Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Skládky odpadov a environmentálne záťaže ako netradičné zdroje surovín

Dátum: Rubrika: Trendy

Zabezpečenie bezpečnosti dodávok surovín sa stanovilo ako významná priorita politických cieľov EÚ. Súčasný nedostatok primárnych surovín je zapríčinený vývojom nových technológií, ako je napríklad elektromobilita, IT technológie a podobne, ktoré si vyžadujú spotrebu väčšieho množstva kovov. Európska komisia začala podnikať kroky na zabezpečenie prístupu k zdrojom surovín, aby sa tak vyhla ich nedostatku. Z tohto dôvodu boli identifikované kritické suroviny (ďalej len "KS") s cieľom pomôcť predchádzať nedostatku dodávok týchto surovín do EÚ. Zoznam kritických surovín EÚ v súčasnosti obsahuje 34 surovín. EÚ definovala aj tzv. strategické suroviny (ďalej len "SS"), pričom ich strategický význam sa určí na základe relevantnosti suroviny pre zelenú a digitálnu transformáciu, ako aj pre použitia v obrannom a vo vesmírnom priemysle [1]. Medzi kritické a strategické suroviny patria aj meď, nikel, kobalt, gálium a iné. Cieľom príspevku je analyzovať environmentálne záťaže s obsahom kritických kovov na Slovensku, ktoré sa môžu stať potenciálnymi zdrojmi surovín a navrhnúť možnosti ich získavania.
Slovensko má bohatú históriu baníctva a výroby kovov. V minulosti patrilo k popredným producentom antimónu, niklu, kobaltu, medi, gália a iných. Akákoľvek priemyselná výroba, nielen výroba kovov, je v súčasnosti ešte stále istou zárukou produkcie odpadov. V minulosti boli priemyselné zóny umiestňované v prírodných územiach pričom sa vôbec nebralo do úvahy možné riziko, ktoré by predstavovali pre toto prostredie. Na Slovensku tak vznikalo veľké množstvo odpadov z ťažby rúd, z ich úpravy či samotnej výroby kovov. Vznikajúce odpady boli koncentrované na nekontrolovaných skládkach, čím spôsobovali kontamináciu celého okolitého prostredia. Dnes sú tieto staré skládky označované ako environmentálna záťaž (ďalej len "EZ").
Na Slovensku existuje viac než 2 000 lokalít EZ, medzi ktoré patria aj staré skládky odpadov, staré banské diela, haldy, odkaliská a iné objekty starej banskej činnosti. Na Slovensko s takou malou rozlohou je to pomerne vysoké číslo. Za staré EZ možno považovať aj staré skládky odpadov, odvaly, odkaliská a iné objekty starej banskej činnosti, ktoré môžu byť značným zdrojom znečistenia podzemnej a povrchovej vody, horninového prostredia, ovzdušia a pôd. Vďaka významnému kovonosnému potenciálu EZ na báze niklu, medi a kobaltu by sa EZ mohli stať novým zdrojom surovín. Získaním hodnotných kovov z EZ a následným rekultivovaním zvyšku EZ sa zníži množstvo odpadu a zníži sa tak aj záťaž na životné prostredie. Na Slovensku je potvrdených 150 EZ s vysokou prioritou riešenia [2].
Každá priemyselná spoločnosť závisí od dodávok surovín a energie, ktorých zásoby z globálneho hľadiska možno považovať za nedostatočné. Nedostatok nerastných surovín sa prejavuje nedostatkom kovov. Kovy ako napríklad nikel, kobalt alebo lítium, ktoré sa používajú v nových IT technológiách z dôvodu ich špecifických vlastností, sa v súčasnosti nedajú nahradiť inými materiálmi. Množstvo primárnych surovín s obsahom týchto kovov je nízky, preto sa hľadajú iné alternatívne zdroje surovín, ktorými sa môžu stať aj odpady. Kvalifikované odhady celosvetových zásob niektorých kovov v bilančných náleziskách sú takmer vyčerpané, pričom aj obsah kovov v ich primárnych surovinách (najmä v prípade neželezných kovov ako antimón, cín, meď a pod.) je značne nízky. Vyťažená nerastná surovina sa musí upraviť tak, aby sa obohatil obsah úžitkového kovu a výsledný produkt, tzv. koncentrát sa následnými fyzikálno-chemickými a chemickými operáciami mohol spracovať. Pri výrobe kovov vznikajú odpady ako trosky, úlety a kaly, v ktorých sa nachádzajú väčšie množstvá kovov ako v primárnych surovinách. Z toho dôvodu sú kovonosné odpady cieľom nášho záujmu. Kovy v odpadoch sa nachádzajú vo forme čistých kovov alebo zliatin (kovový odpad, tzv. šrot) alebo vo forme zlúčenín (kovonosný odpad). Prítomnosť kovov v kovonosných odpadoch je vo forme ich zlúčenín, napríklad oxidov, síranov, komplexných zlúčenín, prípadne aj v kovovej forme, ale v nízkom zastúpení [3].
Analýza environmentálnych záťaží na Slovensku
EZ je územie, ktoré je znečistené činnosťou ľudí a znamená zdravotné riziko pre človeka alebo poškodzuje prírodu. EZ vznikli ako dôsledok nevyhovujúceho zaobchádzania s odpadom, priemyselnou činnosťou, taktiež banskou, poľnohospodárskou, vojenskou či dopravnou činnosťou. EZ sú zapísané v registri environmentálnych záťaží SR. Identifikácia EZ je súbor činností, ktorými sa rozpozná EZ a klasifikuje sa, čo znamená, že sa určí predpokladané riziko EZ, a tak aj nutnosť vykonať prípadnú sanáciu oblasti. Podľa informačného systému (ďalej len "IS") EZ SR (obrázok 1) sa na Slovensku nachádza 325 potvrdených EZ typu B, 875 pravdepodobných EZ typu A a 822 sanovaných/rekultivovaných záťaží typu C. Celkovo sa na Slovensku nachádza až 1 794 EZ, ktoré sú zobrazené na obrázku 2 [2],[4].

Obrázok 1 Informačný systém EZ SR, vyhľadávanie cez atribúty [2]

Obrázok 2 Informačný systém EZ SR, vyhľadávanie cez mapy [2]

EZ majú značný negatívny účinok na životné prostredie a tiež vplývajú na zdravie človeka. Z toho dôvodu treba riešiť problém EZ a začať s ich sanáciou. Cieľom sanácie je vylúčenie príčiny vzniku znečistenia, zamedzenie priestorového a plošného šírenia škodlivých látok do vody či pôdy, zníženie koncentrácie látok z vody, pôdy a prostredia [5]. Lokality po ťažbe nerastných surovín sú zaradené medzi EZ, čo predstavuje 10,5% zo všetkých evidovaných EZ. V tabuľke 1 sú uvedené pravdepodobné EZ odporúčané Ministerstvom hospodárstva SR na riešenie. Na všetkých lokalitách realizoval podrobný geologický prieskum s analýzou rizika znečisteného územia [3].

Tabuľka 1 Pravdepodobné EZ, ktoré boli odporúčané Ministerstvom hospodárstva SR na realizáciu prieskumu a rizikovej analýzy [6]

P. č. Identifikátor Názov
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.