Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pri spracovaní odpadu

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Témou článku sú najlepšie dostupné techniky (BAT) so zameraním na vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1147 z 10. augusta 2018, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pri spracovaní odpadu. Problematika najlepších dostupných techník (BAT) je vo všeobecnosti v našich podmienkach prezentovaná minimálne, a to napriek tomu, že ide o dôležitú tému, ktorej neznalosť vyvoláva následne radu praktických problémov. 

Oblasť najlepších dostupných techník (BAT) je primárne spätá s oblasťou integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia, ktorú reguluje zákon č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o IPKZ"). Už menej je odbornou verejnosťou, ale aj štátnou správou táto oblasť zdôrazňovaná vo vzťahu k predpisom regulujúcim činnosti v oblasti ochrany životného prostredia. V článku sa preto pozrieme na zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o odpadoch"), v ktorých jeho ustanoveniach sa najlepšie dostupné techniky (BAT) objavujú a akým spôsobom je ich možné a potrebné aplikovať.
Pre komplexnosť však treba poznamenať, že vzťah k najlepším dostupným technikám (BAT) nájdeme aj v zákone č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v z. n. p., zákone č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v z. n. p., zákone č. 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. či zákone č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
Čo je najlepšia dostupná technika (BAT)?
Definícia pojmu "najlepšie dostupné techniky (BAT)" je primárne uvedená v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (ďalej len "smernica o priemyselných emisiách").
V anglickej jazykovej mutácii smernice o priemyselných emisiách je použité slovné spojenie "best available techniques", pre ktoré sa zaužívalo používanie skratky BAT. Táto skratka sa bežne používa aj v podmienkach SR, pričom je obsiahnutá aj v oficiálnom názve každého vykonávacieho rozhodnutia, a to aj v prípade jeho slovenskej jazykovej mutácie.
Do nášho právneho poriadku bola smernica o priemyselných emisiách transponovaná prostredníctvom zákona o IPKZ.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.