Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Odpady z obalov z domácností a odpady z neobalových výrobkov analyzované vo vybraných mestách Slovenska

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Súčasťou akčného plánu EÚ pre obehové hospodárstvo, ktorý prijala Európska komisia, bola revízia právnych predpisov EÚ o odpadoch prijatá v roku 2018 (tzv. odpadový balík). Zaviedli sa ambiciózne ciele týkajúce sa komunálneho odpadu, odpadu z obalov, zníženia množstva odpadu zo skládkovania a stanovili sa minimálne požiadavky na rozšírenú zodpovednosť výrobcu. Triedený zber v mestách a obciach je podstatnou súčasťou vykazovania dát pre plnenie cieľov. Článok prináša informácie, ako sa odpady z obalov z domácností podieľajú na plnení cieľov, aký bol obsah zberných nádob vo vybraných mestách a možnosti nakladania s odpadmi z obalov v kontexte obehovosti. 

Odpady z obalov sú podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ESz 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov (ďalej len "smernica o obaloch") všetky obaly alebo obalový ­materiál, ktoré zodpovedajú vymedzeniu odpadu ustanovenom v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (ďalej len "smernica o odpade"), okrem zvyškov pri výrobe. Odpad z obalov na Slovensku je špecifickým prúdom, ktorý je súčasťou komunálnych odpadov (ďalej len "KO") ako oddelene vyzbieraný odpad z domácností alebo ako oddelene vyzbieraný odpad z obalov z iných zdrojov u pôvodcu odpadu fyzickej osoby - podnikateľa a právnickej osoby. Zároveň patrí pod rozšírenú zodpovednosť výrobcov (ďalej len "RZV") a podlieha trom smerniciam (tab. 1). Podľa smernice o odpade vstupuje do cieľa zvýšiť mieru prípravy na opätovné použitie a mieru recyklácie KO. V rámci smernice o obaloch, ktorá sa zameriava na všetky obaly uvedené na trh a všetky odpady z obalov (priemysel, obchod, domácnosť), sú ciele nastavené ako percento z hmotnosti všetkých obalov umiestnených na trh a rovnako tak v ich rozlíšení na jednotlivé obalové materiály (plasty, papier a lepenka, sklo, kov, drevo). V neposlednom rade sa recyklované množstvá odpadu z obalov podieľajú na cieli znížiť množstvo KO ukladaného na skládky určenom v smernici Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov (ďalej len "smernica o skládkach odpadov") [1-4].
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.