Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Komentár k zákonu o Environmentálnom fonde (6.)

Dátum: Rubrika: Legislatíva

Článok uvádza podrobný výklad § 4b a § 4c zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o Environmentálnom fonde"), ktorý sa venuje poskytovaniu prostriedkov fondu na dosiahnutie cieľov stratégie environmentálnej politiky SR a financovaniu riešení na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie.

§ 4b

Poskytovanie prostriedkov fondu na dosiahnutie cieľov stratégie environmentálnej politiky Slovenskej republiky

(1) Ministerstvo, právnická osoba v pôsobnosti ministerstva alebo právnická osoba poverená ministerstvom vykonávaním schémy štátnej pomoci môže požiadať fond o poskytnutie prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. m). Žiadosť možno podať na fond v priebehu kalendárneho roka. Žiadosť obsahuje najmä názov alebo obchodné meno a sídlo žiadateľa, jeho identifikačné číslo, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu, účel a výšku požadovaných prostriedkov fondu.

(2) O poskytnutí prostriedkov fondu na účely uvedené v § 4 ods. 1 písm. m) rozhoduje minister na základe odporúčania rady fondu, a to formou písomného rozhodnutia o poskytnutí prostriedkov fondu.

(3) Výška prostriedkov fondu na dosiahnutie cieľov stratégie environmentálnej politiky Slovenskej republiky sa určí na základe dohody ministerstva a Ministerstva financií Slovenskej republiky každoročne do 30. septembra.

(4) Na základe rozhodnutia ministra fond uzavrie so žiadateľom zmluvu o poskytnutí prostriedkov fondu.

(5) Na poskytovanie prostriedkov fondu podľa odseku 1 sa nevzťahuje vykonávací predpis podľa § 13 a správny poriadok.

Poskytovanie a použitie prostriedkov fondu musí byť v súlade s prioritami a cieľmi stratégie environmentálnej politiky SR na príslušné obdobie schválenej vládou SR. Zelenšie Slovensko - stratégia environmentálnej politiky SR do roku 2030 predstavuje strategický dokument, ktorý vymedzuje politiku štátu v oblasti ochrany životného prostredia. Základnou víziou tejto stratégie, ktorá je schválená vládou SR je dosiahnuť lepšiu kvalitu životného prostredia a udržateľné obehové hospodárstvo, založené na ochrane zložiek životného prostredia a využívajúce čo najmenej neobnoviteľných prírodných zdrojov a nebezpečných látok, ktoré budú viesť k zlepšeniu zdravia obyvateľstva.
Dokument je rozdelený do troch základných oblastí, ktorými sú ochrana prírody so zameraním na ochranu vody, lesov a chránených druhov, zmena klímy a ochrana ovzdušia a zelené hospodárstvo vrátane obehovej ekonomiky a efektívneho nakladania s odpadmi. Envirostratégia 2030 preto vytyčuje viacero cieľov.
Odsek 1 vymenúva oprávnené subjekty pre poskytnutie prostriedkov fondu na dosiahnutie cieľov stratégie environmentálnej politiky SR, ktorými sú:
-
ministerstvo životného prostredia,
-
právnická osoba v pôsobnosti ministerstva životného prostredia, alebo
-
právnická osoba poverená ministerstvom životného prostredia vykonávaním sch
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.