Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Podmienky pre skladovanie nebezpečných odpadov

Dátum: Rubrika: Naša poradňa

Aké sú podmienky pre skladovanie nebezpečných odpadov vo firme? Tekuté nebezpečné odpady máme umiestnené v IBC kontajneroch pre ľahšiu manipuláciu z miesta vzniku až do odovzdania oprávnenej organizácii. Sú dané nejaké špecifické požiadavky pre ich skladovanie na zbernom mieste, kým si ich organizácia prevezme?

Zmenou (zákonom č. 194/2022 Z.z.) vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v z. n. p. (ďalej len "vykonávacia vyhláška"), ktorá nadobudla účinnosť 2. júna 2022, prišlo v § 8 ods. 2k zosúladeniu staršej terminológie
"škodlivých látok"
na aktuálnu, používanú zovšeobecnenú skupinu
"nebezpečných látok"
, do ktorej ako podskupina patria aj "nebezpečné odpady".
Často sa v aplikačnej praxi stáva, že držitelia odpadov nezámerne prehliadajú súvislosti medzi skladovaním a zabezpečením manipulácie s nebezpečnými látkami a zhromažďovaním a skladovaním nebezpečného odpadu, pričom si neuvedomia, že ak sa uvedená nebezpečná látka stane odpadom, je tiež nebezpečnou látkou, hoci sa potom nazýva nebezpečným odpadom, a treba pri jeho manipulácii a skladovaní dodržiavať rovnaké opatrenia pre ochranu životného prostredia, najmä ochranu vôd.
Ďalšou neopomenuteľnou oblasťou, s ktorou sa opatrenia na manipuláciu a skladovanie nebezpečných odpadov prelínajú, je ochrana pred požiarmi, keďže často majú nebezpečné odpady práve nebezpečnú vlastnosť, ktorou je horľavosť.
Podmienky, ktoré treba zabezpečiť pri skladovaní nebezpečných odpadov, teda musia preukázateľne zabezpečiť ochranu povrchových vôd a podzemných vôd, ale aj ochranu pred požiarmi. Najčastejšími príčinami nedostatočného zabezpečenia splnenia podmienok sú nepredvídateľné úniky nebezpečných odpadov do povrchových vôd - priľahlého recipientu alebo požiare spôsobené nesprávnou manipuláciou s nebezpečnými odpadmi, napríkla
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.