Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Produkcia zmesového komunálneho odpadu vo vybraných samosprávach, jeho zloženie a analýza

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Článok sa zaoberá hodnotením produkcie zmesového komunálneho odpadu obyvateľmi v štyroch obciach: Jasenie, Sady nad Torysou, Klenovec a Poprad. Rozbor zmesového komunálneho odpadu bol vykonaný v súlade s opatrením Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 1/2020 z 29. júla 2020 o metodike analýzy zmesového odpadu. Výsledky jednotlivých analýz ukázali štruktúru zmesového komunálneho odpadu. Pre jednotlivé obce to predstavuje veľký význam pri riešení problémov so zvyšovaním produkcie odpadov a nastavením ich odpadového hospodárstva. Z dosiahnutých výsledkov rozboru zberu netriedeného komunálneho odpadu v separovaných lokalitách sme pripravili návrh opatrení, ktoré prezentujú možnosti zlepšenia odpadového hospodárstva v skúmaných lokalitách a zároveň definovali možnosti úspor súvisiacich s platbami za služby spojené so zmesovým komunálnym odpadom.

Komunálny odpad je na území Slovenska podľa zákona o odpadoch
1)
definovaný ako zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností vrátane papiera a lepenky, skla, kovov, plastov, biologického odpadu, dreva, textílií, obalov, odpadu z elektrických zariadení a elektronických zariadení, použitých batérií a akumulátorov a objemného odpadu vrátane matracov a nábytku, taktiež zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je tento odpad svojím charakterom a zložením podobný odpadu z domácností.
Komunálny odpad tvorí zmesový odpad a zložky komunálnych odpadov, ktoré je možné mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu. Zložka komunálneho odpadu sa považuje za vytriedenú, ak neobsahuje iné zložky komunálneho odpadu alebo iné nečistoty, ktoré možno zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
V príspevku sme sa zamerali na odpad z domácností, ktorý podľa novely zákona o odpadochč. 490 z roku 2019 je definovaný ako odpad, ktorý bol vyprodukovaný v domácnosti. Priemerná produkcia komunálneho odpadu v domácnostiach na Slovensku sa každý rok zvyšuje. Na jeho zvyšovanie poukazujú aj údaje zo Štatistického úradu Slovenskej republiky
2)
, podľa ktorých sa produkcia v roku 2020 zvýšila o 53 kg na obyvateľa oproti priemernej ročnej produkcii za posledných päť rokov. Priemerne tak 1 obyvateľ Slovenska za rok 2020 vyprodukoval 446 kg odpadu a domácnosti SR v danom roku 2,61 mil. ton komunálneho odpadu. Medziročný nárast oproti roku 2019 dosiahol 2,5 %. Pre porovnanie je SR v produkcii odpadu niekde tesne pod priemerom EÚ, ktorý tvoril podľa Eurostatu 502 kg na obyvateľa za rok
3)
. Negatívny je hlavne fakt, že Slovenská republika má vysoký podiel skládkovania odpadov. Podiel skládkovaných odpadov v roku 2020 dosiahol 48,4 %. Na druhej strane miera recyklácie bola vykázaná na úrovni 43,7 % a približne 8 % komunálneho odpadu sa v roku 2020 zhodnotilo na elektrickú energiu alebo teplo v zariadeniach na elektrické využitie odpadu (ZEVO). Hoci sa v roku 2020 podiel skládkovania odpadu znížil oproti roku 2019 o 2,2 %, nemôžeme tvrdiť, že došlo k jeho výraznému zníženiu. Navyše Slovenská republika, ako členský štát EÚ do roku 2030 by mala na základe reformného balíka zameraného na prechod k obehovému hospodárstvu znížiť skládkovanie na 10 % a mieru recyklácie zvýšiť na 65 %
4)
. Preto považujeme triedenie odpadu v domácnostiach za kľúčové. Na ceste k jeho zlepšeniu vo veľkej miere napomáha analýza zmesového komunálneho odpadu z domácností na úrovni samospráv, ktorá nám pomáha identifikovať návyky občanov, určiť ktoré druhy odpadov sú pri triedení priamo v domácnostiach problémovými. Z dostupných získaných dát vieme pomenovať nedostatky a navrhnúť efektívne riešenia pre zlepšenie.
Vymedzenie skúmaných území
Analýza zmesového odpadu sa vykonávala v štyroch slovenských samosprávach: Jasenie, Sady nad Torysou, Klenovec a Poprad. Sledované boli 2 obce v Banskobystrickom samosprávnom kraji, jedna obec v Košickom samosprávnom kraji a jedna v Prešovskom samosprávnom kraji. Jednotlivé analýzy odpadu boli realizované v období apríl - september 2021. V obciach Jasenie a Sady nad Torysou boli skúmané vzorky z rodinných domov, v obciach nie je zastúpená komplexná bytová výstavba. V obci Klenovec boli skúmané dve vzorky zmesového odpadu, a to zvlášť z rodinných domov a komplexnej bytovej výstavby. V meste Poprad bolo skúmaných 10 samostatných vzoriek z každej časti mesta s komplexnou bytovou zástavbou.

Tabuľka 1 Porovnanie produkcie komunálneho odpadu v roku 2020 v regiónoch, v ktorých sa nachádzajú skúmané obce 5)

Kraj, rok 2020 produkcia KO
v kg/obyvateľ
podiel zhotnoteného KO v %
(vrátane recyklácie
a ZEVO)
miera recyklácie KO v % miera skládkovania KO v %
Banskobystrický 392 43,46
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.