § 8 a 9 okrem § 9 ods. 10, vykonávací predpis podľa § 13 a správny poriadok.


 

12oa) § 20f zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.

§ 20b zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

K § 4e

Prostriedky fondu možno poskytnúť a použiť aj na podporné programové aktivity zamerané na plnenie činností, ktorými sú: podpora činností zameraných na dosiahnutie cieľov stratégie environmentálnej politiky SR na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, podpora prieskumu, výskumu a vývoja zameraného na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia, podpora odstraňovania následkov havárie a mimoriadneho zhoršenia kvality vôd alebo mimoriadneho ohrozenia kvality vôd ohrozujúcich alebo poškodzujúcich životné prostredie, podpora projektov zameraných na účely reálne dosiahnuteľných a merateľných úspor emisií skleníkových plynov, financovanie výskumu a vývoja v oblasti energetickej účinnosti, čistých technológií a vývoja nízkouhlíkových technológií vrátane druhotných energetických zdrojov, modernizácia zariadení s cieľom úspory energie na strane spotrebiteľa, podpora prechodu k formám dopravy s nízkymi emisiami a prechodu z individuálnej dopravy k verejnej doprave, nenávratné financovanie environmentálnych projektov pripravených SR v spolupráci s medzináro
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.