Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Správca budovy ako nový pôvodca odpadov

Dátum: Rubrika: Naša poradňa

Sme správcovská spoločnosť, ktorá prenajíma administratívne priestory ako kancelárie, resp. pre rôzne služby. Zaujímalo by nás, kto a za čo zodpovedá v rámci odpadov, ktoré vznikajú u jednotlivých nájomcov v našom objekte.

V súvislosti s popísanou činnosťou a vzťahmi s nájomníkmi možno poukázať na novelu zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o odpadoch"), vykonanú zákonom č. 372/2021 Z.z., ktorej zámerom bolo zjednodušiť, sprehľadniť a asi pripustíme, že aj v mnohých prípadoch legalizovať správcovské činnosti vo vzťahu k odpadovému hospodárstvu.
Aký je teda prínos spomínanej novely? Stav platný do 30. októbra 2021 ustanovoval každému pôvodcovi odpadov, aby uplatňoval zodpovednosť za odpad, ktorý vznikol jeho činnosťou. Uvedená povinnosť bola neprenosná okrem výnimky pre zmesový odpad - 200301.
Ustanovenie § 77 ods. 2 písm. c) zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len "zákon o miestnych daniach") uvádza, že poplatok za činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom platí poplatník, ktorým je podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania, alebo platiteľ, teda vlastník nehnuteľnosti alebo ním poverený správca.
V nadväznosti na uvedené umožňuje zákon o odpadochuplatniť rovnaký princíp prenesenej poplatkovej povinnosti, a to pre ďalšiu skupinu odpadov - tzv.
vytriedené zložky komunálnych odpadov z iných zdrojov
.
Dôležite je zdôrazniť, že zákon o od
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.