Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Stratégia EÚ pre udržateľný a obehový textil

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Skutočnosť, že Európska únia chce do budúcnosti dávať akcent na zelené verejné obstarávanie deklaruje aj fakt, že vydala novú Stratégiu EÚ pre udržateľný a obehový textil, ktorá v rámci opatrení zavádza Povinné požiadavky týkajúce sa zeleného verejného obstarávania a stimulov členských štátov do roku 2024. Článok sa venuje predstaveniu základných ideí tejto stratégie, ktorá poskytuje praktický prehľad a riešenia využitia textilu v rámci cirkulárneho prístupu k prírodným zdrojom so zníženým efektom na klimatickú zmenu. Stratégia rieši aj otázku rýchlej módy, textilného odpadu a likvidácie nepredaných textilných výrobkov a zabezpečuje, aby sa pri ich výrobe v plnej miere dodržiavali sociálne práva. Zavádza digitálny pas pre textílie založený na povinných požiadavkach na informácie o obehovosti a iných kľúčových environmentálnych aspektoch.

Európska komisia sa venuje rozvoju a aktualizácii 20 kategórií environmentálnych kritérií, z ktorých je 14 kategórií aktuálnych a ďalších 7 je už zastaraných. V blízkej dobe teda môžeme očakávať ich aktualizácie. Kritériá EÚ pre zelené verejné obstarávanie sa vypracúvajú s cieľom uľahčiť začlenenie zelených požiadaviek do súťažných podkladov. Zatiaľ čo cieľom prijatých kritérií EÚ pre zelené verejné obstarávanie je dosiahnuť správnu rovnováhu medzi environmentálnym správaním, zohľadnením nákladov, dostupnosťou na trhu a jednoduchosťou overovania, obstarávateľské orgány sa môžu podľa svojich potrieb a úrovne ambícií rozhodnúť zahrnúť do svojich súťažných podkladov všetky alebo len určité požiadavky. Kategória textilu patrí medzi aktualizované kategórie a k jej zefektívneniu prispieva aj dokument prijatý 30. marca 2022 s názvom Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu, Hospodárskemu a Sociálnemu výboru a Výboru regiónov - Stratégia EÚ v oblasti udržateľných a obehových textílií (ďalej len "Stratégia").
Cieľom Stratégie je vytvoriť ucelený rámec a víziu týkajúcu sa transformácie textilného priemyslu, čím sa zabezpečí, aby
sa textilné výrobky uvádzané na trh EÚ do roku 2030 vyznačovali dlhou životnosťou a recyklovateľnosťou, aby boli do veľkej miery vyrobené z recyklovaných vlákien, aby neobsahovali nebezpečné látky a aby sa pri ich výrobe prihliadalo na sociálne práva a životné prostredie. Spotrebitelia tak budú mať dlhšie úžitok z vysokokvalitných, cenovo dostupných textilných výrobkov, "rýchla móda" vyjde z módy a hospodársky ziskové služby opätovného použitia a opráv sa stanú široko dostupnými. V konkurenčnom, odolnom a inovačnom textilnom priemysle výrobcovia preberajú zodpovednosť za svoje výrobky v rámci hodnotového reťazca, a to aj potom, keď sa stanú odpadom. Obehový textilný ekosystém prosperuje vďaka dostatočným kapacitám slúžiacim na inovačné recyklovanie vlákien, pričom spaľovanie a skládkovanie textílií je obmedzené na minimum.
Stratégia zavádza nový model pre Európu: kľúčové opatrenia v oblasti udržateľných a obehových textílií, a to nasledovne:
1.
Zavedenie povinných požiadaviek na ekodizajn.
2.
Zastavenie ničenia nepredaných alebo vrátených textílií.
3.
Riešenie znečistenia mikroplastmi.
4.
Zavedenie požiadaviek na informácie a digitálny pas výrobku.
5.
Tvrdenia o ekologickosti v záujme skutočne udržateľných textílií.
6.
Rozšírená zodpovednosť výrobcov a podpora opätovného používania a recyklácie textilného odpadu.
1. Zavedenie povinných požiadaviek na ekodizajn
Najúčinnejším spôsobom, ako výrazne znížiť vplyv textilných výrobkov na klímu a životné prostredie, je predĺženie ich životnosti. Na tento účel zohráva kľúčovú úlohu koncepčné riešenie výrobku. Nedostatky kvality, ktoré sa týkajú napríklad stálofarebnosti, odolnosti materiálu voči trhaniu alebo kvality zipsov a švov, patria k hlavným dôvodom, prečo spotrebitelia textílie vyhadzujú
1)
. Vďaka vyššej trvanlivosti výrobkov budú môcť spotrebitelia nosiť odevy dlhšie, čím sa zároveň podporia obehové obchodné modely, ako je opätovné použitie, prenajímanie a opravy či služby spätného zberu, ako aj maloobchodný predaj použitého tovaru, a to spôsobom, ktorý pre občanov vytvára príležitosti na úspory nákladov.
K ďalším aspektom koncepčného riešenia, ktoré ovplyvňujú environmentálne vlastnosti textílií, patrí ich materiálové zloženie vrátane použitých vlákien a ich spájania alebo prítomnosť látok vzbudzujúcich obavy, ktoré brzdia recyklovanie textilného odpadu, z ktorého sa menej ako 1 % globálne používa ako vstupný materiál pre nové oblečenie
2)
. Až 25 % až 40 % všetkých použitých tkanín v závodoch predstavuje buď zvyšky, alebo sa stáva odpadom
3)
. Okolo 20 % použitých textílií, ktoré boli v Európe predmetom triedeného zberu, sa recykluje na výrobky nižšej hodnoty (tzv. downcycling) slúžiace na použitie ako priemyselné utierky či na iné použitia
4)
, pričom zvyšok sa nevyužije.
Hoci treba ďalej rozvíjať triediace a moderné recyklačné technológie, prvým krokom riešenia technických výziev je zlepšenie koncepčného riešenia výrobkov. Napríklad vlákna sa často miešajú s inými (napr. polyesterové vlákna s bavlnenými), čo sťažuje recykláciu z dôvodu nízkej dostupnosti technológií na triedenie textilného odpadu podľa vlákien. Okrem toho elastan, ktorý sa často pridáva na zlepšenie funkcií tkanín, môže pôsobiť ako kontaminant v takmer všetkých technológiách recyklácie textilných vlákien, čo ovplyvňuje ekonomickú realizovateľnosť a environmentálne náklady recyklačného procesu. Miešanie rôznych typov polyesteru môže v prípade termomechanickej recyklácie takisto nepriaznivo ovplyvniť spracovanie textilného odpadu a kvalitu recyklačného výstupu
5)
.
Dobrovoľné systémy vypracované Komisiou, ako sú
kritériá udeľovania environmentálnej značky EÚ textilným výrobkom
6)
a kritériá EÚ pre zelené verejné obstarávanie textilných výrobkov a služieb
7)
, už obsahujú požiadavky týkajúce sa environmentálnych aspektov textilných výrobkov. Zahŕňajú napríklad podrobné kritériá výrobkov s dobrou kvalitou a trvanlivosťou, obmedzenia nebezpečných látok, ako aj požiadavky na environmentálne udržateľné získavanie zdrojov textilných vlákien. V spolupráci so zástupcami textilného priemyslu práve prebiehajú analýzy týkajúce sa
environmentálnej stopy odevných a obuvníckych výrobkov
, ktoré sa majú dokončiť do roku 2024.
Komisia na základe týchto poznatkov a v súlade s
nariadením o ekodizajne udržateľných výrobkov
8)
(v závislosti od jeho schválenia spoluzákonodarcami a od súvisiaceho posúdenia vplyvu) vypracuje
záväzné požiadavky na ekodizajn konkrétnych výrobkov
s cieľom zlepšiť vlastnosti textílií z hľadiska ich trvanlivosti, opätovnej použiteľnosti, opraviteľnosti, recyklovateľnosti vlákien a povinného obsahu recyklovaných vlákien, minimalizovať a sledovať prítomnosť látok vzbudzujúcich obavy a znížiť nepriaznivé vplyvy na klímu a životné prostredie. Osobitná pozornosť sa pri tom bude venovať nákladovej efektívnosti a primeranosti opatrení, ako aj cenovej dostupnosti textílií. Komisia v rámci požiadaviek a s prihliadnutím na posúdenie vplyvu na účely vymedzenia rozsahu pôsobnosti zavedie
povinné kritériá zeleného verejného obstarávania
, ktorých rozsah bude vymedzený na základe posúdenia vplyvu, ako aj požiadavky týkajúce sa stimulov členských štátov týkajúce sa textilných výrobkov.
Komisia bude priorizovať výrobky s najvyšším poten­ciálom a vplyvom z hľadiska environmentálnej udržateľnosti. Z úvodného posúdenia Komisie vyplýva, že by k týmto výrobkom mali patriť napríklad osobný a bytový textil, koberce a matrace. Konečný zoznam bude definovaný na základe konzultácie na účely prijatia prvého pracovného programu v kontexte nariadenia o ekodizajne pre udržateľné výrobky, ktorá sa má začať do konca roka 2022.
Prítomnosť nebezpečných látok používaných v textilných výrobkoch
uvedených na trh EÚ, z ktorých asi 60 sa považuje za karcinogénne, mutagénne alebo toxické pre reprodukciu, je zdrojom obáv, ktoré Komisia rieši v rámci nariadenia REACH
9)
. Okrem toho Komisia vypracovaním
kritérií týkajúcich sa chemikálií a materiálov, ktoré sú z hľadiska ich koncepcie bezpečné a udržateľné
, bude podporovať priemysel v tom, aby
čo najviac nahrádzal a inak minimalizoval látky vzbudzujúce obavy v textilných výrobkoch
uvádzaných na trh EÚ, ako sa oznamuje v stratégii Chemikálie - stratégia udržateľnosti
10)
. Toto je v súlade s opatreniami na zvýšenie ochrany pracovníkov vystavených nebezpečným látkam, ako sa vymed
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.