Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Rozdielnosť údajov v štatistickom výkaze a v ročnom ohlásení o odpadoch

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Blíži sa termín odovzdávania ročných výkazov a ohlásení o odpadoch. Obce majú povinnosť ohlásiť a zaslať vybrané dáta o odpadoch na rôzne inštitúcie, v rozdielnom formáte, ale najmä s inými údajmi, ktoré sa ďalej sledujú. Pri finálnom vyhodnotení dát rozdielnosť údajov spôsobuje odlišnosti v nazeraní sa na celkové nakladanie s komunálnymi odpadmi a inými odpadmi, ktoré svojím charakterom a zložením sú podobné odpadom z domácností, alebo aj nie.
Dátum 28. február je posledným dňom, dokedy musia obce zaslať:
-
údaje o komunálnom odpade vo formulári
"Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce"
na štatistický úrad,
-
odoslať tlačivo
"Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním"
na miestne príslušný Okresný úrad, odbor životného prostredia,
-
nahlásiť
"údaje o produkcii zmesového odpadu a komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov oddelene vyzbieraných v obci"
Ministerstvu životného prostredia SR (ďalej len "MŽP SR") a
-
zároveň aj organizácii zodpovednosti výrobcov (ďalej len "OZV") pre obaly, s ktorou majú uzatvorenú zmluvu.
Časť údajov, ktoré sa zapisujú do štatistického formulára, nie je totožná s údajmi, ktoré sa zapisujú do tlačiva ohlásenia. Nahlasovanie údajov MŽP SR a OZV nemá zas určenú formu. Rozdielnosť, ba dokonca až chybovosť v údajoch ovplyvňujú ďalší tok presného súčtu nepresných čísiel v ďalších tabuľkách, ohláseniach, výpočtoch, percentách a iných cieľoch odpadového hospodárstva (ďalej len "OH").
Štatistický formulár známy aj pod značkou ŽP 6-01 okrem údajov o komunálnom odpade (ďalej len "KO") z obce (modul 265) obsahuje aj údaj o miere vytriedenia KO (modul 100556), údaje o počte domácností podľa typu zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (ďalej len "BRKO") (modul 100557), údaje o spôsobe zberu BRKO kompostovaním v kompostovacích zásobníkoch (modul 100558), prehľad finančných prostriedkov vynaložených na ochranu životného prostredia (modul 528) a údaje o spôsobe zberu a poplatkov za KO z domácností od fyzických osôb (modul 100435). Obci vyplýva povinnosť podávania štatistického výkazu z § 18 zákona č. 540/2001 Z.z.o štátnej štatistike v z. n. p. a údaje sa s účinnosťou od 1. januára 2016 vypĺňajú a odosielajú prostredníctvom elektronického formulára [1].

Obrázok 1 Modul 265 štatistického formulára ŽP 6-01 [1]

Tlačivo podľa Prílohy č. 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z.z.o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v z. n. p. - Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva za KO obec [2]. Obci vyplýva táto povinnosť z § 14 ods. 1 písm. g) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o odpadoch"). Aj toto tlačivo obsahuje viac častí. Pre vypĺňanie obcou, ako držiteľa KO, sú irelevantné časti ako opis zariadenia na zhodnocovanie/zneškodňovanie odpadov a množstvo výrobkov a materiálov, ktoré sú výsledkom prípravy na opätovné použitie, recyklácie alebo iných činností zhodnocovania odpadu.
Na nahlásenie údajov MŽP SR a zmluvnej OZV tlačivo, formulár, písomný či elektronický spôsob určený nie je. Obci vyplýva táto povinnosť z § 81 ods. 25 zákona o odpadoch. Napríklad my ako OZV NATUR-PACK, a.s. uprednostňujeme elektronickú formu zaslania údajov formou ročného výkazu o KO z obce (ŽP 6-01, modul 265).

Obrázok 2 Tlačivo Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním [2]

Čo majú oba formáty rov
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).



Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.